benner    
       
   
 
   Statutul Federatiei Romane de Volei
 

CUPRINS

     TITLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

      Capitolul 1.1. - Definitii si termeni
     Capitolul 1.2. - Prezentarea elementelor esenţiale ale FRV
     Capitolul 1.3. - Scopul, atribuţiile şi mijloacele de acţiune ale FRV
      

      TITLUL 2 - MEMBRII FRV      

      Capitolul 2.1. - Calitatea de membru al FRV si dispozitii procedurale privind dobandirea si pierderea calitatii de membru al FRV
     Capitolul 2.2. - Dispozitii procedurale privind dobandirea si pierderea calitatii de membru al FRV
                                2.2.1. Dobandirea si incetarea calitatii de membru al FRV - Generalitati
                                2.2.2. Procedura afilierii
                                2.2.3. Incetarea si suspendarea calitatii de membru al FRV
      

      TITLUL 3 - ORGANELE DE DECIZIE, ADMINISTRATIE SI CONTROL ALE FRV; COMISII SI COLEGII

      Capitolul 3.1. - Generalitati
      Capitolul 3.2. - Organele de decizie
                                3.2.1. Adunarea Generala
                                3.2.2. Consiliul Director
                                3.2.3. Presedintele FRV
      Capitolul 3.3. - Organele de Administratie
                                3.3.1. Directoratul
                                3.3.2. Secretarul General al FRV
                                3.3.3. Antrenori federali
      Capitolul 3.4. - Organele de Control; Comisia de Cenzori
      Capitolul 3.5. - Comisiile si Colegiile Centrale
                                3.5.1. Dispozitii comune
                                3.5.2. Colegiul Central al Antrenorilor
                                3.5.3. Colegiul Central al Arbitrilor
                                3.5.4. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari
                                3.5.5. Comisia de Disciplina
                                3.5.6. Comisia de Apel
                                3.5.7. Comisia de Volei pe Plaja
                                3.5.8. Comisia Centrala de Observatori
      Capitolul 3.6. - Alegerile

      TITLUL 4 - ASOCIATIILE JUDETENE DE VOLEI SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI LIGA PROFESIONISTA DE VOLEI

      Capitolul 4.1. - Asociatiile Judetene de Volei si a Municipiului Bucuresti
      Capitolul 4.2. - Liga Profesionista de Volei

      TITLUL 5 - MIJLOACELE FINANCIARE ŞI MATERIALE ALE FRV; PERSONALUL SALARIAT AL FRV

      Capitolul 5.1. - Mijloacele financiare şi materiale ale FRV
                                5.1.1. Mijloacele financiare ale FRV
                                5.1.2. Mijloacele materiale ale FRV
      Capitolul 5.2. - Personalul salariat ale Federatiei

      TITLUL 6 - DISTINCTIILE FRV JURISDICTIA SPORTIVA SI AUTORITATEA DISCIPLINARA A FRV STATUTUL JUCATORULUI REGULI DE JOC SI COMPETITIILE

      Capitolul 6.1. - Distinctiile FRV; Jurisdictia sportiva si autoritatea disciplinara a FRV
                                6.1.1. Distinctiile FRV
                                6.1.2. Jurisdictia sportiva si autoritatea disciplinara a FRV
      Capitolul 6.2. - Statutul jucatorului; Regulile de joc si competitiile

      TITLUL 7 - RELATIA FRV CU ANST PREVENIREA VIOLENTEI IN VOLEI SI LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI DIZOLVAREA FRV SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI DISPOZITII FINALE

      Capitolul 7.1. - Relatia FRV cu MTS
      Capitolul 7.2. - Prevenirea violentei in volei si lupta impotriva dopajului
      Capitolul 7.3. - Dizolvarea FRV si lichidarea patrimoniului
      Capitolul 7.4. - Dispozitii finale

      *Conform actului adiţional la Statutul FRV din data de 10 martie 2003
      **Conform actului adiţional la Statutul FRV din data de 04 aprilie 2005

      ***Conform actului adiţional la Statutul FRV din data de 16 aprilie 2015
      ****Conform actului adiţional la Statutul FRV din data de 29 martie 2018
      *****Conform actului adiţional la Statutul FRV din data de 28 martie 2019

PREAMBUL

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Volei din data de 28.11.2001 a aprobat reorganizarea Federaţiei potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare, şi a adoptat prezentul Statut, elaborat în conformitate cu dispoziţiile acestei legi şi cu regulamentul de punere în aplicare, cu prevederile legale in vigoare.

TITLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

Titlul 1 este compus din trei capitole şi anume:
1.1. Definiţii şi Termeni
1.2. Prezentarea elementelor esenţiale ale FRV
1.3. Scopul, atribuţiile şi mijloacele de acţiune ale FRV

Inapoi

CAPITOLUL 1.1. - DEFINIŢII ŞI TERMENI

În interpretarea acestui Statut, termenii de mai jos au următorul înţeles:
1. FIVB - Federatia Internationala de Volei (International Volleyball Federation)
2. CEV - Confederatia Europeana de Volei (European Volleyball Confederation)
3. COSR - Comitetul Olimpic si Sportiv Român
4. MTS*** - Ministerul Tineretului si Sportului***
5. MECTS - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
6. FRV sau “Federatia” - Federatia Româna de Volei
7. Club - Se refera la cluburile de volei si la cluburile sportive cu sectii de volei, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive, pe actiuni, cu licenta de club profesionist de volei, sau persoane juridice de drept public, dupa caz
8. Asociatia Sportiva - Se refera la structurile sportive fara personalitate juridica, constituite potrivit prevederilor Legii Educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare.
9. AJV si AMVB - Asociatia Judeteana de Volei si Asociatia Municipiului Bucuresti de Volei
10. Consiliul Director - Înseamna “organ de conducere” între Adunarile Generale ce se constituie si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prezentul Statut
11. Directoratul - Reprezinta organul de administrare si gestiune al FRV cu activitatea permanenta, ce se constituie si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prezentul Statut
12. Membru - Semnifica membrii afiliati ai Federatiei Române de Volei
13. Oficial - Simbolizeaza conducatorii, delegatii, antrenorii, preparatorii si responsabilii tehnici, medicali si administrativi ai unui club de volei, precum si arbitrii, observatorii sau alte persoane abilitate, legate cu FRV prin Statutul si regulamentele sale
14. Arbitru - Semnifica toate categoriile de arbitrii prevazute de “Regulamentele Oficiale” ale jocului de volei
15. Observator - Înseamna persoana oficiala care reprezinta FRV la jocurile oficiale de volei
16. „Regulament” sau “Norma” - Semnifica generic orice document cu caracter normativ emis de FRV
17. Unitate de învatamânt** - Unitate de învatamânt preuniversitar sau institutie de învatamânt superior publica/privata**

Inapoi

CAPITOLUL 1.2.

Art. 1 Denumirea
1.1.FRV este o structură sportivă de interes naţional autorizată să organizeze şi să coordoneze activitatea voleibalistică din România.
1.2. FRV este singura autoritate în materie de volei din România recunoscută de FIVB şi CEV.

Art. 2 Statutul Juridic
2.1. FRV este persoană juridică de drept privat, de interes naţional, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
2.2. Personalitatea juridică a FRV este dobândită în condiţiile legii.
2.3. FRV, în actuala formă juridică, este continuatoarea de drept a federaţiei de volei, înfiinţată în România în 1931, care a fost membru fondator al FIVB şi care a funcţionat, înainte de organizarea impusă de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare, în subordinea MTS.

Art. 3 Însemnele FRV
3.1. FRV are însemne proprii. Principalul însemn al Federaţiei este emblema.
3.2. FRV are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci.
3.3. Emblema este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art. 4 Sediul FRV
4.1.Sediul FRV este în Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2.
4.1.1 . Sediul Federaţiei poate fi transferat în altă locaţie  prin hotărârea a 2/3 din membrii Consiliului Director conform art.21 (3) din OG nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările ulterioare.**
4.2.Sediul Federaţiei poate fi transferat în altă localitate, numai în baza unei hotărâri a Adunării Generale, adoptate cu majoritatea calificată, reprezentând votul a 2/3 din numărul membrilor.

Art. 5 Patrimoniul
5.1. La data adoptării prezentului Statut, patrimoniul FRV este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi mijloacelor materiale şi băneşti specificate în Anexa nr. 2, care este parte integrantă a statului.
5.2. Valoarea patrimoniului iniţial, la data reorganizării FRV, conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare, este de ______________.
5.3. Pe parcursul funcţionării FRV, patrimoniul acesteia se poate majora sau diminua în     condiţiile legii.

Art. 6 Durata de Funcţionare
6.1.Durata de funcţionare a FRV este pe termen nedeterminat.

Art. 7 Obiectul de Activitate al FRV
7.1.Obiectul de activitate al FRV îl constituie  organizarea şi controlul oricărui mod de practicarea voleiului pe teritoriul României, la toate nivelurile, sub toate formele sale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare.****

Art. 8 Relaţiile FRV cu CEV şi FIVB
8.1.FRV este afiliată la CEV şi FIVB si este recunoscută de acestea, conform statutelor lor, drept conducătoarea activităţii voleibalistice din România.
8.2.Statutele si regulamentele CEV şi FIVB sunt obligatorii pentru FRV.
8.3.Consiliul Director al FRV poate decide asupra participării FRV şi la alte asociaţii şi/sau organizaţii internaţionale, cu avizul MTS.

Inapoi

CAPITOLUL 1.3. - SCOPUL, ATRIBUŢIILE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE ALE FRV

Art. 9 – Scopul
9.1.Principalele scopuri ale activităţii FRV sunt:
   a) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de volei pe teritoriul României, sub toate formele sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex, sau vârstă;
   b) formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a sportivilor şi specialiştilor din domeniu (antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal medical, metodologic, arbitri, observatori, alţi tehnicieni);
   c) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive în   procesul de selecţie şi pregătire a jucătorilor şi echipelor de volei, inclusiv a reprezentativelor naţionale;
   d) susţinerea intereselor voleiului românesc în faţa autorităţilor naţionale şi internaţionale şi în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau juridice, implicate în activitatea voleibalistică.

Art. 10 – Atribuţiile FRV
10.1.FRV are următoarele atribuţii principale:
   a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a voleiului şi controlează aplicarea acesteia de către membrii FRV:
   b) organizează, conduce, controlează şi supraveghează** activităţile şi competiţiile sportive oficiale de volei la nivel naţional, în baza regulamentelor şi normelor adoptate potrivit prezentului Statut, şi omologhează rezultatele acestora;
   c) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de volei, privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcţionare;
   d) elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare a voleibaliştilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la competiţiile internaţionale de volei;
   e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de legislaţia educaţiei fizice şi sportului şi potrivit Statutului şi regulamentelor proprii;
   f) organizează sau tutelează competiţiile oficiale internaţionale de volei care au loc pe teritoriul României;
   g) colaborează cu MTS, cu  alte ministere şi/sau cu instituţiile din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul voleiului;
   h) promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi al metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional în concordanţă cu reglementările federaţiilor internaţionale, ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. Orice măsuri care contravin reglementărilor mai sus menţionate sunt nule de drept;**
   i) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum  şi pentru promovarea spiritului de fair-play, a toleranţei în activitatea voleibalistică;
   j) elaborează şi adoptă regulamente şi norme cu profil organizatoric, tehnic, financiar necesare pentru desfăşurarea activităţii proprii şi/sau activităţii voleibalistice în general;
   k) stabileşte calendarul competiţional anual în corelaţie cu programele de participare a echipelor naţionale şi de club la competiţiile internaţionale oficiale;
   l) colaborează cu instituţiile de specialitate în vederea:
- sporirii capacităţii de efort a sportivilor;
- asigurării asistenţei medicale de specialitate la nivelul cluburilor şi al echipelor naţionale;
- stabilirii unor criterii ştiinţifice necesare pentru  pregătirea şi perfecţionarea continuă a jucătorilor de volei;
- modernizării metodelor de antrenament în concordanţă cu standardele internaţionale;
   m) organizează cursuri, stagii de instruire, seminarii, examene pentru perfecţionarea şi ridicarea gradului de calificare şi/sau clasificare a antrenorilor de volei, precum şi a altor tehnicieni din domeniu;
   n) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale;
   o) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor, penalităţilor care se aplică în activitatea voleibalistică;
   p) asigură, în parte sau integral, mijloacele financiare şi materiale necesare funcţionării FRV, prin eforturi proprii, din activităţi nepatrimoniale  specifice activităţii voleibalistice sau din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al Federaţiei;
   q) realizează asocierea cu alte persoane juridice şi fizice în scopul constituirii de societăţi comerciale, precum şi achiziţia de acţiuni sau părţi sociale ale unor societăţi comerciale, în vederea obţinerii unor venituri necesare susţinerii activităţii voleibalistice;
   r) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării jocului de volei;
   s) colaborează cu MEN şi alte instituţii interesate** la dezvoltarea activităţii voleibalistice la nivelul juniorilor;
   t) elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea voleibalistică;
   u) organizează o bancă de date a Federaţiei privind activitatea voleibalistică din România;
   v) reprezintă, susţine şi apără interesele voleiului românesc pe plan intern, în relaţiile cu MTS, COSR, autorităţile administraţiei centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu FIVB, CEV, Federaţiile naţionale de volei din alte ţări sau cu alte foruri sportive internaţionale implicate în activitatea voleibalistică.

Art. 11 – Mijloacele de acţiune ale FRV
11.1. FRV coordonează activitatea voleibalistică prin mijloacele proprii de acţiune prevăzute în prezentul articol.
11.2. FRV elaborează şi adoptă, potrivit atribuţiilor pe  care le are, următoarele regulamente şi norme:
   a) Regulamentul de organizare a activităţii voleibalistice;
   b) Regulamentul de legitimare a sportivilor la volei;
   c) Regulamentul Comisiei de Disciplină;
   d) Regulamentul pentru voleiul de plajă și voleiul pe zăpadă****;
   e) Regulamentul de organizare şi funcţionare  al antrenorilor de volei;
   f) Regulamentul de organizare şi funcţionare al arbitrilor de volei din România;
   g) Regulamentul sportivului de lot naţional;
   h) Regulamentul de transferări internaţionale;
   i) Regulile oficiale ale jocului de volei;
   j) Regulamentul voleiului profesionist;
   k) Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu pentru activitatea voleibalistică, în condiţiile legii;
   l) Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în prezentul Statut.
   m) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Observatorilor de Volei (ROFOV)*
   n) Se abrogă****
  
 o) Regulamentul Comisiei de Cenzori.**
11.3. FRV controlează modul de aplicare a prevederilor care disciplinează activitatea voleibalistică din România şi, în cazul constatării unor abateri, exercită puterea disciplinară.
11.4. Pentru competiţiile neoficiale disputate în judeţ, organizatorul informează AJV. Pentru competiţiile neoficiale care se dispută în afara judeţului organizatorul va informa FRV. Pentru participarea la competiţii amicale în afara ţării se cere avizul FRV.**

Inapoi

TITLUL 2 - MEMBRI FRV

Titlul 2 este compus din două capitole, capitolul 2.1. şi capitolul 2.2.
Capitolul 2.2. este format la rândul său din trei secţiuni.
Capitolele şi secţiunile titlului 2 sunt următoarele:
   2.1. Calitatea de Membru
   2.2. Dispoziţii Procedurale
      2.2.1. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al FRV – Generalităţi
      2.2.2. Procedura Afilierii
      2.2.3. Încetarea şi suspendarea calităţii de membru al FRV

CAPITOLUL 2.1. CALITATEA DE MEMBRU AL FRV ŞI DISPOZIŢII PROCEDURALE PRIVIND DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITAŢII DE MEMBRU AL FRV

Art. 12 – Membrii
12.1. Pot fi membrii ai FRV cluburile sportive şi Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti cu activitate voleibalistică.
12.2. Potrivit legislaţiei educaţiei fizice şi sportului, cluburile sportive de volei sunt structuri sportive cu personalitate juridică, organizate sub formă de:
a) persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni (cluburi profesioniste de volei);
b) persoane juridice de drept public.
12.3. Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat constituite din secţiile de volei ale asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea.

Art. 13 – Drepturile membrilor FRV
13.1. Membrii FRV au următoarele drepturi:
a) să exercite competenţele care le sunt conferite de Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile Federaţiei;
b) să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competenţă şi fără a încălca autoritatea FRV;
c) să participe la competiţiile oficiale naţionale organizate de Federaţie, precum şi la competiţii internaţionale de volei;
d) să aibă reprezentanţi în Adunarea Generală a FRV care pot fi aleşi sau numiţi  în funcţiile din structurile Federaţiei;
e) să participe, prin reprezentanţii lor, la Adunarea Generală a FRV şi să-şi exercite dreptul de vot, în condiţiile prezentului Statut;**
f) să prezinte propuneri Adunărilor Generale şi/sau Consiliului Director, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz.

Art. 14 – Suspendarea drepturilor membrilor FRV
14.1. Dacă un membru al FRV încalcă în mod grav şi repetat Statutul, regulamentele, hotărârile şi deciziile FRV, Consiliul Director  poate să-i suspende drepturile, cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât cel mult până la proxima Adunare Generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau excluderea membrului respectiv din Federaţie.
14.2. Un membru suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală, până la ridicarea sancţiunii. De asemenea, membrii suspendaţi nu pot avea contacte privitoare la volei cu alţi membrii ai FRV sau cu Federaţia.

Art. 15 – Obligaţiile membrilor FRV
15.1. Membrii FRV sunt obligaţi:
a) să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile Federaţiei, precum şi principiile de loialitate, coeziune, moralitate şi spirit sportiv; ei trebuie să-şi înscrie această prevedere în statutele proprii şi au obligaţia să vegheze ca jucătorii şi oficialii lor să o respecte;
b) să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriilor statute şi regulamente;
c) să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul FRV, precum şi ale organelor şi ale oficialilor acestora;
d) să transmită numai prin intermediul FRV orice gen de corespondenţă adresată la CEV şi FIVB;
e) să permită controlul dispus de Federaţie;
f) să-şi achite integral toate obligaţiile faţă de FRV, la termenele şi în condiţiile stabilite de Federaţie;
g) să înscrie în statutele proprii  prevederi care să stipuleze obligaţiile acestora cuprinse în prezentul articol;
h) în situaţia modificării actului constitutiv şi a statutului, să solicite înregistrarea acestor modificări în Registrul Sportiv, în termen de 15 zile de la decizia rămânerii definitive a hotărârii instanţei judecătoreşti.
i) să-şi modifice Statutele funcţie de modificările statutului FRV în cazul în care modificările intervenite în Statutul FRV au implicaţii cu privire la statutele proprii ale acestora.**

Inapoi

CAPITOLUL 2.2. DISPOZIŢII PROCEDURALE PRIVIND DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL FRV

2.2.1. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al FRV - Generalităţi

Art. 16 – Enunţarea modurilor de dobândire şi încetare a calităţii de membru al FRV
16.1.Calitatea de membru al FRV se dobândeşte prin afiliere la această Federaţie.
16.2.Calitatea de membru al FRV încetează prin:
a) retragerea din Federaţie;
b) dizolvarea membrului;
c) excluderea membrului din Federaţie;
d) revocarea recunoaşterii calităţii de structură sportivă a membrului;
e) dizolvarea FRV.

Art. 17 – Competenţa soluţionării procedurilor
17.1.Dobândirea sau încetarea calităţii de membru al FRV se aprobă de Adunarea Generală.
17.2.Consiliul Director, cu majoritate absolută (2/3), este organul abilitat să acorde dreptul de afiliere, să suspende sau să dispună asupra încetării sau pierderii calităţii de membru al FRV, cu obligaţia de a supune hotărârea aprobării în Adunarea Generală.**

2.2.2. Procedura afilierii

Art. 18 – Condiţii pentru afiliere
18.1. Pentru a se putea afilia la FRV, structurile sportive care sunt îndreptăţite să obţină calitatea de membru al FRV conform prezentului Statut, trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute în acest articol.
18.2. Se pot afilia la FRV doar structurile sportive legal organizate sub formă de cluburi sportive şi Asociaţii Judeţene de Volei sau a Municipiului Bucureşti, conform Legii 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare.**
18.3. Cluburile sportive se pot afilia la FRV dacă participă la competiţii voleibalistice de interes naţional.

Art. 19 – Cererea de afiliere
19.1.Un club sau o Asociaţie Judeţeană de Volei care doreşte să devină membru al FRV trebuie să adreseze o cerere scrisă către Federaţie, prin care solicită afilierea, şi se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia.
19.2.În sensul prevederii alin.(1), FRV va emite o cerere tip de afiliere în care trebuie      completată de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate datele mai jos menţionate:
   a) numărul de identificare al respectivei structuri sportive;
   b) numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă;
   c) denumirea structurii sportive;
   d) sediul - judeţul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail;
   e) componenţa nominală a organului de conducere;
   f) culorile (în cazul cluburilor);
   g) data completării, semnătura, ştampila.
19.3.La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
   A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat:
      a) actul constituirii şi statutul, autentificate;
      b) copie după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice;
      c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
      d) copie legalizată după Certificatul de Înscriere în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;
      e) copie legalizată după Certificatul de Înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive organizate  ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;
      f) dovada sediului;
      g) dovada patrimoniului.
   B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
      a) actul de dispoziţie/  prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate, autentificat ( propun scoaterea autentificării deoarece este un act care este emis de o autoritate publică şi de obiecei este şi publicat în Monitorul Oficial);
      b) actul de dispoziţie/  prin care e aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare,;
      c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
      d) dovada sediului;
      e) dovada patrimoniului.
   C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv:
      a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate, autentificat;
      b) actul de  dispoziţie autentificat, prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de volei;
      c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
      d) dovada sediului;
      e) dovada patrimoniului.
19.4. Adunarea Generală a FRV e competentă să decidă în mod definitiv asupra afilierii membrilor. Consiliul Director dispune afilierea provizorie în condiţiile art.17.2 şi art.20.1.**

Art. 20 - Afilierea provizorie
20.1. Consiliul Director hotărăşte afilierea cu titlu provizoriu a unui membru.
20.2. Această hotărâre urmează să fie supusă aprobării primei Adunări Generale a FRV, care va decide afilierea definitivă.

Art. 21 – Consecinţele afilierii
21.1. Structurile sportive care obţin calitatea de membru al FRV, dobândesc în mod automat toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul Statut şi alte norme juridice de profil.

Art. 22 – Reafilierea
22.1. Schimbarea situaţiei juridice a unui membru impune obligaţia reafilierii la FRV potrivit procedurilor prevăzute în acest Statut şi în regulamentele în materie ale Federaţiei.

Art. 23 – Alte dispoziţii despre afiliere
23.1. Pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale de volei cluburile trebuie să fie afiliate la FRV.
23.2. Pentru participarea, cu unele din echipele lor, la competiţiile judeţene de volei, cluburile afiliate la FRV se vor afilia şi la Asociaţia Judeţeană de Volei sau a Municipiului Bucureşti în raza teritorială a căreia îşi au sediul.
23.3. Participarea la o competiţie oficială naţională a unei asociaţii sportive fără personalitate juridică, ca urmare a promovării din campionatul judeţean, necesită, conform legislaţiei educaţiei fizice şi sportului, transformarea respectivei asociaţii sportive în club, dobândirea personalităţii juridice în condiţiile legii, înscrierea în Registrul Sportiv pentru a fi atestată în această calitate şi afilierea sa la FRV.
23.4. Cluburile afiliate la FRV care retrogradează în campionatul judeţean, pentru a avea drept de participare la competiţiile oficiale judeţene de volei, trebuie să fie  afiliate la Asociaţia Judeţeană de Volei sau a Municipiului Bucureşti în raza teritorială a căreia îşi au sediul.

2.2.3. Încetarea şi suspendarea calităţii de membru al FRV

Art. 24 Retragerea din FRV
24.1.Un membru al FRV este autorizat de drept să se retragă din Federaţie cu respectarea  următoarelor condiţii:
a) hotărârea de retragere din Federaţie să fie aprobată, în prealabil, cu minim 2/3 din voturile Adunării Generale a membrului respectiv;
b) hotărârea de retragere să fie transmisă Consiliului Director, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 3 luni înainte de sfârşitul anului financiar (31 decembrie).
24.2. Retragerea unui membru din FRV se ratifică de Consiliul Director, care informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire.
24.3. O cerere de retragere nu poate fi acceptată decât dacă membrul respectiv s-a achitat de toate obligaţiile financiare faţă de Federaţie şi ceilalţi membrii ai acesteia.
24.4. Un membru al FRV a cărui retragere a fost acceptată  îşi pierde calitatea de membru al Federaţiei şi toate drepturile conferite de aceasta.
24.5. FRV poate urmări în instanţă debitele pe care membrul care s-a retras le are faţă de FRV.**

Art. 25 – Dizolvarea unui membru al FRV
25.1. Dizolvarea unui membru al FRV se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.
25.2. Membrul FRV dizolvat are obligaţia să transmită Consiliului Director  al FRV, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.
25.3. Dacă un membru al FRV se dizolvă, el îşi pierde automat calitatea de membru al Federaţiei.
25.4. Consiliul Director va informa Adunarea Generală a FRV, la proxima sa întrunire, despre dizolvarea membrului respectiv.

Art. 26 – Excluderea unui membru din FRV
26.1. Un membru poate fi exclus din Federaţie pentru:
a) încălcarea gravă a Statutului, regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor Federaţiei;
b) in cazul neparticiparii 2 ani consecutiv la competitiile oficiale organizate de FRV.
c) neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de Federaţie;
d) în cazul neparticipării 2 ani consecutiv la competiţiile oficiale organizate de FRV.**
26.2. Pentru motivele menţionate la alin. (1), Consiliul Director poate adopta măsura de excludere a membrului în cauză, pe care trebuie să o supună aprobării Adunării Generale a FRV.
26.3. Excluderea unui membru din FRV  se pronunţă numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.
26.4. Un membru al FRV trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile financiare faţă de Federaţie până la pierderea calităţii de membru. În caz contrar FRV are dreptul de a solicita în instanţă recuperarea debitelor restante.**
26.5. Membrii FRV, care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al Federaţiei.

Art. 27 - Revocarea recunoaşterii calităţii de structură sportivă a unui membru al FRV
27.1. În situaţia în care, în condiţiile legii, se revocă recunoaşterea calităţii de structură sportivă a unui membru al FRV, odată cu această revocare se pierde automat şi calitatea de membru al Federaţiei.
27.2. Membrii FRV au obligaţia să înştiinţeze Consiliul Director, în scris, despre existenţa unor proceduri în desfăşurare care pot duce la revocarea calităţii de structură sportivă a acestora.
27.3. Consiliul Director are obligaţia să urmărească desfăşurarea procedurilor care pot duce la revocarea calităţii de structură sportivă a unor membrii ai FRV.
27.4. Consiliul Director are obligaţia să înştiinţeze Adunarea Generală a FRV despre revocarea recunoaşterii calităţii de structură sportivă a unuia sau mai multor entităţi care au avut calitatea de membrii ai Federaţiei.
27.5 Suspendarea calităţii de membru al FRV se adoptă de către Consiliul Director pentru cazul de neplată a datoriilor către FRV la 60 de zile de la data scadentei acestora.**

Art. 28 Dizolvarea FRV
28.1.În situaţia în care Adunarea Generală a FRV hotărăşte cu majoritatea prevăzută în prezentul Statut dizolvarea Federaţiei, în mod automat toţi membrii FRV îşi vor pierde această calitate.

Inapoi

TITLUL 3 - ORGANELE DE CONDUCERE SI DECIZIE, ADMINISTRATIE SI CONTROL ALE FRV; COMISII SI COLEGII

Titlul 3 este compus din şase capitole, respectiv, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.
Capitolele 3.2., 3.3. şi 3.5. sunt alcătuite din mai multe secţiuni.
Capitolele şi secţiunile titlului 3 sunt:
   3.1. Generalităţi
   3.2. Organele de conducere şi decizie:
      3.2.1. Adunarea Generală
      3.2.2. Consiliul Director
      3.2.3. Preşedintele FRV
   3.3. Organele de administraţie
       3.3.1. Directoratul
      3.3.2. Secretarul General al FRV
      3.3.3. Directorii tehnici
   3.4. Organele de Control; Comisia de Cenzori
   3.5. Comisiile şi Colegiile Centrale ale FRV
      3.5.1. Dispoziţii comune
      3.5.2. Colegiul Central al Antrenorilor
      3.5.3. Colegiul Central al Arbitrilor
      3.5.4. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări
      3.5.5. Comisia de Disciplină
      3.5.6. Comisia de Apel
      3.5.7. Comisia de Volei pe Plajă
      3.5.8. Comisia Centrală a Observatorilor
   3.6. Alegerile.

CAPITOLUL 3.1. GENERALITĂŢI

Art. 29 – Structura organizatorică a FRV
29.1. Activitatea FRV se desfăşoară, în principal, prin intermediul următoarelor organe:
- organele de conducere şi decizie;
- organul de administraţie;
- organele de control;
- comisiile şi colegiile de specialitate.
29.2.Organele de conducere şi decizie ale FRV sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedintele. Adunarea Generală este organul de conducere şi decizie cu autoritate supremă. Consiliul Director este organul de conducere cu putere decizională între Adunările Generale. Preşedintele este organ de conducere şi decizie cu putere limitată şi de reprezentare a FRV în relaţiile cu terţii.
29.3.Organul de administraţie curentă al FRV este Directoratul.
29.4.Organul de control financiar intern al FRV este Comisia de Cenzori.
29.5.Organele de specialitate ale FRV sunt comisiile şi colegiile.

Inapoi

CAPITOLUL 3.2. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DECIZIE

3.2.1. Adunarea Generală

Art. 30 Noţiune; Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară
30.1.Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi decizie al FRV.
30.2.Adunarea Generală poate fi ordinară şi extraordinară.
30.3.Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară anual.
30.4.Adunarea Generală Ordinară de alegeri are loc la patru ani.
30.5.Adunarea Generală Extraordinară se convoacă oricând este necesar.

Art. 31 – Atribuţiile Adunării Generale
31.1.Adunarea Generală este împuternicită să adopte hotărâri în orice problemă a FRV.
31.2.Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
   A. În legătură cu strategia şi obiectivele generale ale Federaţiei
      A1. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Federaţiei;
      A2. Aprobă programele strategice privind activitatea  voleibalistică din România elaborate pe perioade de patru ani (între două Adunări Generale de alegeri);
      A3. Aprobă planurile anuale de activitate ale Federaţiei.
   B. În legătură cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil
      B1. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale Federaţiei.
   C. În legătură cu Preşedintele şi vicepreşedinţii Federaţiei
      C1. Alege Preşedintele FRV;
      C2. Alege vicepreşedinţii FRV.
   D. În legătură cu Consiliul Director
      D1. Alege şi revocă membrii Consiliului Director;
      D2. Are drept de control permanent asupra Consiliului Director;
      D3. Aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a acestuia;
      D4. Stabileşte competenţele Consiliului Director;
      D5. Stabileşte indemnizaţiile de conducere pentru membrii Consiliului Director, dacă este cazul.
   E. În legătură cu Comisia de Cenzori
      E1. Alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;
      E2. Aprobă Regulamentul intern de  organizare   şi   funcţionare   a Comisiei   de Cenzori;
      E3. Are drept de control permanent asupra Comisiei de Cenzori;
      E4. Aprobă raportul Comisiei de Cenzori;
      E5. Stabileşte indemnizaţiile membrilor Comisiei de Cenzori, dacă este cazul.
   F. În legătură cu modificarea actului constitutiv şi Statutului Federaţiei şi stabilirea de norme
      F1. Adoptă actul constitutiv şi Statutul FRV;
      F2. Modifică şi/sau completează actul constitutiv şi Statului FRV;
      F3. Aprobă Regulamentul de organizare a activităţii voleibalistice din  România;****
      F4. Ratifică hotărârile Consiliului Director prin care au fost aprobate următoarele regulamente: Regulamentul voleiului profesionist, Regulamentul Disciplinar, Regulamentele Colegiilor și Comisiilor Centrale, precum și modificările și/sau completările acestora;****
      F5. Aprobă sistemul competiţional naţional precum şi modificările şi/sau completările acestuia.
   G. În legătură cu dizolvarea şi lichidarea FRV; stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare
      G1. Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Federaţiei;
      G2. Hotărăşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare, în condiţiile legii.**
   H. În legătură cu alte atribuţii prevăzute de lege
      H1. Îndeplineşte orice alte atribuţii, în  conformitate  cu  prevederile  prezentului Statut;
      H2. Decide,   în   ultimă   instanţă,   asupra    afilierii,   suspendării   şi excluderii membrilor Federaţiei, potrivit prevederilor prezentului Statut.
      H3. Îşi dă acordul în legătură cu înfiinţarea structurilor sportive constituite prin Asocierea cluburilor de    volei  –  Asociaţiile Judeţene de Volei, Liga Profesionistă şi stabileşte atribuţiile, drepturile şi obligaţiile acestora;
      H4. Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor altor  organe  ale  FRV decât Consiliul Director şi  Comisia   de   Cenzori,   atunci   când   consideră necesar;
      H5. Decide asupra modului de votare, cvorumului  şi majorităţii cu care   se   iau hotărârile în Adunările Generale.

Art. 32 – Structura   Adunării Generale; participarea    membrilor FRV   şi   invitaţilor   la Adunarea Generală
32.1.Adunarea Generală se compune din membrii FRV.
32.2.La Adunarea Generală pot participa reprezentanţii membrilor FRV şi invitaţi.
32.3.Reprezentarea membrilor FRV la Adunarea Generală se face în baza unor împuterniciri scrise emise de reprezentanţii legali ai acestora. Actele de reprezentare vor fi depuse la Secretarul General al Federaţiei (dacă depunerea se face într-o zi premergătoare celei în care are loc adunarea) sau la Secretariatul adunării (dacă depunerea se face în ziua în care are loc adunarea).
32.4.Pe timpul mandatului lor, membrii Consiliului Director nu vor putea reprezenta la Adunarea Generală structura sportivă din care fac parte.
32.5.Participarea invitaţilor se face pe bază de invitaţii scrise, semnate de Preşedintele FRV sau de un împuternicit al acestuia.
32.6.Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple, poate limita participarea invitaţiilor numai la dezbaterea anumitor puncte de pe ordinea de zi. În această situaţie, în Adunarea Generală vor avea prioritate dezbaterile la care nu a fost restricţionată participarea invitaţilor.

Art. 33 – Dispoziţii procedurale comune
33.1.Membrii FRV şi organele de conducere ale Federaţiei pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale pe care le vor depune în scris la secretariatul FRV.
33.2.Propunerile la care se face referire în alineatul precedent care au fost depuse până la data când are loc şedinţa Consiliului Director în care se  stabileşte data precum şi ordinea de zi a primei Adunări Generale, vor fi incluse în ordinea de zi respectivă.
33.3.Adunarea Generală poate modifica şi completa ordinea de zi stabilită de Consiliul Director printr-o hotărâre adoptată cu majoritatea absolută.
33.4.Membrii FRV sunt convocaţi la Adunările Generale printr-o adresă scrisă, numită convocator, care se transmite prin fax sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puţin  15 de zile înainte de data când adunările urmează să se desfăşoare,  Convocatorul va fi semnat de către Preşedintele FRV. FRV va publica   pe site-ul federaţiei cu 15 zile înainte de data Adunării Generale care este data şi locul de desfăşurare a acesteia.
33.5.Convocatorul va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale, menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut. Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea Statutului, convocatorul trebuie să aibă anexat textul integral al acestora.
33.6.Desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Adunării Generale este asigurată de un prezidiu format din 5 membrii; aceştia sunt: Preşedintele, vicepreşedinţi FRV şi doi membrii ai Consiliul Director. În situaţia în care unul sau mai mulţi dintre aceştia lipsesc, la propunerea Preşedintelui (sau a „Preşedintelui adunării” specificat în alineatul următor, după caz)  Adunarea Generală va aproba completarea prezidiului.
33.7.Adunările Generale vor fi conduse de Preşedintele FRV. În cazul absenţei Preşedintelui FRV, Adunarea Generală va fi condusă de un  Vicepreşedinte desemnat de Consiliul Director. 
33.8.În cadrul fiecărei Adunări Generale, înainte de a se trece la citirea ordinii de zi, vor trebui rezolvate următoarele probleme procedurale:
- persoanele care vor întocmi procesul verbal al Adunării Generale sau îl vor verifica în cazul că a fost făcut prin stenogramă – desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare;
- componenţa Comisiei de Validare – desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare.
- modalităţile de vot ce urmează să fie folosite;
- declararea, de către Comisia de Validare, a Adunării Generale ca fiind statutară sau nestatutară.
33.9.Procesul verbal al Adunării Generale semnat de persoanele desemnate să-l întocmească sau să-l verifice în cazul că a fost făcut prin stenogramă, se păstrează la Secretariatul General al Federaţiei.

Art. 34 – Votul
34.1.Fiecare membru al FRV are dreptul să exprime un vot în cadrul Adunării Generale la care participă.
34.2.Numele delegaţilor cu drept de vot  trebuie comunicate la secretariatul Federaţiei în scris, cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta la Adunarea Generală cu împuterniciri scrise emise de reprezentanţii legali ai structurilor sportive pe care le reprezintă.
34.3.Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi vor putea vota asupra chestiunilor supuse la vot. 
34.4.În cadrul Adunărilor Generale, procedura de vot se poate desfăşura prin vot deschis sau vot secret. Modalitatea de votare se stabileşte de Adunarea Generală, la propunerea membrilor, prin vot deschis.**
34.5.Procedura de vot deschis se face, de regulă, prin ridicarea mâinii, şi prin excepţie, cu aprobarea Adunării Generale, prin apel nominal.
34.6.Nimeni nu este constrâns să voteze.

Art. 35 – Tipuri de majorităţi
35.1.În funcţie de importanţa problemelor dezbătute, hotărârile Adunării Generale pot fi adoptate cu majoritate simplă, absolută sau calificată, exprimată prin vot.
35.2.Prin majoritate simplă se înţelege majoritatea exprimată prin voturile membrilor prezenţi la adunare care au votat, jumătate plus unu din voturile corecte exprimate. În această situaţie, abţinerile de la vot nu sunt luate în calcul.
35.3.Prin majoritate absolută se înţelege majoritatea exprimată prin voturile membrilor prezenţi la adunare indiferent dacă aceştia au votat sau nu, jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, cu drept de vot. În această situaţie, abţinerile de la vot sunt luate în calcul.
35.4.Prin majoritate calificată se înţelege majoritatea exprimată prin voturile membrilor prezenţi la adunare, care trebuie să fie la nivelul unui procent dintr-o mulţime (de exemplu: 2/3 din numărul membrilor prezenţi la adunare; 2/3 din numărul total al membrilor FRV).

Art. 36 – Adunarea Generală statutar constituită
36.1. Adunarea* Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a jumătate plus unu* din totalul membrilor FRV.
36.2.Dacă, la verificarea împuternicirilor, se constată că Adunarea Generală nu este statutar constituită iar această condiţie nu este îndeplinită nici în următoarele trei ore, ea  va  fi  reconvocată de drept pentru ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
36.3.În situaţia în care, nici la reconvocarea prevăzută în alineatul precedent,   Adunarea Generală nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocată în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, adunarea va fi statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 37 – Hotărârile Adunării Generale
37.1.Hotărârile Adunării Generale se iau, de regulă, cu majoritatea absolută, în afara cazurilor de excepţie pentru care, în mod expres, se cere o altă majoritate.
37.2.Hotărârile Adunării Generale pentru a căror adoptare este necesară a majoritate calificată de 2/3 din numărul membrilor prezenţi privesc următoarele situaţii:
- modificări şi completări la Statut;
- completări la ordinea de zi a Adunării Generale;
- excluderea membrilor FRV;
- schimbarea sediului Federaţiei in alta localitate.**
37.3. Hotărârile Adunării Generale pentru a căror adoptare este necesară o majoritate calificată de 2/3 din numărul total al membrilor FRV (indiferent dacă sunt prezenţi sau absenţi) privesc următoarele situaţii:
- schimbarea scopului Federaţiei;
- dizolvarea Federaţiei.
37.4.Hotărârile Adunării Generale, a căror adoptare se face, de regulă, cu majoritatea absolută, vor putea fi adoptate prin derogare cu majoritate simplă, în situaţia în care respectiva adunare a stabilit că hotărârile care nu intră în categoria excepţiilor pot fi luate cu majoritatea simplă.
37.5.Dacă pentru aceeaşi problemă sunt mai mult de două propuneri de hotărâri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât pentru una dintre aceste propuneri. (propun reformulare) Dacă pentru aceeaşi problemă sunt mai mult de două propuneri de hotărâri, ele sunt supuse
37.6.Propunerile care nu sunt contestate, sunt considerate, de drept, ca fiind acceptate.
37.7. Hotărârile Adunării Generale devin operante şi obligatorii pentru Federaţie şi membrii săi după 15 zile de la data când au fost adoptate.
În cazuri speciale, Adunarea Generală poate decide ca hotărârile să intre în vigoare la date diferite de cea menţionată la alin. (4). În astfel de situaţii, o hotărâre devine operantă începând cu data fixată de Adunarea Generală.
37.8 Hotărârile Adunării Generale privind modificarea Statutului sau Actului constitutiv este supusă procedurilor prevăzute de lege după obţinerea avizului expres al MTS.**

Art. 38 - Cheltuielile de participare la Adunările Generale ale membrilor FRV
38.1.Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea Generală sunt suportate de:
a) FRV – pentru membrii Consiliului Director, membrii comisiilor centrale ale  Federaţiei şi membrii de onoare;
b) AJV-uri şi cluburi – pentru delegaţii lor.

Art. 39 –  Adunarea Generală Ordinară
39.1. Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară anual.
39.2. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va include, în mod obligatoriu, următoarele puncte:
- alocuţiunea preşedintelui FRV;
- raportul Consiliul Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală Ordinară;
- prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia;
- prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;
- prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli.
- aprobarea deciziilor Consiliului Director luate în perioada dintre Adunările Generale care sunt de competenţa Adunării Generale.**
39.3. Pe lângă punctele obligatorii prevăzute la alineatul precedent, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate să includă şi orice altă problemă, de orice natură, care a fost anunţată prin convocator sau a fost votată în condiţiile art.33.3.**

Art. 40 – Adunarea Generală Extraordinară
40.1. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată  de Preşedintele FRV sau de către Consiliul Director oricând se consideră necesar. Convocarea Adunării Generale Extraordinare de către Consiliul Director se face printr-o hotărâre adoptată cu majoritatea simplă.
40.2. Consiliul Director trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 2/3 din membrii FRV solicită acestea prin cereri scrise înaintate la secretariatul FRV.
40.3. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei moţiuni de neâncredere semnată de cel puţin 2/3 din membrii FRV, referitoare la activitatea Consiliului Director sau a altor organe ale FRV.
40.4. În situaţii deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agenţia Naţională pentru Sport poate dispune convocarea adunării generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică.**

3.2.2. Consiliul Director

Art. 41 - Noţiuni
41.1.Consiliul Director este organul de conducere şi decizie cu activitate permanentă al FRV, care coordonează activitatea Federaţiei între Adunările Generale. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 42 – Atribuţiile Consiliului Director
42.1. Consiliul Director conduce şi decide cu privire la**întreaga activitate voleibalistică între Adunările Generale.**
42.2. Consiliul Director urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.
42.3. Consiliul Director poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.
42.3.1. În cazuri de forţă majoră sau cazuri de urgenţă petrecute între sedinţele Adunării Generale Consiliul Director poate lua decizi cu privire la problemele de competenţa Adunării generale pentru care nu a primit delegaţie în condiţiile art.42.3, cu obligaţia de a le supune ratificării în prima şedinţă a Adunării Generale.*
42.4.Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt:
a) încheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei prin Preşedinte sau Secretar General.
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei; în exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Director poate da împuterniciri uneia sau mai multor persoane de a angaja juridic FRV;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a Federaţiei;
d) adoptă Regulamentul intern al FRV şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Director;
e) aprobă Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de volei, Regulamentul privind statutul antrenorului de volei, Regulamentul de clasificare sportivă, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor de volei, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii observatorilor oficiali la jocurile din cadrul competiţiilor interne de volei, Regulamentul echipelor naţionale de volei ale României precum şi alte acte normative privind activitatea voleibalistică din România, cu excepţia celor din competenţa Adunării Generale;
f) propune spre aprobare Adunării Generale anuale calendarul sportiv naţional anual;
g) aprobă organizarea campionatelelor şi competiţiilor de volei la nivel naţional; aprobă omologarea rezultatelor finale ale competiţiilor interne de volei;
h) stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea voleibalistică;
i) ia decizii în legătură cu afilierea  provizorie sau suspendarea membrilor  FRV şi le supune aprobării Adunării Generale; aprobă retragerea unui membru din Federaţie şi informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire;
j) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor şi colegiilor centrale ale FRV, precum şi suspendarea sau eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii şi colegii; coordonează activitatea acestora, având competenţa de a desfiinţa hotărârile lor şi de lua decizii noi, ca ultimă instanţă de recurs;
k) aprobă numirea antrenorilor echipelor naţionale, componenţa nominală a colectivelor tehnice şi a loturilor reprezentativelor de volei ale României, planurile de pregătire, precum şi înscrierea şi participarea acestora în competiţiile internaţionale oficiale;
l) aprobă transferul jucătorilor români la cluburi din străinătate, cu respectarea prevederilor CEV şi FIVB şi a reglementărilor FRV;
m) desemnează reprezentanţii FRV în organismele CEV şi FIVB, în Comitetul Balcanic sau în alte foruri internaţionale, precum şi participanţii la congrese, consfătuiri şi întruniri internaţionale ale voleiului;
n) aprobă calendarul sportiv internaţional al FRV;
o) ratifică sancţiunile disciplinare pronunţate de cluburi asupra propriilor jucători;
p) aprobă normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei şi valută şi normele privind drepturile în lei şi valută ale jucătorilor, antrenorilor, celorlalţi tehnicieni, specialişti şi oficiali sportivi ai echipelor reprezentative de volei ale României (prime de joc, indemnizaţii de convocare, indemnizaţii de instalare, diurne, premii de obiectiv ş.a.), conform legislaţiei în vigoare şi cu respectarea normelor financiare, în cazul resurselor provenite din finanţarea de la bugetul de stat pe bază de program;
q) aprobă programele de dezvoltare a bazei materiale a FRV;
r) aprobă acte juridice şi contracte care angajează FRV, altele decât cele care sunt date în competenţa Directoratului sau împuterniciţilor Federaţiei prin Regulamentul intern al FRV;
s) controlează activitatea cluburilor, Asociaţiilor Judeţene de Volei;
t) decide orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii FRV şi a activităţii voleibalistice în general, în condiţiile respectării prevederilor prezentului Statut şi a regulamentelor Federaţiei;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
v) Propune spre analiză şi aprobare proiectul sistemului competiţional pentru anul următor.
x) Propune Adunării Generale spre analiză şi aprobare proiectul sistemului competiţional pentru anul următor.*
42.5 Consiliul Director poate decide suspendarea membrilor în condiţiile prevăzute în prezentul Statut. Suspendarea poate determina excluderea respectivilor membrii în cadrul primei Adunări Generale; aceasta poate hotărî, însă, şi anularea sau prelungirea suspendării.
42.6. Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la alin. (5) se iau cu majoritatea absolută.
42.7. Hotărârile Consiliului Director intră în vigoare la termenele stabilite de acesta.
42.10.Atribuţiile membrilor Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.

Art. 43 – Componenţa Consiliului Director
43.1. Consiliul Director se compune din 13 persoane, din care 11 sunt membrii aleşi şi 2 sunt membrii de drept.***
43.2. Membrii aleşi ai Consiliului Director sunt:
- Preşedintele (preşedintele FRV);
- trei vicepreşedinţi (vicepreşedinţii FRV - doi alesi si unu de drept);
- alţi opt membrii.***
43.3. Membrii de drept ai Consiliului Director sunt:
- Un vicepreședinte;***
- Secretarul General al FRV.***
43.4. Secretarul General al FRV, desemnat potrivit prezentului Statut, este considerat membru de drept al Consiliului Director. Înlocuirea Secretarului General al FRV atrage după sine înlocuirea de drept a persoanei membră a Consiliului Director, prin această funcție. Secretarul General trebuie să fie absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență de lungă durată și poate fi angajat pe perioadă determinată/nedeterminată.***
43.5 Cei doi antrenori federali ai FRV, respectiv antrenorii federali care coordonează voleiul feminin și voleiul masculin, nu sunt considerați membri de drept ai Consiliului Director. Persoanele care ocupă funcția de antrenor federal trebuie să fie absolvente ale învățământului superior cu diplomă de licență de lungă durată în domeniu și pot fi angajate pe perioadă determinată/nedeterminată.***
43.6. Secretarul General, antrenorii federali și contabilul FRV nu sunt aleși de Adunarea Generală și vor putea fi angajați pe perioadă determinată/nedeterminată.***
43.7. Dacă preşedintele FRV îşi încetează activitatea sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Consiliul Director, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou Preşedinte.
43.8. Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membrii ai Consiliului Director îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de bază pentru care au fost desemnaţi în Consiliul Director, ei vor fi înlocuiţi, în maximum 30 de zile de la data când respectivele funcţii au devenit vacante. Noii membrii ai Consiliului Director desemnaţi astfel vor trebui să fie confirmaţi de prima Adunare Generală. Numai după confirmarea lor de către Adunarea Generală aceştia vor avea drept de vot în cadrul Consiliului Director.
43.9. Nici o decizie luată de un for din afara voleiului, mai puţin FIVB, CEV şi ANST de a suspenda preşedintele Federaţiei Române de Volei şi/sau Consiliului Director nu va fi obligatorie pentru FRV.

Art. 44 – Consiliul Director; Dispoziţii Procedurale
44.1.De regulă, Consiliul Director se întruneşte lunar. El se poate întruni şi de câte ori este necesar.
44.2.Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
44.3. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.
44.4. Au dreptul să voteze toţi membrii Consiliului Director, cu un singur vot fiecare.
44.5. Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Consiliului Director prezenţi la şedinţa respectivă.
44.6. Votul prin corespondenţă sau împuternicire (procură) nu este admis.
44.7. Membrii Consiliului Director nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care clubul din care face parte are interese.
44.8. La fiecare şedinţă a Consiliului Director se întocmeşte un proces-verbal, în care se înscriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale FRV, şi se păstrează la secretariatul general al Federaţiei. Se pot folosi şi alte mijloace de înregistrare a şedinţelor, situaţie în care stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariează şi se păstrează la secretariatul general al Federaţiei ca documente oficiale.
44.9. Şedinţele Consiliului Director nu sunt publice

3.2.3. Preşedintele FRV

Art. 45 – Noţiune
45.1.Președintele FRV este un organ de conducere și decizie permanent al Federației. Președintele FRV conduce de drept ședințele Adunării Generale și este conducătorul Consiliului Director. Președintele FRV în timpul mandatului poate opta și pentru angajare.***
45.2.Preşedintele FRV este împuternicit, prin prezentul Statut, să reprezinte FRV în relaţiile cu terţii.

Art. 46 – Atribuţiile Preşedintelui FRV
46.1. Preşedintele reprezintă şi angajează legal Federaţia Română de Volei în relaţiile cu autorităţile publice române, cu Federaţiile similare din alte ţări, cu CEV şi FIVB, cu alte foruri voleibalistice sau sportive internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
46.2. Preşedintele Federaţiei prezidează toate şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director
46.3. Preşedintele votează şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv.
46.4. Dacă preşedintele este absent sau este indisponibil, el va stabili cine îi va prelua automat prerogativele.
46.5. Preşedintele aplică strategiile şi politicile de dezvoltare a activităţii voleibalistice stabilite de Adunarea Generală.
46.6. Preşedintele organizează şi conduce activitatea Federaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate.
46.7. Preşedintele asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare a Statutului şi regulamentelor FRV în întreaga activitate a Federaţiei.
46.8. Preşedintele FRV informeaza Consiliul Director:***
- angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat al Federaţiei,***
- îndatoririle şi responsabilităţile personalului angajat,
- contractele individuale de muncă, salariile personalului angajat în funcţie de studii şi munca prestată.
46.9. Preşedintele încheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al FRV
46.10. Preşedintele Federaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către Adunarea Generală şi/sau Consiliului Director, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.

Inapoi

CAPITOLUL 3.3. ORGANELE DE ADMINISTRAŢIE

3.3.1. Directoratul

Art. 47 – Directorat. Noţiune
4.7.1. Directoratul este organul administrativ permanent al FRV care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director;

Art. 48 – Directorat. Componenţă
48.1.Directoratul este alcătuit din Secretarul General, contabilul, şi antrenorii federali ai FRV.***

Art. 49 – Directorat. Atribuţii
49.1.Directoratul  are următoarele atribuţii:
a) decide în legătură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care intervin între şedinţele Consiliului Director;
b) decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a Federaţiei – organizatorice, tehnice, juridice, financiare şi de asigurare materială;
c) supraveghează activitatea comisiilor centrale ale FRV;
d) elaborează proiecte de regulamente şi norme privind activitatea voleibalistică şi le prezintă spre aprobare Consiliului Director şi/sau Adunării Generale, după caz;
e) întocmeşte proiecte de programe privind activitatea voleibalistică şi le prezintă spre aprobare Consiliului Director;
f) întocmeşte proiecte de organigramă şi politica de personal a Federaţiei şi le prezintă Consiliului Director;
g) întocmeşte proiectul bugetului anual al Federaţiei şi îl prezintă Consiliului Director;
h) întocmeşte proiectul raportului Consiliului Director către Adunarea Generală, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil şi le prezintă Consiliului Director;
i) aprobă acte juridice şi contracte ale FRV, în limita competenţei stabilite prin Regulamentul intern al FRV;
j) prezintă, la cerere, rapoarte de activitate Consiliului Director;
k) exercită orice atribuţii delegate de Adunarea Generală sau Consiliului Director cu respectarea  prevederilor prezentului Statut.

Art. 50 – Directorat. Dispoziţii procedurale
50.1.Directoratul se întruneşte, în şedinţe convocate de Secretarul General ori de câte ori este necesar. În şedinţe se prezintă informaţii, se analizează şi se iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director, rezolvarea problemelor curente şi/sau urgente din activitatea FRV sau care privesc derularea activităţii voleibalistice în general şi stabilirea responsabilităţilor ce revin fiecărui membru al Directoratului, soluţionarea acestora.
50.2.Deciziile Directoratului vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar Consiliul Director va fi informat în prima sa şedinţă.

 3.3.2. Secretarul General

Art. 51 – Secretar General. Noţiune
51.1.Secretarul General al FRV este conducătorul organului executiv, respectiv Directoratul.
51.2. Secretarul General are drept de reprezentare a FRV.

Art. 52 – Secretar General. Atribuţii
52.1. Secretarul General îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) Organizează şi conduce activitatea Federaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate;
b) Asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a Federaţiei, a legislaţiei în vigoare, a Statutului şi regulamentelor adoptate de Federaţie;
c) Stabileşte, împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director şi o supune aprobării preşedintelui, pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă în Consiliul Director; verifică dacă în procesul verbal al şedinţei Consiliului Director au fost consemnate problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în caz că au fost omisiuni, informează Consiliul Director în prima şedinţă;
d) Organizează, coordonează şi sprijină activitatea Colegiilor şi Comisiilor Centrale şi Teritoriale; pregăteşte împreună cu acestea şi supune aprobării Consiliului Director propuneri referitoare la:
- programele şi planurile de activitate ale Federaţiei;
- calendarul sportiv intern şi internaţional;
- proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetului şi a asigurării materiale a activităţii;
- programele şi planurile de pregătire ale loturilor olimpice şi naţionale, componenţa acestora şi a colectivelor tehnice;
- componenţa nominală a delegaţilor care se deplasează în străinătate;
- premieri, indemnizaţii, prime şi alte recompense pentru sportivi, specialişti sau colaboratori;
e) Asigură prin colegiile şi comisiile centrale şi teritoriale, organizarea acţiunilor  prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional. Administrează şi propune spre  aprobare Consiliului Director,  bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea legislaţiei  în vigoare;
f) Organizează controlul şi sprijinirea activităţii loturilor reprezentative şi a secţiilor afiliate, prezentând în Consiliul Director concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii acestora;
g) Semnează principalele documente şi lucrări elaborate de Federaţie – programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul sportiv intern şi internaţional, hotărârile Consiliului Director privind derularea acţiunilor sportive internaţionale precum şi orice alte lucrări curente;
h) Primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Federaţiei şi informează Consiliul Director asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii;
i) Aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii şi participării acestora la competiţiile internaţionale;
j) Urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a buletinului informativ al Federaţiei, a unor materiale cu caracter tehnico – metodic, destinate membrilor Federaţiei;
k) Participă la principalele competiţii interne şi internaţionale; reprezintă Federaţia în raporturile interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, persoane fizice sau juridice române sau străine, cu mandat de la Consiliul Director;
l) Realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul MTS, în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico – operative, administrative, financiare, de relaţii internaţionale, precum şi altor aspecte din activitatea Federaţiei;
m) Răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de conducerea MTS şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a problematicii ramurii de sport respective;
n) În îndeplinirea atribuţiilor sale colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport, cu Centrul de Cercetări pentru probleme de sport, Institutul de Medicină sportivă, Complexele sportive naţionale, COSR, MECTS, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul National de Formare si Perfectionare Antrenori - Şcoala Naţională de Antrenori şi alte instituţii sau organizaţii.

3.3.3. Antrenorii federali***

Art. 53 – Antrenorii federali***
53.1.Antrenorii federali ai FRV sunt persoane de specialitate cu pregătirea tehnică necesară, care coordonează din punct de vedere tehnic voleiul feminin şi masculin.
53.2.În cadrul FRV, există trei posturi de antrenori federali, unul pentru voleiul feminin, unul pentru voleiul masculin respectiv unul pentru voleiul de plajă și zăpadă.*****
53.3.Antrenorii federali ai FRV fac parte din conducerea executivă a Federaţiei, fiind subordonaţi Secretarului General în cadrul Directoratului.
53.4.Antrenorii federali fac parte din personalul angajat al FRV.

Art. 54 – Antrenorii federali. Atribuţii
54.1.Principalele atribuţii ale directorilor tehnici sunt următoarele:
a) organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiului central al antrenorilor, asigură convocarea membrilor, întocmirea materialelor şi documentelor ce sunt prezentate în reuniunile colegiului;
b) asigură elaborarea sistemului de cerinţe, norme şi baremuri specifice voleiului şi urmăresc aplicarea lor în secţii şi la loturile reprezentative;
c) în colaborare cu compartimentele specializate din MTS, organizează cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor şi consfătuiri metodice;
d) îndrumă şi controlează procesul de selecţie şi instruire la loturile reprezentative, centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor şi taberele de pregătire;
e) asigură controlul sistematic al activităţii secţiilor de performanţă, analizează şi fac propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
f) analizează în colegiul central al antrenorilor activitatea desfăşurată de antrenorii loturilor reprezentative şi fac propuneri biroului federal privind alcătuirea colectivelor tehnice pentru toate loturile;
g) analizează, în cadrul colegiului, componenţa loturilor reprezentative şi conţinutul planurilor de pregătire, le avizează şi le supun aprobării biroului federal;
h) urmăresc echiparea corespunzătoare a loturilor reprezentative, precum şi asigurarea materialelor sportive necesare pentru pregătirea şi participarea acestora la competiţii;
i) participă la principalele competiţii naţionale, analizează desfăşurarea şi nivelul acestora, precum şi comportarea sportivilor nominalizaţi în loturile naţionale şi olimpice;
j) asigură un contact permanent cu colegiul central de arbitri, şi colaborează cu aceasta în scopul perfecţionării activităţii de arbitraj în concordanţă cu practica internaţională; colaborează cu alte comisii şi colegii centrale pentru elaborarea sau îmbunătăţirea sistemului competiţional şi a regulamentelor competiţiilor     naţionale;
k) Participă la principalele competiţii, reuniuni tehnice, simpozioane sau consfătuiri internaţionale; întocmesc analize şi sinteze privind desfăşurarea competiţiilor majore, orientările şi tendinţele apărute în ramura de sport respectivă;
l) Studiază literatura de specialitate, elaborează lucrări cu caracter tehnico-metodic şi se preocupă de apariţia lor în publicaţiile Federaţiei;
m) Colaborează cu compartimentele  MTS, cu Institutul Naţional de Cercetare Sportivă, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, precum şi cu alte instituţii de specialitate, pentru elaborarea unor studii şi cercetări în specificul jocului de volei, întocmirea planurilor de pregătire a loturilor reprezentative şi asigurarea unor servicii specializate;
n) Prezintă propuneri privind strategia şi concepţia generală de selecţie, pregătire şi participare în competiţii ale sportivilor de performanţă, potrivit cerinţelor ramurii de sport respective, urmăresc şi controlează modul cum se aplică strategia şi concepţia la secţii şi loturi reprezentative, după aprobarea acestora de către Consiliul Director;
o) Colaborează în îndeplinirea sarcinilor lor  cu compartimentele de specialitate din MTS, Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului si Sportului, Institutul Naţional de Cercetare Sportivă, Institutul National de Medicină Sportivă, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi cu alte instituţii şi organisme de specialitate, precum elaborarea unor studii şi cercetări specifice reprezentative şi asigurarea unor servicii de asistenţă interdisciplinară
p) Propun Consiliului Director componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice şi analizează periodic în cadrul colegiului activitate desfăşurată de antrenorii loturilor; Sesizează Comisia de  Disciplină cu privire la abaterile disiplinare ale acestora;**
r)  În cazul în care statul de funcţii al Federaţiei cuprinde mai multe posturi de antrenor federal, atribuţiile concrete pentru fiecare funcţie se vor stabili pe domenii de competenţă, de regulă seniori-juniori, respectiv feminin-masculin, sau pe alte criterii specifice activităţii Federaţiei;
s)  Aceste atribuţii se aprobă de Consiliul Director la propunerea secretariatului general şi se cuprind în regulamentul de ordine interioară al Federaţiei şi în fişa postului fiecărui antrenor federal.;
t) Informează periodic sau atunci când se cere despre activitatea compartimentului lor.

Inapoi

CAPITOLUL 3.4. ORGANELE DE CONTROL; COMISIA DE CENZORI

Art. 55 – Comisia de Cenzori. Noţiune
55.1. Comisia de Cenzori este organul de control financiar intern al FRV cu activitate permanentă.
55.2. Cenzorii sunt aleşi de către Adunarea Generală, iar durata mandatului lor este de 4 ani. În cadrul termenului de patru ani, cenzorii pot fi revocaţi oricând de Adunarea Generală, iar la expirarea termenului unui mandat acesta poate fi prelungit.
55.3. Membrii Consiliului Director şi ai Directoratului nu pot fi cenzori.
55.4. Comisia de cenzori este subordonată Adunării Generale.
55.5. Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 56 – Comisia de Cenzori. Componenţă
56.1. Comisia de Cenzori este formată din unu la trei cenzori  dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie specializat în domeniul financiar-contabil (expert contabil, contabil autorizat sau auditor, in conditiile legii).**

Art. 57 – Comisia de Cenzori. Atribuţii
57.1. Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) verificarea  modulului în care este administrat patrimoniul FRV;
b) întocmirea de rapoarte în scopul  prezentării acestora Adunării Generale;
c) poate participa, prin preşedintele său, la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Inapoi

CAPITOLUL 3.5. COMISIILE ŞI COLEGIILE CENTRALE

3.5.1. Dispoziţii comune

Art. 58 – Enumerarea comisiilor şi colegiilor centrale
58.1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director numeşte colegiile şi comisiile centrale, subordonate, ca organe de lucru consultative specializate pe domenii de activitate:
a. Colegiul Central al Antrenorilor;
b. Colegiul Central al Arbitrilor;
c. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări;
d. Comisia de Disciplină;
e. Comisia de Apel;
f. Comisia de Volei pe Plajă.
g. Comisia Centrală de Observatori.*

Art. 59 - Componenţa comisiilor şi colegiilor centrale
59.1. Comisiile şi colegiile centrale sunt formate dintr-un număr de 3 – 11 persoane (preşedinte, 1 vicepreşedinte, 1 secretar membrii),** în funcţie de specificul activităţii respective.
59.2. La propunerea Secretarului General, Consiliul Director numeşte preşedinţi şi componenţa colegiilor şi comisiilor centrale ale Federaţiilor.

3.5.2. Colegiul Central al Antrenorilor

Art. 60 - Colegiul Central al Antrenorilor. Noţiune
60.1.Colegiul Central al Antrenorilor este organ tehnic de specialitate format din antrenori, profesori de educaţie fizică, medici, care activează pe baza unui program în vederea aplicării hotărârilor Adunării Generale şi al Consiliului Director al FRV.

Art. 61 - Colegiul Central al Antrenorilor. Componenţă
61.1.Componenţa Colegiului Central al Antrenorilor se va stabili cu respectarea dispoziţiilor articolului referitor la componenţa comisiilor şi colegiilor centrale.

Art. 62 - Colegiul Central al Antrenorilor. Atribuţii
62.1.Principalele atribuţii ale Colegiului Central al Antrenorilor sunt următoarele:
a) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Director strategia generală, privind componenta de specialitate a dezvoltării jocului de volei pe plan intern şi internaţional;
b) stabileşte şi propune spre aprobare Consiliului Director sistemul de pregătire al antrenorilor după cum urmează:
- stabileşte datele şi locul de desfăşurare a cursurilor;
- stabileşte conţinutul (tematica) cursurilor;
- stabileşte şi sistematizează materialele cu caracter metodic, destinate studiului  antrenorilor;
- pregăteşte materialele didactice audiovizuale, pentru a putea  fi   studiate   de antrenori;
- stabileşte şi anunţă programul diferitelor întâlniri ştiinţifice din ţară şi străinătate, la care tehnicienii români pot lua parte;
- întocmeşte materialele de sinteză privind tematica şi conţinutul diferitelor activităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate,  în  vederea  ameliorării  metodelor de pregătire şi creşterii eficienţelor jocului;
c) analizează şi propune spre aprobare Consiliului Director componenţa     loturilor naţionale;
d) analizează şi propune spre aprobare Consiliului Director componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale;
e) analizează şi propune spre aprobare Consiliului Director planurile de pregătire ale loturilor naţionale şi locurile de desfăşurare ale pregătirilor;
f) analizează şi propune spre aprobare Consiliului Director calendarul sportiv al loturilor naţionale;
g) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Director concepţia de selecţie şi pregătire în domeniul voleiului la nivel naţional;
h) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Director sistemul de probe şi norme de control, care trebuie aplicat la nivel naţional;
i) preia, analizează, actualizează şi stochează evaluări ce privesc date despre:
- performanţele jucătorilor şi echipelor româneşti şi străine;
- indicatori privind pregătirea şi performanţa;
j) supervizează obţinerea de date ale echipelor româneşti sau străine, care participă la jocuri sau turnee în România;
k) propune spre aprobare Consiliului Director, organizarea acţiunilor de selecţie, la nivelul copiilor şi juniorilor;
l) propune spre aprobare Consiliului Director , sistemul competiţional intern la toate nivelele, în vederea punerii în practică de către Comisia Centrală de Competiţii;
m) propune spre aprobare Consiliului Director cerinţele care trebuie îndeplinite de către sportivi şi echipe, pentru a putea participa la jocurile de campionat, în vederea introducerii acestora în buletinul informativ al FRV;
n) propune spre aprobare Consiliului Director cerinţele care trebuie îndeplinite de către antrenori, pentru a putea conduce echipa în campionat.
o) Sesizează Comisia de Disciplină cu privire la abaterile disciplinare săvârşite de antrenori cu excepţia prevederilor art.54.1 lit.p).**

3.5.3. Colegiul Central al Arbitrilor

Art. 63 - Colegiul Central al Arbitrilor. Noţiune
63.1.Colegiul Central al Arbitrilor este forul ce coordonează activitatea colegiilor judeţene şi al Municipiului Bucureşti, de conducere al arbitrilor de volei.

Art. 64 – Colegiul Central al Arbitrilor. Componenţă
64.1. Componenţa Colegiului Central al Arbitrilor se va stabili cu respectarea dispoziţiilor articolului referitor la componenţa comisiilor şi colegiilor centrale.

Art. 65 - Colegiul Central al Arbitrilor. Atribuţii
65.1.Principalele atribuţii ale Colegiului Central al Arbitrilor sunt următoarele:
a) îndrumă şi controlează activitatea colegiilor judeţene ale arbitrilor si al Municipiului Bucuresti, urmărind modul în care sunt puse în practică hotărârile Colegiului Central al Arbitrilor;
b) elaborează versiunea românească a regulamentului de volei, linia oficială a regulilor de joc, regulamentul de organizare şi funcţionare a arbitrilor de volei din România, precum şi alte normative ale activităţii arbitrilor de volei, verificând modul de aplicare al acestora;
c) hotărăşte nominalizarea arbitrilor în loturile divizionare şi îi propune pentru aprobare Consiliului Director;
d) organizează examinarea candidaţilor pentru promovarea în lotul divizionar şi pentru promovarea la categoriile de clasificare: I, republican, arbitru internaţional;
e) organizează cursuri de reciclare, simpozioane, consfătuiri vizând îmbunătăţirea şi uniformizarea arbitrajului;
f) face propuneri de candidaţi pentru participarea la cursurile de arbitri internaţionali, în urma unor examene teoretice de limbă engleză şi practice şi de avansare la categoriile I, „republican”, pe bază de testare teoretică şi practică şi le supune aprobării Consiliului Director;
g) programează arbitrii în funcţiile de „principal I şi II”, la toate jocurile oficiale organizate de FRV, precum şi la cele internaţionale (oficiale sau amicale), desfăşurate pe teritoriul României. Pentru alte turnee sau jocuri organizate în teritoriu, se pot programa arbitri de către Asociaţiile Judeţene (prin Comisiile de Arbitraj) numai după avizarea prealabilă de  către Colegiul Central al Arbitrilor a acestei delegări de competenţă;
h) face propuneri de programare a arbitrilor la competiţiile oficiale sau amicale, interţări sau intercluburi, desfăşurate în străinătate, pe care le propune spre aprobare Consiliului Director;
i) organizează şi asigură controlul observarea şi urmărirea arbitrajelor la jocurile internaţionale, divizionare, turnee de calificare în diviziile naţionale sau alte jocuri organizate de FRV. Şi ţine evidenţa tuturor arbitrilor de volei din ţară, cât şi a activităţii acestora la jocurile amintite;
j) rezolvă contestaţiile cu caracter tehnic referitoare la arbitraj prevăzută în ROAV.**
k) rezolvă problemele care nu sunt prevăzute în regulament şi ia măsuri pentru bunul mers al activităţii arbitrilor de volei, în conformitate cu statutul şi R.O.A.V. al FRV, în spiritul eticii sportive;
l) sesizează Comisia de Disciplină cu privire la abaterile disciplinare săvârşite de arbitrii.**

3.5.4. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări

Art. 66 – Comisia Centralã de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări. Noţiune
66.1. Comisia Centralã de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări este un organ specializat al FRV care are atribuţiile descrise în prezenta secţiune.

Art. 67 – Comisia Centralã de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări. Componenţă
67.1.Componenţa Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări  se va stabili cu respectarea dispoziţiilor articolului referitor la componenţa comisiilor şi colegiilor centrale.

Art. 68 – Comisia Centralã de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări. Atribuţii
68.1.Comisia Centralã de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări are următoarele atribuţii:
a) asigurã desfăşurarea competiţiilor naţionale, îndrumă şi controlează Comisiile de Arbitrii din cadrul Asociaţiilor Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, pentru buna organizare a întregului sistem competiţional naţional;
b) rezolvă probleme de legitimări şi transferări ale jucătorilor (jucătoarelor) de volei şi controlează aplicarea regulamentară a dispoziţiilor in acest domeniu, de către comisiile judeţene de volei;
c) asigură aplicarea dispoziţiilor regulamentare privind clasificarea jucătorilor;
d) pune in aplicare calendarul competitional elaborat de C.C. Antrenori pentru competitiile organizate de FRV, regulamentele de desfasurare ale acestora, pe care le supune aprobarii Consiliului Director;
e) ABROGAT (propune, împreunã cu Secretarul General al FRV, observatori federali la jocurile din competiţiile naţionale*);
f) omologhează rezultatele jocurilor din competiţiile organizate de FRV şi întocmeşte clasamentele competiţiilor;
g) judecă in primă instanţă orice contestaţie referitoare la jocurile programate de ea;
h) ţine evidenţa jocurilor interne si internaţionale şi omologhează bazele sportive pentru competiţiile organizate de FRV la propunerea cluburilor  şi Asociaţiilor Judeţene de Volei  şi a D.T.S.J. şi a Municipiului  Bucureşti;
i) judecă recursurile contra hotărârilor comisiilor judeţene de volei privind contestaţiile si omologarea rezultatelor la jocurile organizate de comisiile respective;
j) ţine evidenta participării sportivilor la competiţiile interne si inter­naţionale  organizate de FRV,  pentru acordarea clasificării sportive;
k) propune pentru aprobare afilierea si radierea secţiilor de volei si tine evidenţa lor, informând  despre aceasta Consiliul Director.
l) sesizează Comisia de Disciplină cu privire la abaterile discipliare săvârşite de cluburi sau oficiali în legătură cu meciurile sau turnee de volei.**

3.5.5. Comisia de Disciplină

Art. 69 – Comisia de Disciplină. Noţiune
69.1.Comisia de Disciplină a FRV este un organ specializat cu atribuţii de jurisdicţie.

Art. 70 – Comisia de Disciplină. Componenţă
70.1.Comisia de disciplină este formată din 3 membrii***:
- preşedintele Comisiei de Disciplină-jurist;
- 2 membrii - juristi***;

Art. 71 – Comisia de Disciplină. Atribuţii
71.1.Comisia de Disciplină analizează şi hotărăşte în cazurile de indisciplină semnalate de comisiile şi colegiile centrale precum şi în alte cazuri determinate de regulamentul acesteia şi de Regulamentul Disciplinar al FRV.**
71.2. Hotărârile ei sunt executorii dacă comisia de apel nu dispune suspendarea executării acestora până la judecarea apelului.**
71.3. Hotărârile Comsiei de Disciplină se atacă cu apel în termen de 15 zile la comisia de Apel a FRV. Hotărârea acestuia este definitivă şi executorie.**

3.5.6. Comisia de Apel

Art. 72 – Comisia de Apel. Noţiune
72.1.Comisia de Apel este comisia cu atribuții de jurisdicție validată de Adunarea Generală****.
72.2.Dacă comisia se descompletează între cele două Adunări Generale, poate fi completată prin Hotărârea Consiliului Director până la ratificarea acesteia de următoarea Adunare Generală.****
72.3.Hotărârile pronunțate de Comisia de Apel completată prin Hotărârea Consiliului Director, vor fi ratificate de Adunarea Generală.****

Art. 73 – Comisia de Apel. Componenţă
73.1.Comisia de Apel este formată din 3 membrii***.
- presedintele Comisiei de Apel - jurist***
- 2 membrii - juristi***

73.2.Din Comisia de Apel nu pot face parte reprezentanţi ai altor organe ale Federaţiei.

Art. 74 – Comisia de Apel. Atribuţii
74.1.Comisia de Apel judecă apelurile introduse de cluburi, asociaţii, secţii, antrenori, sportivi, arbitri, conducători sau oficiali, împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia de Disciplină.

Art. 75 – Comisia de Apel. Hotărâri
75.1.Comisia de Apel poate hotărî aplicarea oricărei sancţiuni prevăzute în regulamentele Federaţiei. . Hotărârile ei sunt definitive şi executorii.
75.2. În cazurile excepţionale, pe baza unor probe noi şi în conformitate cu regulamentul Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă**, hotărârile Comisiei de Apel pot fi atacate cu recurs la Comisia Naţională de Disciplină Sportivă de pe lângă ANST**, hotărârea acesteia fiind irevocabilă.
75.3. ABROGAT.*****

3.5.7. Comisia de Volei pe Plajă și Volei pe Zăpadă****

Art. 76 - Comisia de Volei de Plajă și volei pe zăpadă. Noţiune.****
76.1.Comisia de Volei de Plajă și Volei pe Zăpadă este un organism specializat al FRV,  care organizează şi coordonează întreaga activitate de volei de plajă și Volei pe Zăpadă în România.**;****
76.2. Dreptul de organizare a turneelor de volei de plajă și volei pe zăpadă este acordat de FRV prin negocierea contractelor de organizare pentru fiecare turneu în parte.**;****

Art. 77 – Comisia de Volei pe Plajă. Componenţă
77.1.Comisia de Volei pe Plajă și Volei pe Zăpadă este compusă din: 3 - 15 persoane** (preşedinte, vicepreşedinte, secretar). Preşedintele comisiei este numit de Secretarul General şi este supus spre aprobare Consiliului Director.**;****

Art. 78 - Comisia de Volei pe Plajă și Volei de Zăpadă. Atribuţii.****
78.1.Comisia de Volei pe Plajă și Volei pe Zăpadă are următoarele atribuţii:****
a) asigură desfăşurarea competiţiilor naţionale, îndrumă şi controlează prin asociaţiile judeţene de volei organizarea în bune condiţii a sistemului competiţional intern;**
b) rezolvă problemele de legitimări ale jucătorilor şi jucătoarelor de volei de plajă și volei pe zăpadă şi controlează aplicarea regulamentară a dispoziţiilor în acest domeniu;****
c) asigură aplicarea dispoziţiilor regulamentare privind clasificarea jucătorilor;
d) elaborează împreună cu antrenorii federali, calendarul competiţional pentru competiţiile organizate de FRV şi regulamentele de desfăşurare ale acestora, pe care le supune aprobării Consiliului Director;
e) omologhează rezultatele jocurilor din competiţiile organizate de FRV şi întocmeşte clasamentele competiţiilor şi stabileşte împreună cu Colegiul Central al Antrenorilor sistemul competiţional;**
f) judecă în primă instanţă orice contestaţie cu caracter tehnic referitoare la jocurile programate de ea;
g) ţine evidenţa jocurilor interne şi internaţionale;
h) omologhează bazele sportive şi sprijină înfiinţarea de noi baze pentru competiţiile organizate de FRV în Româniala la propunerea cluburilor (asociaţiilor) sportive şi a D.T.S.J., a Asociaţiilor Judeţene şi diverşilor organizatori de turnee de volei de plajă și volei pe zăpadă; **; ****
i) judecă recursurile contra hotărârilor  Asociaţiilor Judeţene de Volei privind contestaţiile şi omologarea rezultatelor la jocurile organizate de comisiile respective.
j) organizează şi coordonează întreaga activitate de volei de plajă și volei pe zăpadă de pe teritoriul României la nivel local, regional şi naţional, oficial şi neoficial în vederea dezvoltării acestei ramuri sportive şi a popularizării voleiului de plajă și voleiului pe zăpadă cu profesionalism;**; ****
k) Sesizează Comisia de Disciplină cu privire la abaterile disciplinare săvârşite de sportivi, antrenori, arbitri, oficiali sau cluburi la meciurile sau turneele volei de plajă
și volei pe zăpadă. **; ****

3.5.8. Comisia Centrală de Observatori*

Inapoi

CAPITOLUL 3.6. ALEGERILE

Art. 79 – Generalităţi
79.1. Alegerile pentru funcţiile de conducere alese ale FRV se desfăşoară o dată la 4 ani.
79.2. Alegerile se desfăşoară pentru 11 posturi de conducere, şi anume:***
- Preşedintele FRV (1 post); - Vicepreşedinţii FRV (2 posturi); - Membrii (8 posturi).***
79.3. Funcţiile de conducere pentru care nu se desfăşoară alegeri sunt un Vicepreședintele si Secretarul General al FRV.***

Art. 80– Propunerile pentru funcţiile alese ale FRV
80.1.Un membru al FRV poate face propuneri pentru funcţiile de conducere alese ale Federaţiei după cum urmează:
- o singură propunere pentru funcţia de Preşedinte al FRV;
- două propuneri pentru funcţia de Vicepreşedinte al FRV;****
- maximum opt propuneri pentru funcţia de membru al Consiliului Director.****
80.2. În situaţia în care un membru încalcă aceste prevederi şi face, pentru una sau mai multe funcţii, mai multe propuneri decât cele permise, toate propunerile pentru funcţia/funcţiile respective vor fi considerate caduce şi nu vor fi luate în consideraţie.
80.3.Membrii FRV vor face propuneri pentru funcţiile alese ale Federaţiei în formă scrisă şi le vor depune la secretariatul FRV cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor.
80.4.Nedepunerea propunerilor în conformitate cu prevederile alineatului precedent atrage după sine nulitatea acestora.
80.5.În Consiliul Director poate fi ales un singur reprezentant al unei structuri sportive afiliate/ membru, instituţii sau societăţi comerciale.

Art. 81 – Candidaţii pentru funcţiile alese ale FRV
81.1. Pot candida pentru funcţiile alese ale FRV persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- sunt persoane cu cetăţenie română care nu au suferit condamnări penale (cazier judiciar), nu sunt în perioada efectuării unei sanctiuni disciplinare mai mari de un an dictate de FRV şi sunt ataşate de voleiul românesc prin acțiuni publice care nu prejudiciază imaginea federației și a oficialilor acesteia; **; ****
- candidații pentru funcțiile de conducere ale F.R.Volei vor depune o declarație din care să reiasă că nu sunt în conflict de interes cu F.R.Volei prin funcțiile pe care le au în activitatea personală, conform legii;*****
- prezintă un program scris, care va conţine cu prioritate enumerarea surselor de venituri materiale şi financiare necesare pentru susţinerea activităţii FRV şi soluţii concrete;
- prezintă un Curriculum Vitae care va cuprinde obligatoriu studii superioare, pregătire profesională şi ocupaţia de bază;*****
- au fost propuse de cel puţin unul dintre membri FRV;
- pentru funcția de președinte trebuie să aibă o activitate de minim 10 ani în structurile afiliate FRV.*****
81.2. Preşedintele FRV, în termen de 30 de zile de la data când este ales în această funcţie, va renunţa la orice legătură juridică pe care o are cu vreunul dintre membrii Federaţiei, în caz contrar urmând să fie organizate noi alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Federaţiei.

Art. 82 – Dosarele şi programele candidaţilor pentru funcţiile alese ale FRV
82.1.Candidaturile pentru funcţiile alese ale FRV se depun la secretariatul Federaţiei cu minimum 15 de zile înainte de data alegerilor.
82.2.Dosarele pentru candidaturi vor conţine documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în articolul 81.1** referitor la candidaţii pentru funcţiile alese ale FRV.
82.3.Nedepunerea candidaturilor în conformitate cu prevederile alineatelor (1) şi (2) atrage după sine nulitatea absoluta candidaturilor respective.**
82.4.Candidaţii pentru funcţiile alese ale FRV se vor preocupa să facă cunoscute programele lor membrilor Federaţiei prin mijloacele pe care le consideră necesare, suportând din surse proprii toate cheltuielile necesare pentru această acţiune.
82.5.În ziua alegerilor, programele şi CV-urile candidaţilor vor fi prezentate în plenul Adunării Generale.

Art. 83 – Verificarea dosarelor pentru candidaturile la funcţiile de conducere alese ale FRV
83.1.Dosarele pentru candidaturile la funcţiile de conducere alese ale FRV vor fi verificate de către organul de conducere permanent în exerciţiu al Federaţiei (Consiliul Director).

Art. 84 – Desfăşurarea alegerilor
84.1.Toate alegerile se fac prin vot secret cu 3 tipuri de buletine de vot, respectiv:****
- un tip de buletin de vot pentru funcţia de Preşedinte;
- un tip de buletin de vot pentru funcţia de Vicepreşedinte;
- un tip de buletin de vot pentru funcţia de membru al Consiliului Director din care se bifează 8 membrii.*****
84.2.Ca excepţie de la prevederile alin. (1), dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se face prin vot deschis.
84.3.Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de Validare.
84.4.Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de preşedintele Comisiei de Validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor care conţin opţiunile de votare este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor care conţin opţiunile de votare îl depăşeşte pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare.
84.5.La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele considerate  valabile, care conţin opţiunile de votare exprimate în mod legal. Buletinele necompletate şi buletinele anulate pentru vicii de procedură nu intră în calcul.
84.6.Pentru alegerea Preşedintelui Federaţiei este necesară obţinerea majorităţii absolute.
În situaţia că, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.
Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.
În cazul că pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.
După al doilea tur de scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu întruneşte majoritatea absolută), va fi declarat Preşedinte al FRV candidatul care obţine majoritatea simplă. În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repetă.
84.7.Pentru alegerea Vicepreşedinţilor FRV, se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin, după cum urmează:
a) dacă, după primul tur de scrutin, pe primele două locuri sunt clasaţi doar doi candidaţi, atunci aceştia vor fi declaraţi Vicepreşedinţi ai FRV;
b) dacă, după primul tur de scrutin,  pe primul loc sunt clasaţi mai mult de doi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, se va organiza un nou tur de scrutin între aceşti candidaţi iar primii doi clasaţi după acest nou tur de scrutin vor fi declaraţi Vicepreşedinţi ai FRV. În cazul egalităţii de voturi se vor organiza noi tururi de scrutin;
c) dacă, după primul tur de scrutin,  pe primul loc este clasat un singur candidat iar pe locul doi sunt clasaţi mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, atunci candidatul clasat pe primul loc va fi declarat Vicepreşedinte al FRV şi se va organiza un nou tur de scrutin între candidaţii clasaţi pe locul al doilea; candidatul clasat primul după acest nou tur de scrutin va fi declarat Vicepreşedinte al FRV. În cazul egalităţii de voturi se vor organiza noi tururi de scrutin.
84.8.Pentru alegerea membrilor Consiliului Director se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin (în cazul egalităţii de voturi) şi vor fi declaraţi membrii ai Consiliului Director primii 8 candidaţi clasaţi în urma turului (tururilor) de scrutin.*****

Art. 85 – Durata mandatelor pentru funcţiile de conducere alese ale FRV
85.1.Durata mandatelor pentru funcţiile de conducere alese ale FRV este de 4 ani.
85.2.Mandatele pentru funcţiile de conducere alese ale FRV pot fi revocate de Adunarea Generală în cadrul termenului de 4 ani prevăzut în alineatul precedent.
85.3.Persoanele care au ocupat funcţii de conducere alese ale FRV pot fi realese.

Inapoi

TITLUL 4 - ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE VOLEI ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; LIGA PROFESIONISTĂ DE VOLEI

Titlul 4 este compus din două capitole, respectiv 4.1 şi 4.2, şi anume:
- 4.1. Asociaţiile Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti
- 4.2. Liga Profesionistă de Volei

CAPITOLUL 4.1. ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE VOLEI ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Art. 86 – AJV şi AMVB. Noţiune.
86.1. Asociaţiile Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti, sunt persoane juridice de drept privat constituite din cluburile şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea.
86.2. Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca asociaţii fără scop lucrativ.
86.3. La nivelul fiecărui judeţ, respectiv, al Municipiului Bucureşti, se poate constitui o singură Asociaţie Judeţeană de Volei.
86.4. Asociaţiile Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti nu se pot înfiinţa fără acordul FRV.
86.5. Asociaţiile Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti se afiliază la Federaţia Română de Volei. Statutul şi regulamente FRV sunt obligatorii pentru ele şi pentru membrii care o compun.

Art. 87 –  AJV şi AMVB. Caractere juridice.
87.1.Potrivit legii, AJV şi AMVB  sunt persoane juridice  de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.
87.2.AJV şi AMVB sunt subordonate  Federaţiei Române de Volei şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul şi regulamentele FRV şi în baza statutelor şi regulamentelor proprii
87.3.Scopul Asociaţiilor Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti îl constituie organizarea activităţii voleibalistice la nivel judeţean, respectiv cel al Municipiului Bucureşti.
87.4. Statutul, regulamentele, normele, hotărârile (deciziile) organelor Asociaţiilor Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru membrii acestora.
87.5. Conform legii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene recunosc şi sprijină Asociaţiile Judeţene de Volei.
87.6. Membrii afiliaţi ai unei Asociaţii Judeţene de Volei sunt reprezentaţi de către aceasta, prin delegatul său cu drept de vot, în Adunarea Generală a FRV

Art. 88 – AJV şi AMVB. Atribuţii
88.1.Principalele atribuţii ale Asociaţiilor Judeţene de Volei şi a celei a Municipiului Bucureşti sunt următoarele:
a) elaborează programul strategic privind activitatea voleibalistică în judeţul respectiv, dezvoltarea şi promovarea jocului de volei la nivel teritorial; organizează, sprijină şi controlează aplicarea programului prin comisii de specialitate;
b) stabilesc calendarul sportiv judeţean anual, în raport de cel naţional elaborat de FRV;
c) organizează, conduc şi controlează sistemul competiţional judeţean şi omologhează rezultatele acestora, potrivit reglementărilor FRV, precum şi propriilor regulamente;
d) organizează la nivelul judeţului, direct sau în colaborare cu organismele sau instituţiile abilitate, activităţi pentru formarea şi/sau perfecţionarea specialiştilor necesari în activitatea voleibalistică ( antrenori, instructori sportivi, arbitri, observatori etc.);
e) elaborează regulamente şi norme proprii, de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare a bazei materiale privind organizarea şi desfăşurarea activităţii voleibalistice din judeţ şi Municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările FRV;
f) stabilesc şi aplică măsuri necesare pentru:
- promovarea spiritului de fair-play în activitatea voleibalistică,
- prevenirea şi combaterea violenţei la jocurile de volei şi a folosirii substanţelor interzise şi a practicilor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial potenţialul fizic al sportivilor
- combaterea practicilor  de denaturare a  rezultatelor competiţiilor organizate la nivel judeţean;
g) colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alţi factori interesaţi în scopul dezvoltării bazei materiale destinate practicării voleiului pe teritoriul judeţelor;
h) asigură şi administrează mijloacele financiare şi materiale din propriul patrimoniu, conform prevederilor legale şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
i) organizează şi asigură ţinerea evidenţei activităţii voleibalistice din judeţ;
j) exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii voleibalistice de nivel judeţean în termenii prevăzuţi de lege şi potrivit Statutului şi regulamentelor FRV, puterii delegate de Federaţie, precum şi statutului şi regulamentelor proprii.
k) eliberează legitimaţii, până la vârsta de 14 ani.

Inapoi

CAPITOLUL 4.2. LIGA PROFESIONISTĂ DE VOLEI

Art. 89 – LPV
89.1. Condiţiile de practicare a voleiului profesionist precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ligii Profesioniste de Volei** se stabilesc în conformitate cu textul Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr.472/2004.**

TITLUL 5 - MIJLOACELE FINANCIARE ŞI MATERIALE ALE FRV; PERSONALUL SALARIAT AL FRV

Titlul 5 este compus din două capitole, respectiv 5.1. şi 5.2. Capitolul 5.1. este compus din două secţiuni.
Capitolele şi secţiunile titlului 5 sunt următoarele:
5.1. Mijloacele financiare şi materiale ale FRV
5.1.1. – Mijloacele financiare ale FRV
5.1.2. – Mijloacele materiale ale FRV
5.2. Personalul salariat al FRV.

CAPITOLUL 5.1. MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE ALE FRV

5.1.1. Mijloacele financiare ale FRV

Art. 90. Bugetul de venituri şi cheltuieli al FRV**
90.1.Veniturile şi cheltuielile FRV, indiferent de sursă şi natură, sunt cuprinse într-un buget anual propriu.
90.2.Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:
a) potrivit competenţelor stabilite în Statutul şi în regulamentele Federaţiei şi în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie aprobate de Consiliul Director al FRV;
b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor FRV, ca structură sportivă fără scop lucrativ, de utilitate publică.
c) potrivit conditiilor stabilite de catre FIVB sau CEV, pentru sumele acordate de catre acestea.**
90.3. Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:
a) venituri proprii precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive de utilitate publică;
b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe a FRV, în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică precum şi de COSR**;
c) alte venituri prevăzute de legislaţia în vigoare.**
90.4.Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a FRV.
90.5.Exerciţiul financiar al Federaţiei este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte bilanţ contabil.
90.6. SE ABROGĂ (FRV, potrivit legii, este scutită de impozite şi taxe locale.)**
90.7.FRV, potrivit legii, este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin  80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru  care a fost autorizată, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi  pentru cheltuieli de funcţionare.
90.8.FRV se supune verificărilor financiare potrivit legii şi Statutului propriu.

Art. 91 – Enumerarea surselor de finanţare ale bugetului FRV
91.1.Sursele de finanţare şi baza materială a FRV sunt constituite în conformitate cu legislaţia educaţiei fizice şi sportului.
91.2.Sursele de finanţare provin din:
a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale;
b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al Federaţiei,
c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor şi normelor proprii;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) Procentul prevăzut de normele proprii (care nu poate fi mai mic de 10% din suma totală de transfer) din indemnizaţiile de transferuri interne ale jucătorilor de volei;
f) Cuantumul prevăzut de normele proprii, aprobate de Consiliul Director pentru transferurile internaţionale;
g) Licitaţii conform legii (campionat naţional, Cupa României, turnee de sală, turnee volei de plaje şi alte acţiuni prevăzute în Statut).
h) alte venituri, în condiţiile legii;
i) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
j) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;**
k) încasări din manifestări sportive, prestări servicii, drepturi de televiziune;**
l) încasări din contracte de reclamă şi publicitate sportivă, precum şi din alte contracte pentru realizarea de venituri, încheiate cu partenerii români sau strâini, în condiţiile legii;**
m) drepturile obţinute prin contractele sportivilor şi tehnicienilor români care activează în străinătate;**
n) vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;**
o) subvenţii de la FIVB sau CEV.**

Art. 92 – Finanţarea unor programe sportive de la bugetul de stat
92.1.FRV, în condiţiile legislaţiei educaţiei fizice şi sportului, poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, inclusiv pentru finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între FRV şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.
92.2.Contractul va cuprinde prevederi cu privire la : obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finanţarea programului, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi contractul financiar se fac în condiţiile legii.
92.3.Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
92.4. Angajarea, ordonarea, lichidarea şi plata se va face cu respectarea prevederilor legale privind sumele de la bugetul de stat, cu respectarea normelor financiare prevăzute de art. 11.2 lit k) şi cu încadrarea în bugetul anual.**

Art. 93 – Cotizaţii şi alte contribuţii băneşti ale membrilor FRV
93.1.Fiecare membru al Federaţiei plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data stabilită pentru anul în curs.
93.2.Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Adunarea Generală, la propunerea Consiliul Director.
93.3.Un membru care nu şi-a achitat cotizaţia în termenul stabilit pentru fiecare an este automat suspendat de către Consiliul Director, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele FRV.
După plata cotizaţiei şi a cuantumului de majorare stabilit, membrul în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.
93.4.FRV este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice activităţii voleibalistice, pentru cluburi, jucători şi oficiali, potrivit Statutului, regulamentelor şi normelor aprobate de Adunarea Generală a Federaţiei.

5.1.2. Mijloacele materiale ale FRV

Art. 94 – Enumerarea mijloacelor materiale ale FRV
94.1.Federaţia Română de Volei poate deţine în proprietate sau în folosinţă, mijloacele materiale necesare activităţii sale, ca: imobile, săli de sport, baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport.
94.2.FRV, ca persoană juridică fără scop lucrativ, de utilitate publică, poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
94.3. FRV deţine exclusivitatea:
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă în cadrul echipelor reprezentative la competiţii în numele FRV;
b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;
c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.
94.4. Drepturile menţionate în alineatele precedente pot fi concesionate de FRV în condiţiile legii.

Art. 95 – Dobândirea, administrarea şi înstrăinarea mijloacelor materiale ale FRV
95.1.Dobândirea, administrarea şi înstrăinarea mijloacelor materiale ale Federaţiei se face în condiţiile legii.
95.2. FRV dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi poate elibera titluri de credit cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului său de activitate.
95.3.FRV poate greva sau înstrăina bunuri mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea MTS.
95.4.FRV are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite conform legii, precum şi Statutului şi regulamentelor proprii.

Inapoi

CAPITOLUL 5.2. PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAŢIEI

Art. 96 – Personalul salariat. Dispoziţii generale
96.1.Pentru realizarea scopului său, FRV poate angaja personal salariat***.
96.2.Contractele de muncă ale personalului cu funcţii de conducere vor fi semnate în numele FRV de către Preşedintele Federaţiei, iar contractele de muncă ale restului de personal salariat vor fi semnate în numele FRV de către Președintele Federației***.

Art. 97 –  Personalul salariat – statul de functii
97.1. FRV are personal salariat in conformitate cu statul de functii.**
97.2  Statul de functii se aproba de Consiliul Director la propunerea Presedintelui F.R.V.**

Art. 98 – Personalul salariat al FRV. Alte dispoziţii
98.1.Toate funcţiile din FRV  sunt cuprinse în ştatul de funcţii şi se ocupă prin concurs.**
98.2.În regulamentul de ordine interioară al Federaţiei vor fi precizate atribuţiile ce revin celorlalte funcţii salariate. Acestea se stabilesc de Secretarul General şi sunt înscrise în fişa postului respectiv.
98.3.Retribuţiile personalului salariat se vor acorda din veniturile realizate din surse proprii şi din sursele financiare de la bugetul de stat, în baza contractului pe care, anual, FRV îl încheie cu MTS.
98.4.În funcţie de necesităţi, Consiliul Director poate aproba mărirea sau reducerea statutului de funcţiuni.

Inapoi

TITLUL 6 - DISTINCŢIILE FRV; JURISDICŢIA SPORTIVĂ ŞI AUTORITATEA DISCIPLINARĂ A FRV; STATUTUL JUCĂTORULUI; REGULI DE JOC ŞI COMPETIŢIILE

Titlul 6 este compus din două capitole, respectiv 6.1 şi 6.2. Capitolul 6.1. este structurat pe două secţiuni.
Capitolele şi secţiunile titlului 6 sunt următoarele:
6.1. Distincţiile  FRV. Jurisdicţia sportivă şi autoritatea disciplinară a FRV
6.1.1. Distincţiile FRV
6.1.2. Jurisdicţia sportivă şi autoritatea disciplinară a FRV
6.2. Statutul jucătorului; Regulile de joc; Competiţiile.

CAPITOLUL 6.1. DISTINCŢIILE FRV; JURISDICŢIA SPORTIVĂ ŞI AUTORITATEA DISCIPLINARĂ A FRV

6.1.1. Distincţiile FRV

Art. 99 – Distincţiile FRV
99.1.Adunarea Generală a FRV, la propunerea Consiliului Director, poate acorda unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea voleibalistică, una dintre distincţiile prevăzute la alin.2.
99.2.Distincţiile FRV sunt:
a.  “Membru de Onoare al FRV”;
b.  “Preşedinte de Onoare al FRV”.
99.3.Distincţia cea mai importantă a FRV este cea de “Preşedinte de Onoare al FRV”.
99.4.Personalitatea care a fost distinsă la un moment dat, cu distincţia de “Membru de Onoare al FRV”, poate obţine ulterior şi distincţia de “Preşedinte de Onoare al FRV”.
99.5.Personalităţile cu merite deosebite în activitatea voleibalistică pot primi de la început distincţia de “Preşedinte de Onoare al FRV”.
99.6.Distincţiile FRV se acordă, ca regulă, pe viaţă; persoanele cărora li se acordă aceste distincţii nu primesc şi drept de vot în şedinţele organelor de conducere ale FRV.
99.7.Retragerea unei distincţii acordate de FRV se poate face numai în cazuri de excepţie prin Hotărârea Adunării Generale a FRV, la propunerea Consiliului Director, dacă se constată că personalitatea distinctă a săvârşit abateri grave de comportament, care sunt incompatibile cu calitatea de Membru sau Preşedinte de Onoare al FRV.
99.8.La propunerea FRV, MTS poate acorda titlurile de „Maestru al Sportului”, „Maestru Emerit al Sportului” şi „Antrenor Emerit”.

6.1.2. Jurisdicţia sportivă şi autoritatea disciplinară a FRV

Art. 100 – Jurisdicţia sportivă
100.1.Membrii FRV, membrii acestora şi oficialii, consimt să nu aducă în faţa unei instanţe judecătoreşti litigiile de natură sportivă cu FRV sau cu un membru al acesteia înainte de a deduce litigiul jurisdicţiei federaţiei şi Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă.**
100.2.În legătură cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliaţi trebuie să introducă în statutele proprii o prevedere conform căreia atât ei, cât şi membrii lor nu pot supune litigiile sportive cu FRV sau cu un membru al acesteia unei instanţe judecătoreşti, având obligaţia să epuizeze toate mijloacele legale ale jurisdicţiei sportive pentru soluţionarea diferendelor respective şi, în acest sens, să le înainteze jurisdicţiei Federaţiei. În cadrul competenţelor sale, Federaţia trebuie să supravegheze ca membrii FRV şi membrii acestora să respecte această obligaţie şi să fie responsabili de consecinţele pe care le are nerespectarea ei.
100.3.Membrii FRV şi membrii acestora trebuie să respecte cu stricteţe deciziile luate de organele de jurisdicţie ale Federaţiei.
100.4.Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) de mai sus constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu amendă.**

Art. 101 – Autoritatea disciplinară. Dispoziţii introductive.
101.1.Autoritatea disciplinară în activitatea voleibalistică se exercită deplin şi legitim potrivit:
a. competenţelor date de legislaţia educaţiei fizice şi sportului pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al FRV şi al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de sport volei de către organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport, respectiv  MTS.
b. Statutelor şi regulamentelor Federaţiei  române de volei, Asociaţiilor Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti.
101.2.Potrivit art. 49 alin.(2) din Legea nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare, prin delegare, acţiunea de  supraveghere şi control se poate exercita şi de către Federaţia Română de Volei pentru cluburile de volei, pentru Asociaţiile Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti.
101.3.Asociaţiile Judeţene de Volei şi a Municipiului Bucureşti, îşi vor  prevedea modalităţile de  exercitare a autorităţii disciplinare în statutele şi regulamentele proprii, în raport cu competenţele delegate prin regulamentele şi Statutul FRV .
101.4.Puterea disciplinară dă titularilor legitimi, menţionaţi la alin. 1, lit.b), de mai sus, facultatea de a investiga şi după caz, de a sancţiona persoanele fizice şi juridice** în culpă.
101.5.Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:
a. un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător activităţilor voleibalistice, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor;
b. diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni  pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;
c. stabilirea cauzelor  sau împrejurărilor care înlătură, atenuează, agravează, duc la suspendarea sau stingerea sancţiunii;
d. existenţa unui sistem procedural coerent, în care sunt bine stabilite competenţele privind cercetarea şi judecarea faptei, gradele de jurisdicţie care urmează să fie parcurse; procedurile disciplinare se desfăşoară cu respectarea şi garantarea  dreptului la apărare;

Art. 102 - Măsuri disciplinare - Generalităţi.
102.1.Comportamentul nesportiv, nerespectarea Statutului, regulamentelor, hotărârilor şi normelor FRV de către membrii afiliaţi şi membrii acestora, precum şi de către oficiali sunt sancţionate în plan disciplinar.
102.2. Exercitarea autorităţii disciplinare de către FRV, va forma obiectul de reglementare al Regulamentului Disciplinar.
102.3.În cadrul Regulamentului Disciplinar, se va stabili „scara” măsurilor disciplinare aplicabile membrilor FRV, în cazul săvârşirii de abateri. Printre acestea se vor  regăsi:
a) avertisment;
b) anularea rezultatelor meciurilor;
c) rejucarea meciurilor;
d) penalizare cu puncte;
e) pierderea jocului prin forfait;
f) suspendare terenului propriu;
g) organizarea de jocuri fără accesul publicului;
h) organizare de jocuri într-o altă localitate;
i) retrogradarea într-o categorie competiţională inferioară
j) excluderea  din competiţiile în curs şi/sau viitoare.
102.4.În cadrul  Regulamentului Disciplinar, se va stabili deasemena „scara” măsurilor disciplinare aplicabile persoanelor fizice implicate în activitatea voleibalistică, în cazul săvârşirii de abateri. Printre acestea se vor  regăsi:
a) avertismentul;
b) amenda;
c) suspendarea unui anumit număr de meciuri pentru o perioadă determinată sau nedeterminată;
d) suspendarea din funcţia deţinută în activitatea voleibalistică pe o durată determinată sau  nedeterminată;
e) excluderea din activitatea competiţională sau voleibalistică, în general.

Art. 103 - Competenţa soluţionării abaterilor
103.1.Competenţa soluţionării cazurilor de indisciplină va fi reglementată de către Regulamentul Disciplinar.
103.2.Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor în cauză revine:
a) în primă instanţă , comisiei de disciplină;
b) Comisiei de apel a FRV, pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă;
103.3. Comisia Naţională de Disciplină Sportivă de pe lângă MTS este instanţă de recurs, deciziile sale fiind definitive şi irevocabile.**

Art. 104 - Regulamentul disciplinar.
104.1.Consiliul Director al FRV se va preocupa de redactarea “Regulamentul Disciplinar”
104.2.Regulamentul disciplinar se aprobă de Adunarea Generală a FRV.
104.3.Regulamentul disciplinar va reglementa abaterile  şi sancţiunile disciplinare, instanţele disciplinare ale Federaţiei şi competenţele lor, procedura disciplinară, modul de soluţionare a cauzelor şi adoptarea deciziilor de sancţionare a celor vinovaţi, precum şi toate celelalte instituţii juridice necesare pentru realizarea autorităţii disciplinare de către FRV

Art. 105 - Sancţionarea oficialilor
105.1. Comisia de Disciplină poate hotărî suspendarea, cu efect imediat şi interdicţiile prevăzute în regulamentul disciplinar, a “oficialilor” legaţi prin Statutul şi regulamentele FRV, pentru nerespectarea abuzivă şi repetată a acestora, precum şi pentru încălcarea disciplinei şi eticii sportive.
105.2.Pentru abateri grave, oficialii pot fi excluşi din activitatea voleibalistică de către  Comisia de Disciplină a FRV.
105.3.*****

Inapoi

CAPITOLUL 6.2. STATUTUL JUCĂTORULUI, REGULILE DE JOC ŞI COMPETIŢIILE

Art. 106 - Statutul jucătorului
106.1.Jucătorii membrilor FRV pot fi amatori şi profesioniști.****
106.2.Jucătorii amatori sunt cei care, pentru practicarea jocului de volei, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau asociaţiile sportive la care  sunt legitimaţi.
106.3.Jucătorii profesioniști**** sunt cei care, pentru practicarea jocului de volei, încheie, în condiţiile legii, cu cluburile sau asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi un contract de muncă pe durată determinată şi obţin licenţa de sportiv profesionist conform Legii 472/2004 art.14 (3).**
106.4.Statutul jucătorilor precum şi normele privind transferul jucătorilor de volei, vor fi elaborate  de Comisia de Competiţii a FRV.

Art. 107 - Regulile de joc.
107.1.Jocul de volei se joacă conform normelor elaborate de F.I.V.B. şi C.E.V.
107.2.Fiecare membru al Federaţiei va respecta strict regulamentele oficiale ale jocului de volei.

Art. 108 - Sistemul competiţional intern.
108.1.FRV este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor interne de volei la care participă membrii săi.
108.2.Consiliul Director adoptă regulamentele care stabilesc condiţiile de participare şi de organizare a competiţiilor FRV.
108.3.Membrii se angajează, prin înscrierea la respectivele competiţii, să respecte regulamentele acestora, precum şi alte decizii ale organelor componente ale FRV.
108.4.Consiliul Director hotărăşte crearea sau reluarea unor competiţii interne, precum şi suprimarea unora dintre cele existente.
108.5 Sistemul competiţional oficial intern este organizat în două componente majore:**
a) sistemul competiţional de volei în sală;**
b) sistemul competiţional de volei de plajă.**
108.6 Comisiile şi colegiile de specialitate ale FRV propun spre aprobare Consiliului Director Regulamentele de oragnizare şi desfăşurare a celor două componente ale sistemului competiţional.**

Art. 109 - Competiţiile internaţionale
109.1.Competiţiile internaţionale de volei care au loc pe teritoriul României şi nu sunt organizate de FRV trebuie autorizate de Federaţie.
109.2.FRV este singura în drept să autorizeze înscrierea şi participarea echipelor reprezentative ale României şi echipelor de club în competiţiile internaţionale oficiale de volei.
109.3.FRV are competenţa exclusivă să organizeze jocuri ale echipelor reprezentative ale României cu echipele similare ale altor Federaţii naţionale, afiliate la  FIVB sau CEV.
109.4. Membrii Federaţiei pot contracta, organiza şi disputa jocuri amicale cu echipe similare din alte ţări, în România şi, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea FRV. În nici un caz, nu vor putea susţine jocuri cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparţinând unor Federaţii neafiliate la FIVB şi CEV sau cu echipe din ţările cu care România nu are relaţii diplomatice. Programarea respectivelor jocuri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor naţionale de volei. Datele lor de desfăşurare vor fi comunicate la secretariatul general al FRV imediat după ce au fost fixate.

Inapoi

TITLUL 7 - RELAŢIA FRV CU MTS

Titlul 7 este compus din 4 capitole şi anume:
7.1. Relaţia FRV cu MTS
7.2. Prevenirea violenţei în sport şi lupta împotriva dopajului
7.3. Dizolvarea FRV şi lichidarea patrimoniului
7.4. Dispoziţii finale.

CAPITOLUL 7.1. RELAŢIA FRV CU  MTS

Art. 110 – Supravegherea şi controlul MTS asupra FRV. Colaborarea dintre FRV şi  MTS
110.1. MTS exercită supravegherea şi controlul asupra FRV.
110.2.MTS numeşte un delegat în cadrul FRV în cazul încheierii cu aceasta de contracte de finanţare pe bază de programe.
110.3.Delegatul MTS are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor ordinii publice şi siguranţei naţionale.
110.4.Delegatul MTS participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administraţie.
110.5.Delegatul MTS întocmeşte un proces-verbal care se comunică organelor de conducere ale FRV.
110.6.Organele de conducere şi administraţie sunt obligate să repună în discuţie problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. În caz de refuz din partea organelor de conducere şi administraţie, delegatul MTS aduce cazul la cunoştinţa  Preşedintelui MTS, care decide în condiţiile legii.
110.7.Delegatul MTS poate exercita şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al Preşedintelui MTS.
110.8.În desfăşurarea activităţii sale, FRV colaborează cu  MTS, având obligaţia de a comunica acestuia orice modificări ale actului constitutiv şi Statutului său, precum şi raportul de activitate pe anul precedent

Art. 111 – Avize şi acorduri ale MTS
111.1.Participarea FRV şi la alte asociaţii şi/sau organizaţii internaţionale în afara FIVB şi CEV se face numai cu avizul  MTS.
111.2.Organizarea campionatelor mondiale şi europene pe teritoriul României precum şi participarea la campionate mondiale şi europene pe teritoriul altor ţări se face numai cu acordul  MTS.

Inapoi

CAPITOLUL 7.2. PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN VOLEI ŞI LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI

Art. 112 – Prevenirea violenţei în volei
112.1. Activitatea voleibalistică în România se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui climat civilizat, de fair-play şi sportivitate, în toate locurile unde se desfăşoară astfel de acţiuni.
112.2. Modalităţile concrete de acţiune în acest domeniu, pe plan naţional şi local, se stabilesc avându-se în vedere prevederile Convenţiei Europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive.
112.3. În conformitate cu cerinţele Comisiei Naţionale de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport, FRV stabileşte norme obligatorii privind organizarea manifestărilor voleibalistice şi prevenirea violenţei cu ocazia desfăşurării acestora, conform legii.**
112.4. FRV supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate şi aplicate de organizatorii de manifestări voleibalistice.

Art. 113 – Lupta împotriva dopajului
113.1.Structurile sportive de orice nivel, sportivii şi tehnicienii, îşi vor desfăşura activitatea pornind de la excluderea utilizării mijloacelor şi metodelor care sporesc, în mod artificial, performanţele sportive şi prejudiciază sănătatea sportivilor şi etica sportivă.
113.2.În vederea prevenirii utilizării şi eliminării dopajului din activitatea voleibalistică, FRV îşi va elabora propriul regulament în concordanţă cu cerinţele FIVB, CEV, COSR şi MTS
113.3 În vederea prevenirii şi eliminării dopajului FRV constituie o comisie antidoping proprie responsabilă cu prevenirea şi combaterea dopajului, care urmăreşte instruirea sportivilor  şi a personalului asupra efectelor şi consecinţelor care pot decurge din utilizarea substanţelor şi metodelor interzise.**
113.4 În activitatea antidoping FRV colaborează cu Agenţia Naţională Anidoping şi respectă prevederile legale speciale privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.**

Inapoi

CAPITOLUL 7.3. DIZOLVAREA FRV ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art. 114 - Dizolvarea FRV
114.1.Dizolvarea FRV poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală.
114.2.Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor prezenţi şi absenţi.
114.3.O cerere de dizolvare nu poate fi admisă ca cerere de urgenţă sau ca cerere de modificare sau de completare a unei alte cereri.
114.4.Pentru ca hotărârea de dizolvare să fie validă, aceasta trebuie să fie însoţită de o altă hotărâre privind situaţia patrimoniului FRV după dizolvare. Hotărârea privind patrimoniul FRV se adoptă în aceleaşi condiţii ca hotărârea de divolvare a FRV.
114.5.În situaţia dizolvării FRV, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii Federaţiei.
114.6.Lichidarea patrimoniului FRV se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone sau cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

Inapoi

CAPITOLUL 7.4. DISPOZIŢII FINALE

Art. 115 – Alte dispoziţii
115.1 În cazul incidenţei unor prevederi specifice cu privire la activitatea voleibalistică aprobate de către CEV şi FIVB se vor aplica cu precădere aceste prevederi faţă de prevederile prezentului statut sau a  regulamentelor interne.**
115.2.Dacă aceste dispoziţii nu există, Consiliului Director va decide conform regulilor de drept.
115.3.Deciziile Consiliului Director sunt definitive cu excepţia celor care trebuie supuse aprobarii Adunării generale.**
115.4.Toate contractele încheiate cu terţi de vechea conducere, referitor la mijloacele financiare şi materiale ale FRV, aşa cum au fost descrise mai sus, vor fi renegociate cu noua conducere.
115.5.Activitatea FRV se desfăşoară sub autoritatea MTS în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului** nr. 69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare** şi a legislaţiei statului român.
115.6. În cazul incidenţei unor acorduri internaţionale ratificate de către România se vor aplica acele acorduri.**

Art. 116 – Intrarea în vigoare a Statutului
116.1.Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală a FRV din data de 28.11.2001, desfăşurată la Bucureşti.
116.2.Adunarea Generală deleagă împuterniciţii Federaţiei (Preşedinte sau Secretar General sau contabil) să întreprindă demersurile necesare în conformitate cu O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, Regulamentul privind organizarea Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Registrul Federaţiilor şi Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobat prin ordinul ministrului de stat, ministrul  justiţiei nr. 954/B/C/2000, Legea Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificarile și completarile ulterioare, şi Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobat prin H.G. 884/2001.
116.3.Prezentul Statut intră în vigoare la data de 28.11.2001.
116.4.Prezentul Statut a fost redactat de Societatea Civilă Profesională de Avocatură “Petroşel” din Bucureşti, la ordinul FRV. Folosirea acestui material de către alţi utilizatori decât FRV, fără acordul scris al redactorului, este interzisă.

Inapoi

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo