benner    
       
   
 
   Regulamentul de organizare si functionare al observatorilor de volei
 

FEDERATIA ROMANA DE VOLEI
Comisia Centrala a Observatorilor

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL OBSERVATORILOR DE VOLEI
(R.O.F.O.V)
2014

Capitolul I - OBSERVATORUL DE VOLEI
Capitolul II - ORGANIZAREA ACTIVITATII OBSERVATORILOR DE VOLEI
Capitolul III - COMISIA CENTRALA A OBSERVATORILOR DE VOLEI
Capitolul IV - ATRIBUTIILE C.C.O.
Capitolul V - DREPTURILE SI INDATORIRILE OBSERVATORILOR DE VOLEI
Capitolul VI - RECOMPENSE SI SANCTIUNI
Capitolul VII - DISPOZITII FINALE
ANEXA LA ROFOV

CAPITOLUL I
OBSERVATORUL DE VOLEI

Art. 1. (1) Observatorul de volei este o persoană fizică, oficială, selecționată din rândul personalităților voleiului românesc, cu demnitate și moralitate incontestabile, care supraveghează aplicarea corectă a Regulamentelor F.R.Volei la jocurile la care este delegat.
(2) Observatorul de volei are drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul regulament și, în timpul exercitării funcțiilor sale, are obligația de a supraveghea și participa împreună cu ceilalți oficiali la aplicarea corectă a regulamentelor, actelor normative, ordinelor și instrucțiunilor ce reglementează activitatea sportivă în general și pe cea de volei în special, în România.
(3) Federația Română de Volei, la propunerea Comisiei Centrale a Observatorilor și cu aprobarea Consiliului Director stabilește în fiecare an competițional componența nominală a lotului de observatori și numărul de observatori necesari (lot principal + rezerve).
(4) Conform normelor F.I.V.B. și C.E.V., doar cei care primesc aprobarea Consiliului Director vor putea face parte din lotul observatorilor de volei în anul competițional următor.

Art. 2. Observatorul este reprezentantul oficial al F.R.Volei la jocul la care este delegat.

Art. 3. (1) Poate dobândi calitatea de observator, o persoană care:
- se află sub limita de varstă de 72 de ani,
- nu a fost şi nu este în litigiu cu F.R.Volei,
- nu este angajat(ă) al unui club sportiv, pentru a evita conflictul de interese,
- nu a suferit o condamnare penală, dată prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă.
- să nu se fi retras din activitate
Persoana va solicita intrarea în lotul observatorilor de volei printr-o cerere scrisă  adresată Comisiei Centrale a Observatorilor, însoţită de documentele justificative prin care dovedesc că îndeplinesc condiţiile solicitate. Lipsa acestor documente justificative duce la respingerea cererii.
Această cerere trebuie depusă pană la data de 30 iunie, anul în curs, dacă persoana solicitantă îndeplinește unul din criteriile de mai jos:

a) să fi activat ca arbitru internațional minim 15 ani şi să fi arbitrat cel puțin 150 de meciuri (internaţionale şi divizia A1)   sau să fi activat ca arbitru in lotul divizionar minim 15 ani şi să fi arbitrat cel puțin 180 de meciuri (divizia A1). Pentru ambele categorii de arbitri este necesar avizul Colegiului Central al Arbitrilor.
b) să fi fost antrenor principal al echipelor de divizia A1 minim 8 ani, al echipelor naționale de seniori minim 5 ani sau al echipelor naționale de juniori minim 6 ani și să primească recomandarea Colegiul Central al Antrenorilor;
c) să fie o persoană cu activitate deosebită în lumea voleiului național sau internațional și să primească recomandarea comisiilor de resort.

(2) Pentru a activa ca observator, componenții lotului de observatori trebuie să solicite aceasta în scris pană la data de 30 iunie, anul în curs, să fie confirmați de către Consiliul Director al F.R.Volei și să promoveze examenul de verificare a cunoștințelor teoretice.
(3) Menţinerea în activitate a observatorilor de volei se face în urma aprecierii activităţii depuse, a participării la toate formele de pregătire organizate și a realizării a cel puţin 70% din punctajul maxim la examenul de testare teoretică, organizat de către C.C.O.
(4) În baza rezultatelor obţinute la examenul de testare a cunostințelor teoretice şi a evaluărilor obţinute în campionatul precedent se va întocmi un clasament valoric al observatorilor de volei, care va fi un criteriu de delegare la meciuri în campionatul următor.
(5) Calitatea de observator de volei se pierde în următoarele cazuri:
a)  cerere de retragere din activitate;
b)  nu mai îndeplinește condițiile de la Art.3 alin.1;
c)  excluderea din lotul de observatori;
d) a suferit o condamnare penală, dată prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă (se va solicita cazier juridic).
(6) Observatorii care împlinesc 72 de ani în cursul unui sezon competițional își vor continua activitatea pâna la terminarea sezonului respectiv.
(7) Observatorii internaționali și președinții comisiilor centrale ale F.R.Volei nu susțin testul teoretic.
(8) După pierderea calitatii de observator, aceasta nu se mai poate redobândi.

Art.4. Observatorul trebuie să fie un bun cunoscător al Statutului și Regulamentelor F.R.Volei pentru a fi în măsură să intervină cu competență, autoritate și spirit de prevedere în orice situație neprevăzută apărută la jocul la care a fost delegat.

Art.5. Observatorul devine persoană oficială la un joc în momentul în care primește delegația scrisă de la F. R. Volei.

 

Inapoi

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITATII OBSERVATORILOR DE VOLEI

Art.6. Activitatea observatorilor de volei este organizată în cadrul Federației Române de Volei de către Comisia Centrală a Observatorilor .
Art.7. Toți observatorii de volei din România trebuie să fie în evidența Comisiei Centrale a Observatorilor și să-și desfășoare activitatea numai în baza delegației emise de către C.C.O. a F.R.Volei.

Inapoi

CAPITOLUL III
COMISIA CENTRALA DE OBSERVATORI DE VOLEI

Art.8.  (1) Comisia Centrală a Observatorilor este un organ lucrativ al F.R.Volei, subordonată, conform art. 52 pct. d) din Statutul F.R.Volei, Secretarului General al F.R.Volei.
(2) C. C. O. coordonează activitatea observatorilor de volei.

Art.9. (1) C.C.O. este formată din minim 3 membrii şi maxim 5 membrii, care au următoarele funcții:

a) un președinte;
c) un secretar;
b) unul – trei membrii.

(2) Președintele Comisie Centrale a Observatorilor este propus de Secretarul General cu consultarea Președintelui F.R.Volei și aprobat de Consiliul Director .
(3) Toți ceilalți membri ai C.C.O. sunt propuși de către președintele C.C.O. și aprobați de către Secretarul General al F.R.Volei și Consiliului Director al F.R.Volei.
(4) După aprobare, în prima ședință a C.C.O., președintele nominalizează responsabilitățile fiecărui membru pe secțiuni de activitate. Dacă C.C.O. devine incompletă, președintele C.C.O. va propune alți membri, urmând ca aceștia să fie aprobați în prima ședință a Consiliul Director al F.R.Volei.
(5) Comisia de observatori se întrunește în plen în ședințe de lucru, o dată pe săptămână sau de câte ori este nevoie.
(6) Ședințele de lucru ale C.C.O. sunt conduse de Președinte iar în lipsa acestuia de către
Secretar.

Art.10. Hotărârile C.C.O. sunt adoptate cu majoritate simplă din totalul membrilor C.C.O.. În caz de balotaj, va prima votul Președintelui.

Art.11. În cazuri speciale (modificări neprevăzute ale programului competițional) rezolvarea operativă a sarcinilor este asigurată de către Președintele sau de către Secretarul comisiei, care propune spre aprobare hotărârea luată (modificarea unei programări) Secretarului General al F.R.Volei.

Art.12. Corespondența C.C.O. (comunicari către A.J.V, transmiteri de programări, ș.a.m.d.) se face sub semnătura Președintelui C.C.O. și a Secretarului General al F.R.Volei.

Art.13. Comisia Centrală a Observatorilor colaborează permanent cu toate comisiile F.R.Volei pentru buna desfășurare a activității.

Inapoi

CAPITOLUL IV
ATRIBUTIILE C.C.O.

Art.14. Comisia Centrală a Observatorilor are următoarele atribuții:

a) Propune anual Secretarului General al F.R.Volei (înaintea începerii fiecărui campionat) numărul de observatori necesar și componența nominală a lotului, pentru a-l supune confirmării Consiliului Director;
b) Eliberează legitimații și ecusoane pentru observatori; forma de prezentare a ecusonului observatorilor de volei este propusă de către C.C.O.;
c) Nominalizează observatorii la jocurile din Campionatul Național. Propunerile sunt aprobate de către Secretarul General al F.R.Volei cu consultarea Președintelui F.R.Volei;
d) Ține evidența nominalizărilor privind programarea observatorilor la jocurile din Campionatul Național, precum și al indisponibilităților acestora;
e) Trimite delegațiile și informările curente către observatori;
f) Formulează, împreună cu C.C. al Arbitrilor, C.C al Antrenorilor și C.C. de Competiții, grila de evaluare a arbitrilor, jucătorilor și organizatorilor;
g) Evaluează și apreciază datele culese de observatori în timpul desfășurării jocurilor la care au fost delegați, relația dintre acestea și calificativele acordate arbitrilor, jucătorilor și organizatorilor; în funcție de acuratețea acestor informații acordă calificative observatorilor;
h) Stabilește în funcție de evaluările anuale și de rezultatul la testarea anuală, clasamentul observatorilor;
i) Colaborează cu C.C. al Arbitrilor, propune materiale și organizează cursuri de pregătire, simpozioane, consfătuiri vizând îmbunătățirea și uniformizarea aprecierilor observatorilor;
j) Cercetează, judecă și sancționează în primă instanță sesizările scrise, primite din partea unui oficial al uneia dintre echipe, într-un interval de maximum trei zile de la desfășurarea jocului în cauză, sesizări ce privesc modul de îndeplinire a sarcinilor și atribuțiilor ce revin observatorului la jocul la care a fost delegat. Rezultatul va fi transmis în formă scrisă petentului, sub semnătura Președintelui C.C.O. și a Secretarului General al F.R.Volei;
k) Împreună cu Secretarul General al F.R. Volei stabilește tematica, programul de pregătire și organizează examinarea candidaților pentru lotul de observatori;
l) Rezolvă problemele activității C.C.O. care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament și ia măsuri pentru bunul mers al activității observatorilor, în confomitate cu Statutul și Regulamentele F.R.Volei, în spiritul eticii sportive.

Art.15. (1) Comisia Centrală a Observatorilor se poate sesiza din oficiu cu privire la modul în care au fost îndeplinite sarcinile și atribuțiile care îi revin observatorului la jocul la care a fost delegat.

             (2) C.C.O. poate lua și alte decizii care nu sunt cuprinse în actualul Regulament, decizii pe care le poate pune în aplicare numai cu aprobarea Secretarului General al F.R.Volei.

Inapoi

CAPITOLUL V
DREPTURILE SI INDATORIRILE OBSERVATORILOR DE VOLEI

Art.16. Observatorul de volei are următoarele drepturi:

a) să fie delegat la jocurile oficiale de volei; criteriul principal pe baza căruia se fac nominalizările este COMPETENŢA PROFESIONALĂ a observatorilor; în acest sens un element esenţial este clasamentul valoric întocmit de către C.C.O.;
b) să poarte ecusonul de observator de volei;
c) să primească indemnizația de observator și sumele cuvenite pentru transport, masă și cazare conform normelor în vigoare;
d) să participe la întâlnirile organizate pentru analizarea activității observatorilor și să fie informați despre evaluarea activității proprii;
e) să conteste deciziile pronunțate împotriva lor de către organele de conducere a activității observatorilor;
f) să se adreseze organelor superioare, verbal sau în scris, în orice problemă ce privește activitatea voleibalistică;
g) să facă parte din organele de conducere.

Art.17. (1) Observatorul de volei are următoarele îndatoriri:

a) să aibă o conduită demnă, responsabilă, în societate și pe terenurile de sport, să fie exemplu pentru toți participanții la competițiile sportive și în afara acestora; să se prezinte la jocuri într-o ținută corespunzătoare funcției oficiale pe care o îndeplinește, să poarte ecusonul de observator;
b) după primirea delegației de observator, dacă întâmpină dificultăți înainte de a pleca spre locul de desfășurare al jocului sau în timpul deplasării, trebuie să informeze Președintele C.C.O. sau Secretarul General al F.R.Volei despre aceasta;
c) să cunoască Regulamentul jocului de volei, Regulamentul de organizare și funcționare a activității observatorilor de volei din România, Regulamentele și Normele F.R.Volei cu privire la desfășurarea competițiilor de volei, Legea privind combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive, procedura de control antidoping;
d) să fie la curent cu interpretarea oficială a acestor regulamente și normative și să le aplice cu perseverență și intransigență;
e) să-și ridice continuu nivelul cunoștințelor în domeniul de activitate al observatorului la jocul de volei, studiind publicațiile de specialitate, participând la activitățile de perfecționare organizate de către F.R.Volei;
f) să aibă o atitudine principială față de jucători, antrenori, conducători ai echipelor, colegi, arbitri, alți oficiali, față de publicul spectator;
g) să transmită la timp rapoartele de observare, informările sau alte materiale solicitate;
h) în cazul unor evenimente deosebite, să formuleze și să transmită C.C.O. un raport suplimentar detaliat;
i) indisponibilitățile survenite în activitatea observatorilor vor fi anunțate C.C.O. cu cel puțin 4 zile înainte de data desfășurării jocului; numai în cazuri excepționale (probleme profesionale neprevăzute, boală, deces în familie) se acceptă comunicarea indisponibilității cu cel puțin 24 ore înainte de joc.
j) să participe la sedințele sau acțiunile organizate de C.C.O., la colocviile, consfătuirile, lecțiile practice sau alte evenimente organizate în scopul perfecționarii activitații de observator. Participarea la consfătuirile anuale sau periodice este obligatorie pentru toți observatorii pe toată perioada acțiunii. Absența de la aceste acțiuni intră sub incidența sancțiunilor prevăzute în Anexa R.O.F.O.V.;
k) observatorul nu trebuie să se substituie atribuțiilor celor doi arbitri desemnați să conducă jocul, el având obligația de a întări autoritatea acestora; la apariția unor situații ce ar putea vicia rezultatul jocului, observatorul trebuie să aducă la cunoștință arbitrilor acest lucru; în cazuri speciale se poate consulta cu arbitrii principali pentru ca aceștia să ia deciziile în conformitate cu regulamentul, decizii care să rezolve problema. Decizia finală va fi a arbitrilor, observatorul avand obligația de a consemna în raportul de observare situația apărută și modalitatea în care a fost rezolvată.
l) solicită organizatorilor să-i fie aduse la cunoștință măsurile luate pentru desfășurarea normală a jocului, în vederea prevenirii și înlăturării incidentelor ce s-ar putea produce înaintea, pe timpul sau după terminarea jocului; în cazul în care instrucțiunile F.R.Volei, M.T.S. și M.A.I. nu sunt respectate, observatorul solicită directorului de concurs, ca persoană oficială reprezentând echipa organizatoare, să ia măsurile ce se impun pentru respectarea acestora;
m) solicită informații de la organizator cu privire la oaspeți: dacă au sosit, unde sunt cazați, dacă au fost informați de locul și ora jocului, dacă au solicitat și dacă au beneficiat de poziție de antrenament pe terenul pe care se va desfășura jocul oficial;
n) verifică măsurile luate de organizatori pentru protejarea echipei oaspete și a oficialilor, de la sosirea și pâna la plecarea acestora;
o) solicită organizatorilor să asigure brigăzii de arbitri condiții optime în vederea desfășurării întâlnirii, luându-se toate măsurile pentru a se interzice accesul persoanelor neautorizate la vestiarul acestora (înaintea, în timpul și dupa terminarea jocului);
p) va urmări achitarea integrală a baremului de arbitraj, înainte de începerea jocului, în baza chitanțelor prezentate;
q) în caz de incidente grave, observatorul, împreună cu directorul de concurs, vor lua toate măsurile necesare pentru restabilirea ordinii şi protejarea participanților în vederea reluării jocului în condiţii regulamentare;
r) pe timpul desfășurării jocului, observatorul va urmări ca  directorul de concurs să fie prezent la masa oficială;
s) verifică măsurile luate pentru a nu se permite accesul la vestiarele echipelor a altor persoane decât cele prevăzute în regulament;
t) va sosi la sală cu cel puțin o ora înainte de începerea jocului și va verifica dacă au fost luate măsurile prevăzute la lit. k) - o) din prezentul articol;
u) să verifice dacă arbitrii jocului au sosit în localitate și să ia contact cu aceștia, asigurându-se că nu există situații de indisponibilitate și că sunt întrunite condițiile pentru ca prestația lor să se desfășoare normal;
v) să se așeze la masa scorerului într-o poziție care să îi ofere o vizibilitate maximă asupra terenului de joc.

(2) Observatorul va lua legătura cu antrenorii celor doua echipe, recomandându-le să pretindă jucătorilor un comportament fair-play înainte, în timpul și după terminarea joculul.
(3) Cu 30 de minute înainte de începerea jocului observatorul va purta o discuție cu brigada de arbitri, recomandându-le respectarea Regulamentului jocului de Volei și instrucțiunilor C.C. al Arbitrilor  și dacă este cazul, se va supune împreuna cu aceștia alcooltestului.
(4) Pe timpul desfășurării jocului, observatorul este obligat să-și facă însemnări privind arbitrajul, evoluția scorului, evoluția jucătorilor, incidentele produse în teren sau în afara lui. În cazul apariției unor evenimente deosebite, observatorul trebuie să obțină materiale justificative pentru elucidarea completă a acestora și le va consemna într-un raport suplimentar. 
(5) După terminarea jocului, observatorul va ramâne la masa oficială, asistând la încheierea foii de arbitraj, pe care o va semna, apoi va parăsi sala împreună cu brigada de arbitri.
(6) Va evalua calitatea prestației arbitrilor auxiliari împreună cu întreg corpul de arbitri; separat, cu arbitrii principali, va evalua calitatea arbitrajului și le va comunica acestora calificativele obținute.
(7) Observatorului îi este interzis să se pronunțe public asupra jocului sau arbitrajului, sau să facă declarații, atât pe parcursul jocului cât și după încheierea acestuia.
(8) Însemnările pe care le face trebuie să fie personale, precise și amănunțite pentru a fi în măsură să-și completeze raportul fără omisiuni.
(9) Observatorii delegați la jocuri sau turnee îl vor informa telefonic la sfârșitul jocului, pe Președintele C.C.O.  în cazul în care la acestea au avut loc evenimente deosebite, care este obligat să comunice conducerii Federaţiei.
(10) Rapoartele vor fi completate pe formularele oficiale, în conformitate cu instrucţiunile de completare elaborate de C.C.O. și vor fi expediate către C.C.O., C.C.Competitii și C.C.al Arbitrilor, prin poștă sau prin poșta electronică, la adresele de email şi către persoanele desemnate în acest sens  în următoarele două zile de la data desfășurării jocului.

Inapoi

CAPITOLUL VI
RECOMPENSE SI SANCTIUNI

Art.18. La propunerea C.C.O. pentru comportare meritorie și activitate deosebită, observatorii pot fi recompensați astfel:

a) evidențiere în sedințele observatorilor sau ale C.D.F.R.V.;
b) acordarea de diplome, insigne, cupe, etc.;
c) premieri în spiritul reglementărilor oficiale;
d) sprijin material din fondul existent, pentru observatorii cu probleme deosebite (sănătate, deces, etc).

Art.19.  (1) Pentru abateri de la îndatoririle prevăzute în regulamentul jocului de volei, ROFOV și în alte acte cu caracter normativ ale F.R.Volei, observatorii pot fi sancționati în raport cu gravitatea faptelor și a consecințelor ce s-au produs cu:

a) avertisment;
b) suspendare;
c) excludere din lotul de observatori;

(2) Stabilirea sancțiunilor se va face în conformitate cu anexa la prezentul regulament, parte integrantă a acestuia.
(3) Repetarea abaterii în cursul aceluiași an competițional constituie recidivă.
(4) În caz de recidivă se va recurge la dictarea unor sancțiuni superioare celor aplicate la prima abatere.
             
Art.20.  (1) . Pentru abaterile săvârșite în activitatea desfășurată pe plan național, la competițiile organizate de F.R.Volei, sancțiunile împotriva observatorilor vor fi dictate de către C.C.O.
(2) Sancțiunile sunt dictate conform competențelor stabilite în art 14, lit j).
(3) Sancțiunile aplicate la alin. (1) se înscriu obligatoriu de către C.C.O. în fișele personale de evidență.
(4) Sancțiunile dictate de către C.C.O. sunt comunicate observatorilor în cauză sub semnătura președintelui C.C.O. și a Secretarului General al F.R. Volei și publicate pe pagina F.R.Volei.

Art.21. Abaterile de altă natură ale observatorilor de volei vor fi cercetate de către Comisia Centrală de Disciplină în limitele competențelor stabilite prin statutul de organizare și funcționare al F.R.V. și R.O.F.O.V.

Art.22.  (1) Observatorii de volei au dreptul să conteste deciziile de sancționare dictate împotriva lor în termen de 15 zile de la comunicarea oficială a sancțiunii.
(2) După acest termen constestațiile nu vor mai fi acceptate.
(3) Contestațiile vor fi adresate în scris C.C.O. și vor fi judecate de către Comisia de Disciplină a F.R.Volei; C.C.O. are obligația de a pune la dispoziția C.C. de Disciplină întregul material probator pe baza căruia a luat decizia de sancționare, urmând a înainta totodată și motivarea deciziei de sancționare.          
(4) Hotărârile C.C.Disciplină pot fi atacate la Comisia de Apel a F.R.Volei în termen de 15 zile de la comunicare.
(5) Hotarârile Comisiei de Apel pot fi atacate cu recurs la Comisia Naționala de Disciplină Sportivă de pe lângă A.N.S.

Art.23 Sancțiunile rămase definitive și irevocabile, dictate împotriva observatorilor de volei nominalizați în lot, vor fi operate în fișele personale și vor fi luate în considerare la programarea pe plan național.

Inapoi

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

Art.24. Pentru situațiile care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament, C.C.O. poate să ia măsuri corespunzătoare prin asimilare de la caz la caz cu verificarea lor de către C.D.F.R.V.

Art.25. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea C.D.F.R.V.

Inapoi

Anexa la ROFOV

Abaterile săvârşite de către observatorii de volei în activitatea lor se sancţionează după cum urmează:

I. AVERTISMENT
a) neîndeplinirea sau încălcarea îndatoririlor prevăzute de art. 17, alin.(1,6,7,9,10) din Regulament;
b) prezența la jocul la care a fost delegat cu aspect fizic și prezentare neglijentă Art. 17, alin (1), lit. a);
c) necompletarea tuturor elementelor din rubricile înscrise în raportul de observare;
d) necomunicarea către arbitri, în discuţia de la sfârșitul jocului, a calificativelor pentru prestaţia acestora;
e) întocmirea cu superficialitate a raportului de observare la jocul la care a fost delegat;

II. SUSPENDARE O ETAPĂ
a) recidiva la punctul.I ;
b) prezentarea la locul de desfăşurare a jocului, cu mai puţin de 60 min. înainte de ora oficială de începere a jocului;
c) anunţarea în afara termenului stabilit de acest regulament, a indisponibilităţii de a participa la partida la care sunt delegaţi;

III. SUSPENDARE PENTRU DOUĂ ETAPE
a) recidivă la abaterile menţionate la punctul II lit.(a,b)
b) interpretare greșită a deciziilor arbitrilor Art.17. lit.(b);
c) relatarea denaturată a desfășurării jocului sau evenimentelor petrecute la joc;
d) părăsirea sălii unde s-a desfăsurat jocul înainte de îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute în regulament;

IV. REŢINEREA DE LA PROGRAMARE PENTRU TREI ETAPE
a) recidiva la punctul II, lit.(c)

V. SUSPENDARE PENTRU PATRU ETAPE
a) recidivă la abaterile menţionate la punctul III;
b) incriminarea arbitrilor de viciere de rezultat fără argumentarea acuzațiilor;
c) neprezentarea la jocul la care a fost programat;
d) conduită incorectă în relaţiile cu jucătorii, antrenorii, conducerea echipelor, alte persoane oficiale, atitudine jignitoare faţă de aceştia sau publicul spectator în timpul cât, conform regulamentului, este investit cu calitatea oficială de observator;
e) ascunderea sau denaturarea evenimentelor sau aspectelor neregulamentare înregistrate la jocul la care a fost delegat;
f) comentarea în public sau mass-media a deciziilor arbitrilor, având drept consecinţă ştirbirea autorităţii acestora;

VI. SUSPENDARE PENTRU OPT ETAPE
a) recidivă la abaterile menţionate la punctul IV;
b) prezentarea la joc sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor;
c) încălcarea interdicţiei de a face declaraţii neprincipiale, contravenind eticii profesionale la adresa colegilor observatori, a arbitrilor, a antrenorilor și jucătorilor, cât şi a altor persoane angrenate în activitatea voleibalistică;

VII. EXCLUDERE DIN CORPUL OBSERVATORILOR DE VOLEI

a) recidivă la abaterile menţionate la punctul V;
b) comiterea de fapte penale sau incompatibile cu normele de conduită sportivă;
c) pretinderea sau încasarea unor sume mai mari decât baremurile legale;
d) dobândirea unor avantaje de orice natură de la o echipă cu scopul de a nu raporta exact evenimentele și de a induce în eroare organele abilitate în soluţionarea acestora;
e) îndeplinind funcția de observator nu a încunoştiinţat imediat organele abilitate asupra abaterilor comise de arbitri;
f) acceptarea modificării ulterioare a unora din exemplarele foii de arbitraj în scopul inducerii în eroare;

VIII. în cazul unor abateri care nu sunt prevăzute în această anexa, C.C.O. va analiza și va lua masurile pe care le consideră corespunzătoare.

 

Inapoi

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo