benner    
       
   
 
   Regulamentul de transferuri interne
 

Grila de transfer intern

CALCULATOR GRILĂ

CUPRINS

CAPITOLUL I   - LICENŢA

CAPITOLUL II  - ACORDUL

CAPITOLUL III - LEGITIMAŢIA DE JOC

CAPITOLUL IV - TRECEREA SPORTIVILOR DE LA UN CLUB LA ALTUL (TRANSFERUL), DUBLA LEGITIMARE ȘI ÎMPRUMUTUL

 

CAPITOLUL I – LICENŢA

Descarca cerere de licență TIP

Art.1
În vederea stabilirii unor relaţii principiale între sportivi, structurI sportive şi F.R.Volei, şi în perspectiva trecerii la sistemul profesionist, se instituie LICENŢA de jucător de volei.
Art.2
1. LICENŢA atestă faptul că titularul ei este jucător de volei.
2. LICENŢA reprezintă înregistrarea realizata o singura data de către prima structură sportivă la care un sportiv se legitimează pe platforma oficială a F.R.Volei “cloud.frvolei.ro”.
3. LICENŢA se validează de către F.R.Volei pe platforma ”cloud.frvolei.ro”.
4. În cazul schimbării sau completării numelui sportivului, structura sportivă se obligă să modifice pe platforma ”cloud.frvolei.ro”, la secțiunea ”Informații generale” ale sportivului, noul nume al acestuia și completarea câmpului ”Numele de fată”.
4. Valabilitatea LICENŢEI este nelimitată.
5. Structurile sportive nu pot solicita la F.R.Volei sub nici un motiv suspendarea sau anularea unei LICENŢE.
6. Pentru înregistrarea LICENŢEI, clubul trebuie să înregistreze sportivul pe platforma “cloud.frvolei.ro”, completând câmpurile obligatorii și adăugând la secțiunea ”documente sportive” urmatoarele:
- cere (conform modelului anexat);
- poza in format electronic JPEG cu dimensiunea de 354x472px;
- copie după actul de identitate (carte de identitate sau certificate de naștere);
- copie după actul de identitate al părintelui (tutorelui) minorului;
- declarație notarială din care să reiasă că sportivul/părintele este de accord să fie licențiat la structura sportivă de volei.
7. LICENŢA poate fi obţinută şi de cetăţeni ai altor state, dacă în momentul solicitării domiciliază în România şi declară pe proprie răspundere că nu posedă Licenţă sau legitimaţie de jucător de volei, eliberată în altă ţară.

Inapoi

CAPITOLUL II – ACORDUL

Descarca ACORD TIP

Art.1
ACORDUL stabileşte relaţiile dintre sportiv, structura sportiva şi F.R.Volei.
Art.2
1. ACORDUL dintre sportiv, structura sportiva şi F.R.Volei se face în scris, în două exemplare, unul pentru structura sportivă si unul pentru sportiv.
ACORDUL trebuie încărcat pe platforma “cloud.frvolei.ro” la sectiunea documente sportiv.
2. ACORDUL se poate încheia pe o perioadă nelimitată de timp, dar nu mai puţin de 2 ani. Dacă sportivii minori care încheie acord pe o perioadă ce depăşește vârsta de 18 ani, valabilitatea acordul va fi modificată până la împlinirea acestei vârste. ACORDUL nu poate sepăși data de 01 iulie a anului în care expiră valabilitatea.
3. În momentul încheierii ACORDULUI, toate părţile trebuie să-şi recunoască reciproc calităţile legale pentru perfectarea acestui act. În cazul sportivilor minori, trebuie specificat în scris consimţământul unuia dintre părinţi sau a tutorelui legal. Lipsa acestui consimţământ fac ca ACORDUL să fie nul.
4. ACORDUL trebie să fie însoțit de PROCURA NOTARIALĂ care trebuie să cuprindă următoarele: sportivul este de acord să joace la structura sportivă respectivă în perioada menționată în ACORD.
5. Nu vor fi acceptate de către F.R.Volei decât acordurile tip F.R.Volei, completate corect şi complet. Orice viciu de fond sau formă (fals sau uz de fals) constatat în ACORD, dă dreptul Comisiei de Disciplină să declare nulitatea acestuia şi să aplice sancţiuni. 
6. Pentru aceeaşi perioadă de timp, specificată anual în Buletinul Informativ al F.R.Volei, sportivul nu poate încheia două sau mai multe ACORDURI cu structure sportive diferite. În cazul constatării acestui fapt, sportivul va fi sancţionat conform R.O.A.V şi Regulamentului Comisiei de Disciplină.
7. În cazul sancţionării de către club a sportivului şi ratificării de către F.R.Volei a sancţiunii, ACORDUL nu îşi va prelungi valabilitatea cu perioada pentru care sportivul a fost suspendat.

Inapoi

CAPITOLUL III – LEGITIMAŢIA DE JOC

Art.1
LEGITIMAŢIA DE JOC este singurul act legal care dă dreptul sportivilor să participe la competiţiile oficiale organizate de F.R.Volei.
Art.2
1. LEGITIMAŢIA DE JOC se listeaza de către structurile sportive, de pe platforma ”cloud.frvolei.ro”, se ștampilează și se semnează de către conducătorul acesteia.
2. Termenul de valabilitate al LEGITIMAŢIEI DE JOC este cel specificat în ACORDUL încheiat între părţi.
3. F.R.Volei validează pe platforma cloud.frvolei.ro LEGITIMATIILE tuturor structurilor sportive în perioada de transferuri, iar pentru minivolei în orice perioadă.
4. Pentru validarea LEGITIMAŢIEI DE JOC sunt necesare următoarele documente care se încarcă pe platforma cloud.frvolei.ro de către structura sportivă:
- "ACORDUL";
- declaratie notariala din care sa reiasa acordul parintelui sau al jucatoruilui (dupa caz), perioada legitimarii sportivului si structura sportivă la care acesta urmează a fi legitimat;
- sportivii care nu au înca C.I., încarcă certificatul de naștere și pagina carnetului de elev cu poza ștampilată de unitatea la care acesta învață
- dovada achitării taxelor de legitimare;

5. Taxele de legitimare sunt conform normelor F.R.Volei, stabilite de către Consiliul Director şi publicate în Buletinul Informativ din anul respectiv.

Inapoi

CAPITOLUL IV - TRECEREA SPORTIVILOR DE LA UN CLUB LA ALTUL (TRANSFERUL), DUBLA LEGITIMARE ȘI ÎMPRUMUTUL

Descarcă Acord dublă legitimare volei de plajă TIP

Descarcă Acord dublă legitimare TIP

Descarcă Acord împrumut TIP

Descarcă DEZLEGARE TIP

Art.1
Sportivii pot trece de la un club la altul, în următorele condiţii:
- dacă sportivul este la sfârşitul perioadei de valabilitate a unui ACORD încheiat cu o structură sportivă, atunci F.R.Volei va efectua transferul sportivului după încărcarea pe platforma ”cloud.frvolei.ro” a actelor necesare şi după ce se face dovada achitării unor cote de 10%, respectiv 90% din valoarea grilei de transfer a sportivului, în contul F.R.Volei, respectiv al structurii sportive cu care a avut ACORD semnat.
- dacă sportivul are dezlegare de la ultimul club cu care a avut ACORD semnat, atunci F.R.Volei va efectua transferul sportivului după încărcarea pe platforma ”cloud.frvolei.ro” a actelor necesare (cele necesare pentru eliberarea LEGITIMAŢIEI DE JOC) şi după ce se face dovada achitării în contul F.R.Volei a unui procent de 10% din valoarea grilei de transfer a jucătorului.
Prin DEZLEGARE se înţelege actul prin care, structura sportivă cu care sportivul a avut încheiat un ACORD, certifică faptul că acest ACORD a fost reziliat cu consimţământul ambelor părţi şi sportivul nu mai are nici o obligaţie faţă de respectiva structură sportivă.
Dezlegarea trebuie să poarte ştampila clubului la care sportivul a fost legitimat, semnătura conducătorului unităţii respective, data la care a fost eliberată şi numărul de înregistrare a acesteia.
Procedura transferului pe platforma cloud.frvolei.ro:

  • Clubul de la care pleacă sportivul inițiază transfer prin trimiterea unei invitații catre structura sportivă unde îl transferă din meniul ”Sportivi/Lista Sportivi/Editare Sportiv/Transfer/Adauga/Trimite Invitatie”
  • Clubul la care se transferă sportivul selectează cererea de transfer din meniul ”Sportivi/Cereri Transferuri” adaugă la documente DEZLEGAREA sau GRILA DE TRANSFER  și acceptă invitația;
  • Clubul de la care pleacă acceptă transferul din meniul ”Sportivi/Lista Sportivi/Editare Sportiv/Transfer/Editare/Accepta transfer”.

După acești pași ;

  • F.R.Volei aprobă transferal.

Art.2
Sportivii juniori şi cadeţi, pot trece de la o structură sportivă la alta, cu dezlegare eliberată de structura sportivă cu care are ACORD încheiat.
Dacă transferul are loc între două cluburi sportive şcolare, nu se achită valoarea grilei de tarnsfer a sportivului către clubul sportive școlar de la care acesta pleacă.
Art.3
În perioada satisfacerii stagiului militar, acordul dintre sportiv şi club îşi păstrează valabilitatea. După terminarea stagiului militar, sportivul este obligat să respecte termenii ACORDULUI, dacă acesta nu a expirat.
Art.4
Schimbarea domiciliului în altă localitate, cu ocazia căsătoriei, a schimbării locului de muncă, sau cu familia în cazul sportivilor junior, cadeţi, speranțe și minivolei, dă dreptul sportivului să se transfere la o structură sportive din această localitate, cu DEZLEGARE sau când vechiul ACORD a încetat.

Art.5
Sportivul care a întrerupt temporar activitatea şi a respectat ACORDUL încheiat, poate semna un nou ACORD cu o altă structură sportivă, fără DEZLEGARE şi fără achitarea procentului de 90% din valoarea GRILEI DE TRANSFER către structura sportivă cu care a avut încheiat ultimul ACORD, numai după trecerea unei perioade de 2 ani de inactivitate, perioadă pe parcursul căreia acestui ACORD îi expiră valabilitatea.
În cazul în care după o perioadă de inactivitate de 2 ani sau mai mare, sportivul se află încă în perioada de valabilitate a unui ACORD încheiat cu o structură sportivă, transferul acestuia la un alt club se poate face numai cu DEZLEGARE.
Art.6
În cazul în care echipa structurii sportive cu care jucătorul are încheiat un ACORD este retrasă din campionat, este desfiinţată sau nu se înscrie în campionat, jucătorii acestei echipe sunt consideraţi la sfârşitul perioadei de ACORD şi se pot transfera imediat la alte cluburi fără DEZLEGARE şi fără achitarea procentului de 90% din valoarea GRILEI DE TRANSFER către clubul cu care au avut încheiat ACORD. În cazul în care echipa de la care se transferă jucătorii are datorii față de F.R. Volei, atunci jucătorii se pot transfera numai după achitarea grilei la F.R. Volei.
Art.7
DUBLA LEGITIMARE
Se poate realiza între structurile sportive de J, C și cele de Divizia A1, A2
Acestea trebuie sa aibă un ACORD DE DUBLĂ LEGITIMARE semnat și ștampilat de ambele structure sportive.
Procedura dublei legitimări pe platforma cloud.frvolei.ro:

  • Clubul care împrumută sportivul inițiază ”Dubla Legitimare” prin trimiterea unei invitații catre structura sportivă unde îl împrumută din meniul ”Sportivi/Lista Sportivi/Editare Sportiv/Dubla Legitimare/Adauga (Catre clubul, data de început și de sfârșit  a acordului)/Trimite Invitatie”
  • Clubul la care se face dubla legitimare a sportivului selectează cererea din meniul ”Sportivi/Cereri Legitimări Duble” adaugă la documente ACORDUL DE DUBLĂ LEGITIMARE  și acceptă invitația;
  • După acești pași F.R.Volei aprobă transferal.

Art. 8
ÎMPRUMUTUL
Se poate realiza între structurile sportive de Divizia A1 și A2
Acestea trebuie să aibă un ACORD DE ÎMPRUMUT semnat și ștampilat de ambele structure sportive.

Procedura împrumutului pe platforma cloud.frvolei.ro este aceeași ca și la dubla legitimare.

Inapoi

             
REPARTITIE - GRILA DE TRANSFER
             
La transferul unui jucator de la o echipa la alta echipa, se stabileste valoarea grilei de transfer a respectivului jucator. Transferul se poate efectua numai in momentul in care clubul care doreste sa transfere un jucator, face dovada achitarii catre FRV a taxei de transfer si ale celorlalte procente din grila catre ceilalti beneficiari.

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA VALORII GRILEI DE TRANSFER CATRE BENEFICIARI

 

Sportivul se transfera

Clubul de la care se transfera

 

F.R.Volei

 

De la esalonul

La esalonul

Indemnizatie de promovare

 

Taxa de transfer

 

Juniori

SERIE A2

90%

   

10%

 

Juniori

SERIE A1

90%

   

10%

 

Juniori

Lot national **

90%

   

10%

 

SERIE A2

SERIE A2

90%

   

10%

 

SERIE A2

SERIE A1

90%

   

10%

 

SERIE A1

SERIE A1

90%

   

10%

 

SERIE A1

SERIE A2

90%

   

10%

             
  ** se aplica in cazul sportivilor juniori, convocati la loturile nationale, intr-un interval de 12 luni anterioare datei transferului.
 
Grila de transfer nu se aplică jucătorilor din categoria Minivolei.
Pentru sportivul junior care activează atât în campionatul de juniori cât şi într-un eşalon superior, se va lua în considerare în cazul unui transfer, ca ,,echipă de la care se transferă”, echipa de juniori, dacă urmează să evolueze doar la categoria juniori. Dacă în urma transferului jucătorul urmează să evolueze la o categorie superioară juniorilor, ,,echipa la care se transferă” va fi cea din eşalonul superior.
 

 

             

 

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo