benner    
       
   
 
   Regulamentul de organizare si functionare a arbitrilor
 

CUPRINS

CAPITOLUL I     - ARBITRUL DE VOLEI

CAPITOLUL II    - ORGANIZAREA ACTI VITATII ARBITRILOR DE VOLEI

CAPITOLUL III   - CALIFICAREA SI CLASIFICAREA ARBITRILOR DE VOLEI

CAPITOLUL IV   - PROMOVAREA ARBITRILOR DE VOLEI

CAPITOLUL V    - DELEGAREA ARBITRILOR LA JOCURILE DE VOLEI

CAPITOLUL VI   - DREPTURILE SI INDATORIRILE ARBITRILOR DE VOLEI

CAPITOLUL VII  - RECOMPENSE SI SANCTIUNI

CAPITOLUL VIII - DISPOZII FINALE

A N E X A

Capitolul I

ARBITRUL DE VOLEI

Art.1
 • Arbitrul de volei este o persoanä fizicä, oficialä, calificata sä conducä jocuri de volei oficiale sau amicale.
 • Are drepturi si indatoriri preväzute in prezentul regulament, iar in timpul exercitärii functiei sale are obligatia de a aplica prevederile regulamentului de joc precum si a celorlalte regulamente, acte normative, ordine, instructiuni, etc. care reglementeazä activitatea sportiva in general si de volei in special, in România.
Art.2
Pot deveni arbitri de volei:
 • cetatenii români care indeplinesc conditiile preväzute in prezentul regulament;
 • cetatenii altor state care domiciliazä temporar pe teritoriul României si care se bucura de drepturi acordate de statul roman si care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament.
Art.3
In exercitarea activitatii de arbitru de volei sunt nominalizate urmatoarele functii, in raport cu responsabilitatea lor in cadrul brigazii de arbitraj: arbitri principali (primul arbitru sau arbitrul unu  si al doilea arbitru sau arbitrul doi) si arbitri auxiliari (scorerul, asistentul scorer, si asistentii de linie).
Inapoi

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ACTI VITATII ARBITRILOR DE VOLEI

Art. 4
 • Activitatea arbitrilor de volei este organizatä in cadrul Federatiei Române de Volei (FRV) si este coordonatä de cätre Colegiul Central al Arbitrilor (CCA).
 • CCA este singurul organism de pe teritoriul Romaniei care are dreptul si obligatia sa coordoneze, sa indrume si sa controleze activitatea arbitrilor de volei.
 • In afara structurilor constituite in baza legii nr. 69/2000 (MTS si FRV) nu pot activa, in cadrul activitatii oficiale de arbitraj,  alte structuri - asociatii, fundatii, societati comerciale, si altele - care  au ca obiect organizarea activitatii arbitrilor de volei.
Arbitrii de volei care opteaza pentru o structura neafiliata FRV nu pot activa in acelasi timp in cadrul structurilor afiliate FRV.
Art.5
 • Toti arbitrii de volei din România, indiferent de categoria de clasificare, trebuie sä fie in evidenta CCA si a Colegiilor Judetene ale Arbitrilor (CJA) de care apartin teritorial (cu domiciliul) si unde isi desfäsoarä activitatea. Colegiul Municipal al Arbitrilor din Bucuresti (CMAB) este asimilat cu un colegiu judetean.
 • Transferul arbitrilor de la un CJA la altul, este permis numai in cazul schimbarii domiciliului, se face cu acordul scris al celor doua CJA si se ratifica de CCA.
Art.6
Arbitrii de volei de cetätenie straina, apartinând federatiilor afiliate la Federatia Intemationalä de Volei (FIVB) si stabiliti temporar in România, pot activa pe teritoriul Romaniei in limitele prevederilor prezentului regulament  numai la propunerea CCA si cu aprobarea scrisa a Consiliului Director al Federatiei Romane de Volei (CDFRV) si a Federatiei nationale a tarii din care provin.

COLEGIILE ARBITRILOR DE VOLEl

A. COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

Art. 7
CCA este subordonat direct CDFRV si este forul ce coordoneazä activitatea Colegiilor Judetene - forurile teritoriale de conducere a activitatii arbitrilor de volei.
Art. 8
 • CCA este format dintr-un numär de 3-11 persoane (presedinte, 1 vicepresedinte, 1 secretar, membrii).
 • La propunerea Secretarului General, CDFRV numeste presedintele si componenta CCA.
 • In prima sedintä presedintele va stabili structura organizatorica a CCA si responsabilitatile fiecarui membru.
 • In cazul descompletarii CCA din diverse motive, presedintele CCA va coopta alti membri, urmand ca acestia sa fie aprobati in prima sedinta a CDFRV.
Art. 9
 • Sedintele de lucru ale CCA se desfasoara periodic, in functie de calendarul competitional si vor fi conduse de presedinte, iar in lipsa acestuia de cätre un membru nominalizat de acesta.
Art. 10
 • Hotärârile CCA se supun la vot si devin valabile dacä sunt adoptate cu majoritate simplä.
 • In caz de balotaj va prima votul presedintelui CCA.
Art. 11
Corespondenta internationala si corespondenta interna care angajeaza financiar FRV se face prin intermediul acesteia.
Art. 12
CCA are urmätoarele atributii:
a) tine evidenta CJA, indrumä si controleazä activitatea acestora, urmärind modul cum sunt indeplinite hotärârile CCA ;
b) tine evidenta nominalä a tuturor arbitrilor, evidenta meciurilor arbitrate, a calificativelor si a sanctiunilor primite de catre acestia;
c) nominalizeaza anual arbitrii in loturile divizionare si ii propune spre aprobare CDFRV ;
d) organizeazä examinarea candidatilor pentru promovare in lotul divizionar si pentru promovare la categoriile de clasificare  I-a si republican, ratifica propunerile AJV de promovare a arbitrilor la categoria a II-a si a III-a ;
e) propune avansari la categoria I si republican, in urma unor teste teoretice si a examinarilor practice, pe care le supune aprobarii CDFRV ;
f) propune candidati pentru a participa la cursurile de arbitri internationali (in urma unor  teste teoretice de limba englezä si a examinarilor practice), pe care ii supune aprobarii CDFRV ;
g) programeazä arbitri in functiile de arbitru principal (unu si doi) si de arbitru auxiliar la toate jocurile oficiale organizate de FRV. Pe anumite posturi se pot programa arbitri de catre AJV, prin CJA, in limita competentelor delegate de CCA ;
h) programeaza arbitri in functile de arbitru principal (unu si doi) si de arbitru auxiliar pentru jocurile amicale organizate in teritoriu.  Pe anumite posturi se pot programa arbitri de catre AJV, prin CJA, in limita competentelor delegate de CCA ;
i) programeazä arbitri in functiile de arbitru principal (unu si doi) si de arbitru auxiliar la toate jocurile internationale (oficiale sau amicale) desfasurate pe teritoriul României, (in limita competentelor delegate de CEV sau FIVB). Pe anumite posturi se pot programa arbitri de cätre AJV, prin CJA, in limita competentelor delegate de CCA ;
j) face propuneri de programare a arbitrilor la competitiile oficiale sau amicale, intertäri sau intercluburi, desfasurate in strainätate (in limita competentelor delegate de CEV sau FIVB) pe care le supune aprobarii CDFRV ;
k) asigurä controlul, observarea si urmärirea arbitrajelor la jocurile internationale, divizionare, turnee de calificare in diviziile nationale sau a altor jocuri organizate de FRV ;
l) cerceteazä, judecä si sanctioneazä, conform prevederilor din anexa prezentului regulament, abaterile de la regulamentul jocului de volei si ROAV comise de arbitri, in limitele de competenta prevazute de regulamentele FRV ;
m) rezolva contestatiile cu caracter tehnic referitoare la arbitraj sau prevazute in ROAV si sesizeaza abaterile disciplinare ale arbitrilor  Comisiei de Disciplina a FRV ;
n) organizeazä cursuri de reciclare, simpozioane, consfatuiri ce vizeaza imbunätätirea si uniformizarea arbitrajelor ;
o) elaboreazä versiunea româneascä a regulamentului jocului de volei, linia oficialä de interpretare a regulilor de joc, regulamentul de organizare si functionare a arbitrilor de volei din România, precum si alte normative ale activitätii arbitrilor de volei; verificä modul de aplicare a acestora ;
p) rezolva problemele care nu sunt preväzute in prezentul regulament si ia mäsuri pentru bunul mers al activitatii arbitrilor de volei in conformitate cu Statutul FRV, ROAV,  Regulamentul Comisiei de Disciplina si in spiritul eticii sportive ;
q) tine legatura cu organismele internationale FIVB si CEV in probleme de arbitraj si de activitate internationala ale arbitrilor.

B. COLEGIILE JUDETENE ALE ARBITRILOR

Art. 13
 • CJA sunt organele de conducere a activitätii arbitrilor ce domiciliazä pe un teritoriu arondat.
 • Ele sunt constituite in cadrul Asociatiilor Judetene de Volei (AJV), conform Legii 69/2000. In judetele in care din diferite motive nu functioneaza CJA, arbitrii respectivi pot oficia prin derogare de la art.5, daca se afiliaza la un Colegiu Judetean decis de CCA (de preferinta apropiat domiciliului).
 • Presedintii CJA trebuie sa fie arbitri calificati.
Art. 14
CJA au urmätoarele atributii:
a) organizeazä, indrumä, supravegheazä si räspund de activitatea arbitrilor din teritoriul arondat ; organizeazä si conduc sedintele arbitrilor afiliati ;
b) nominalizeaza arbitrii afiliati, in limitele de competenta oferite de acest regulament, la toate jocurile oficiale sau amicale, nationale sau internationale organizate in teritoriul lor de FRV, AJV sau de catre membrii afiliati ;
c) räspund de transmiterea catre arbitrii locali a programarii acestora pentru conducerea jocurilor oficiale ;
d) trimit catre CCA nominalizarea arbitrilor pentru posturile delegate inaintea desfasurarii meciurilor;
e) tin evidenta nominalä a jocurilor arbitrate de toti arbitrii afiliati indiferent de categoria de clasificare sau lotul din care acestia fac parte, precum si a sanctiunilor si indisponibilitatilor fiecaruia ;
f) nominalizeaza anual lotul judetean de arbitri si il comunica CCA pentru validare ;
g) trimit catre CCA, pana la 30 iunie al fiecarui an competitional, lista cu datele personale ale arbitrilor divizionari si nedivizionari ce sunt membri ai CJA- ului impreuna cu lista cu meciurile arbitrate de arbitrii nedivizionari in anul respectiv;
h) trimit catre CCA, pana la inceputul fiecarui an competitional, lista cu avizele medicale ale arbitrilor divizionari ;
i) trimit catre CCA situatiile sau rapoartele solicitate ;
j) fac propuneri catre CCA pentru promovarea arbitrilor din componenta la categoriile de clasificare a I-a si REPUBLICAN si transmite catre CCA arbitrii nou promovati la categoria a II-a ;
k) la cererea CCA, fac propuneri de nominalizare a arbitrilor in lotul divizionar, propuneri avizate in prealabil de AJV ;
l) organizeazä Cursuri in vederea calificarii de noi arbitri, propun AJV acordarea calificarii de arbitru categoria a III-a si a IV-a absolventilor ;
m) organizeaza actiunea de promovare a abitrilor de volei afiliati la categoria a II-a de clasificare si propun AJV acordarea categoriei arbitrilor participanti;
n) organizeazä cursuri de reciclare, simpozioane si consfatuiri vizând imbunätätirea si uniformizarea arbitrajelor ;
o) cerceteazä, judecä, sanctioneazä, si/sau trimit catre Comisiile de Disciplina ale AJV conform prevederilor regulamentare, abaterile disciplinare si de ordin tehnic comise de arbitrii din componenta la jocurile oficiale sau amicale organizate de Asociatiile Judetene de Volei. Sanctiunile vor fi transmise (conform regulamentelor) forurilor superioare spre ratificare.
Inapoi

CAPITOLUL III

CALIFICAREA SI CLASIFICAREA ARBITRILOR DE VOLEI

Art. 15
Calitatea de arbitru de volei este acordatä de AJV, la propunerea CJA, acelor solicitanti care isi au domiciliul in teritoriul arondat, in conformitate cu regulamentul.
Art. 16
Calitatea de arbitru de volei se poate acorda tuturor persoanelor care indeplinesc cumulativ urmätoarele conditii:
a) participa la un Curs pentru formarea arbitrilor de volei ; 
b) promoveaza un examen organizat de CJA care sa ateste ca participantii cunosc regulamentul jocului de volei, ROAV si ROFA ;
c) au implinit 18 ani la data emiterii deciziei ;
d) urmeaza sau au absolvit forma de invätamânt liceal ;
e) nu sunt condamnati penal ;
f) sunt declarati apti pentru arbitraj in urma unui examen medical (examen clinic general, o.r.l., psihologic, cardiologic, oftalmologic).
Art.  17
Urmatoarele categorii de persoane pot primi calitatea de arbitru de volei fara sa urmeze Cursurile pentru formarea arbitrilor de volei (art. 16a), dar cu respectarea celorlalte conditii (art. 16b-f) :
-profesorii de educatie fizica specialitatea volei ;
-antrenorii de volei calificati ;
-arbitrii de volei care din diferite motive, altele decat cele disciplinare, au intrerupt activitatea de arbitru de volei mai mult de doi ani.
Art. 18
 • Cursurile de calificare ca arbitru de volei se vor desfasura conform unei programe analitice elaborate de CCA.
 • Cursurile de calificare ca arbitru de volei vor avea doua module : I si II.
 • Promovarea examenului de la modulul I permite absolventilor sa devina arbitri categoria a IV-a si sa arbitreze numai ca arbitrii auxiliari (asistenti de linie, scoreri, asistenti scoreri).
 • Promovarea de catre arbitrii auxiliari, absolventi ai modulului I, a examenului de la modulul II va permite acestora sa devina arbitri categoria a III-a si sa arbitreze atat ca arbitrii principali (primul arbitru sau arbitrul unu si al doilea arbtru sau arbitrul doi) cat si ca arbitrii auxiliari.
 • Se pot inscrie si urma cursurile modulului  II numai arbitrii categoria a IV-a.
Art. 19
Lectorii Cursurilor pentru acordarea calitatii de arbitru de volei vor fi nominalizati de AJV –urile organizatoare si vor fi aprobati de CCA.
Art. 20
Categoriile de clasificare pe plan intern a arbitrilor de volei sunt:
- arbitru categoria a IV-a ;
- arbitru categoria a III –a ;
- arbitru categoria a II –a ;
- arbitru categoria I ;
- arbitru republican .
Art. 21
 • Orice persoanä care a promovat examenul Cursului de calificare ca arbitru de volei-modulul I organizat de CJA va fi declaratä "arbitru categoria a IV-a", prin hotärarea AJV-ului respectiv, si va fi inregistrata la CCA.
 • Orice arbitru de categoria a IV-a care promoveaza examenul Cursului de calificare ca arbitru de volei-modulul II organizat de CJA va fi declarat "arbitru categoria a III-a", prin hotärarea AJV-ului respectiv, si va fi inregistrat la CCA.
Inapoi

CAPITOLUL IV

PROMOVAREA ARBITRILOR DE VOLEI

Art. 22
Promovarea arbitrilor de volei se face de cätre CCA si AJV conform metodologiei si in limita competentelor stabilite prin prezentul regulament.
Art. 23
Promovarea arbitrilor de volei se va putea face numai la categoria de clasificare imediat superioarä celei detinute, cu conditia indeplinirii integrale a urmatoarelor conditii:
a) sä fi arbitrat continuu in ultimul an premergätor depunerii cererii de promovare si sä fi indeplinit baremurile de calitate si cantitate stabilite pentru categoria de clasifcare respectivä ; pentru sportivii ce sunt in activitate ca jucätori in diviziile nationale in momentul depunerii dosarului baremurile de jocuri se reduc la jumatate ;
b) sa fi participat la activitätile organizate de CJA si CCA ;
c) sä fi dat dovadä de demnitate, integritate morala si fair-play  pe terenul de sport ;
d) sa nu fi suferit, in anul competitional premergator depunerii dosarului cat si pe parcursul testarii, sanctiuni  cu suspendäre ;
e) sä fie propus de cätre CJA  la care este afiliat ;
f) sa promoveze testul teoretic si examinarea practica, in conformitate cu regulamentul.
Art. 24 PROMOVAREA LA CATEGORIA a II-a
a) categoria a II-a de clasificare se acordä prin decizie de cätre AJV, la propunerea CJA si se ratifica de catre CCA. In baza cererii individuale de promovare, CJA va proceda la testarea cunostintelor teoretice si practice ale candidatilor ;
b) baremul minimal necesar la data depunerii cererii de promovare este: 30 jocuri oficiale ca arbitru principal (unu sau doi), dintre care 20 in functia arbitru unu, indiferent de categoria jocului, de la data obtinerii categoriei a III-a;
c) dupä aprobarea cererii de promovare de cätre CJA: examinarea cunostintelor  practice se va face la minimum 4 jocuri, in care candidatul va avea functia de arbitru unu,  examinare la care sa obtina nota 8 si/sau calificativul BINE.
Art. 25 PROMOVAREA LA CATEGORIA I
a) categoria I de clasificare se acordä de cätre CDFRV la propunerea CCA. Ca urmare a  propunerilor CJA, pe baza dosarelor  individuale de promovare adresate acestora, CCA va proceda la examinarea cunostintelor teoretice si practice ale candidatilor ;
b) dosarele vor contine date referitoare la activitatea candidatilor (data calificärii ca arbitru si a obtinerii categoriei a II-a, lista jocurilor arbitrate, caracterizarea CJA cu recomandarea pentru examen) ; dosarele incomplete nu se iau in considerare si nu se restituie ; dosarele nominale pentru avansare vor fi transmise anual in perioada 1-30 iunie si sunt valabile numai pentru o singura examinare ;
c) baremul minimal necesar la data depunerii cererii de promovare este: 50 jocuri oficiale de categorie divizionara ca arbitru principal (unu sau doi), din care minimum 30 jocuri la nivel de seniori, de la data obtinerii categoriei a II-a;
d) dupä aprobarea dosarului de cätre CCA:
- sä fi obtinut baremul stabilit de CCA la testarea cunostintelor teoretice  (respingerea la proba teoretica atrage dupa sine eliminarea din examen) ;
- examinarea cunostintelor practice va fi facutä de CCA, pe parcursul a maximum 2 ani competitionali, prin delegarea unor observatori la 5 jocuri divizionare de seniori(e) in care candidatul va avea functia de arbitru unu ; candidatul va trebui sä obtinä cel putin nota 9 si/sau calificativul BINE la aceste jocuri.
Art. 26 PROMOVAREA LA CATEGORIA REPUBLICAN
a) categoria de clasificare REPUBLICAN se acordä de CDFRV la propunerea CCA. Ca urmare a propunerilor CJA, pe baza dosarelor  individuale de promovare adresate acestora, CCA va proceda la examinarea cunostintelor teoretice si practice ale candidatilor ;
b) dosarele vor contine date referitoare la activitatea candidatilor (data califcärii ca arbitru si a obtinerii categoriilor, lista jocurilor arbitrate, caracterizarea CJA cu recomandarea pentru examen) ; dosarele incomplete nu se iau in considerare si nu se restituie ; dosarele nominale pentru avansare vor fi transmise CCA anual in perioada 1-30 iunie si sunt valabile numai pentru o singura examinare ;
c) baremul minimal necesar la data depunerii dosarului de promovare este : 50 de jocuri oficiale ca arbitru principal (unu sau doi) la prima divizie sau internationale programate de CCA, de la data obtinerii categoriei I-a;
d) dupä aprobarea dosarului de cäte CCA:
- sä fi obtinut baremul stabilit de CCA la testarea cunostintelor teoretice (respingerea la proba teoretica atrage dupa sine eliminarea din examen) ;
- examinarea cunostintelor practice va fi facutä de CCA, pe parcursul a maximum 2 ani competitionali, prin delegarea unor observatori la 5 jocuri divizionare de seniori(e) sau internationale programate de CCA; candidatul va trebui sa obtinä cel putin nota 9 si/sau calificativul FOARTE BINE la aceste jocuri.
Art. 27 ARBITRU  INTERNATIONAL
a) categoria de ARBITRU INTERNATIONAL sau de CANDIDAT ARBITRU INTERNATIONAL se acorda de FIVB in urma unui curs special organizat, iar recomandarea pentru efectuarea unui curs de candidat arbitru international se acorda de CDFRV, la propunerea CCA.
b) recomandarea se va acorda numai candidatilor care au varsta de cel putin 25 si cel mult 40 ani si care indeplinesc cerintele FIVB ;
c) arbitrii propusi trebuie sa aiba categoria Republican sau sa isi fi depus dosarul pentru obtinerea acesteia
d) criteriile dupä care se va stabili lista candidatilor sunt:
1. Sa fi condus in calitate de arbitru unu cel putin 15 jocuri de valoare din campionatul intern de prima divizie sau la turnee organizate in România la nivelul echipelor nationale de seniori(e) in anii premergätori cursului. La aceste jocuri sa fi fost observat de cätre membrii CCA sau de catre observatori desemnati de CCA si sa fi obtinut cel putin nota 9 si/sau calificativul FOARTE BINE.
2. Sä aibä o conduitä ireprosabilä care sä garanteze respectarea cu demnitate in orice imprejurare a demnitatii de cetatean al Romaniei.
3. Sa sustinä un test scris si oral, in fata unei comisii numita de CCA, din Regulamentul  jocului de volei in limba engleza, test care sa ateste ca este in masura de a raspunde cerintelor FIVB. Testul este eliminatoriu.
4. Sa sustina un examen medical si sä fie declarat apt pentru a conduce jocuri de volei si de a calatori oriunde in lume, conform cerintelor FIVB.

LOTUL DIVIZIONAR
Art. 28
 • Pentru a asigura arbitraje competente la jocurile oficiale organizate de FRV, CCA formeazä lotul divizionar al arbitrilor de volei.
 • Lotul divizionar are in componentä trei diviziuni:
a)  LOTUL A format din arbitri de volei principali care pot oficia la jocurile de volei ce se desfasoara in Romania, indiferent de categoria acestora ;
b)  LOTUL B format din arbitri principali care pot oficia numai la nivelul diviziei B(A2), juniori, cadeti si mai tineri ;
c)  LOTUL C format din  arbitri de volei principali care oficiaza numai la nivelul diviziilor de juniori, cadeti si mai tineri si care este compus din arbitri principali nou promovati in lotul divizionar (aflati in primul an) si din arbitri principali candidati care au trecut testul teoretic pentru intrarea in lotul divizionar si sunt inca in perioada de examinare practica de maximum doi ani.
Art. 29

 • Numärul arbitrilor lotului divizionar si identitatea acestora vor fi stabilite la inceputul  fiecarei editii de campionat, in functie de programul competitional.
 • Lotul divizionar nominal astfel stabilit este supus aprobarii CDFRV.
 • Anual se va sustine un test teoretic de catre toti arbitrii din lotul divizionar, conditie obligatorie pentru confirmare in lot pentru anul competitional urmator.
 • Pentru cei care nu  promoveaza acest test, precum si pentru cei ce nu au participat din motive intemeiate, anuntate la timp si dovedite, se va organiza o sesiune de reexaminare.
Art.30
Intrarea in lotul divizionar se face pe bazä de concurs, astfel:
a)  numarul locurilor scoase la concurs pentru lotul divizionar se stabileste de catre CCA in functie de necesarul de arbitri la un moment dat;
b) fiecare judet (prin CJA) poate prezenta la concurs un numar nelimitat de candidati, prin propuneri facute in scris catre CCA in perioada 1-30 iunie, insotite de dosare individuale care sa contina lista meciurilor arbitrate, recomandarea CJA si avizul Asociatiei Judetene de Volei ;
c) pentru toti acesti candidati CCA organizeaza  la inceputul anului competitional testarea teoretica, la nivel national sau pe zone geografice, fiind admisi numai cei ce obtin baremul stabilit de CCA;
d) cei declarati admisi vor participa in continuare la examinarea practica ce se va desfasura la jocurile din cadrul campionatelor divizionare pe o perioada de maximum doi ani consecutivi anului testului ;
e) vârsta maxima pentru candidatii la intrarea in Lotul Divizionar este de 41 de ani, cu o vechime de cel putin doi ani ca arbitru categoria a III-a in momentul sustinerii testului teoretic, si cu cel putin 20 de meciuri oficiale arbitrate ca arbitru principal din care 10 ca arbitru unu;
f) examinarea cunostintelor practice se va face de observatori nominalizati de CCA la cel putin patru jocuri divizionare in care candidatii vor oficia ca arbitru principal (unu sau doi). Cel putin doua meciuri trebuie sa le oficieze ca arbitru unu ;
g) daca un candidat obtine pe parcursul examinarii practice (doi ani) o nota mai mica de 7 si/sau calificativul SUFICIENT atunci el nu va fi admis in lotul divizionar ;
h) intrarea in lotul divizionar al arbitrilor de volei se face in  limita numarului de locuri stabilit de CCA si este operata in anul competitional urmator.
Art. 31
Criteriul principal pe baza cäruia CCA constituie loturile divizionare si face nominalizarile pentru meciurile divizionare il reprezinta VALOAREA (COMPETENTA PROFESIONALA).
Inapoi

CAPITOLUL V

DELEGAREA ARBITRILOR LA JOCURILE DE VOLEI

Art. 32
Toate jocurile de volei oficiale sau amicale ce se disputä in mod organizat sub egida FRV vor fi conduse de arbitri calificati, conform prevederilor prezentului regulament.
Art. 33
Delegärile de arbitri la jocurile de volei vor fi realizate in urmatoarele limite de competenta :
a) CCA are competenta de a programa arbitri principali la urmatoarele meciuri :
-internationale in tarä si sträinätate (dacä nu sunt nominalizati de forurile internationale);
- divizionare (toate jocurile organizate de FRV) ;
- de calificare in diviziile nationale ;
- alte competitii preväzute in calendarul competitional al FRV.
CCA trebuie sa prezinte programarea arbitrilor principali unu si doi, pentru fiecare meci in parte, Secretarului General al FRV. Dupa aprobare, le va transmite spre informare CJA-urilor, care raspund de comunicarea catre arbitrii programati.
b) CJA are competenta de a programa arbitri :
-principali si auxiliari la toate meciurile oficiale sau amicale in cadrul competitiilor organizate de AJV ;
-auxiliari la meciurile oficiale sau amicale organizate de FRV ;
-principali la meciuri organizate de FRV si pentru care le-a fost transferata competenta de delegare de catre CCA.
CJA trebuie sa prezinte CCA programarea arbitrilor principali (unu si doi) inainte de desfasurarea meciurilor.
Art. 34
Arbitrii nu au voie sa solicite programarea preferentiala la meciuri si nu au voie sa refuze delegarea primitä, cu exceptia indisponibilitatilor comunicate in termenele prevazute in regulament.
Art. 35
Jocurile de volei organizate de FRV vor fi conduse, in functiile de arbitru principal (unu si doi) numai de arbitri nominalizati din loturile divizionare, in baza unei delegatii oficiale emise de organismul central sau local responsabil.
Art. 36

 • Arbitrii  nu pot fi recuzati de echipe sub nici un motiv.
 • In cazuri exceptionale, CCA poate delega arbitri neutri si pentru posturile in care conform normelor FRV sunt repartizati arbitri locali.
Art. 37
 • Indisponibilitatea pentru o anumita perioada se anunta cu cel putin 1 (una) luna inainte.
 • In caz de fortä majorä, indisponibibitatea de a conduce un joc programat se anunta comisiei care a facut programarea in urmatoarele termene:
 • pana joi la ora 17.00 pentru etapa din week-end;
 • pana luni la ora 12.00 pentru etapa  intermediara.
Art.38
 • Arbitri de volei care fac parte dintr-un club sau asociatie sportiva sau sunt rude de gradul I sau II cu membrii cluburilor (conducatori, antrenori, jucatori) sunt obligati sa aduca la cunostinta acest fapt forului de conducere al arbitrilor.
 • Ei nu vor putea arbitra jocurile oficiale ale acestor echipe.
Art.39
In cazul neprezentarii primului si/sau celui de-al doilea arbitru delegat la jocurile divizionare se va proceda astfel :
a) in absenta primului arbitru, locul acestuia va fi luat de al doilea arbitru iar functia celui de-al doilea arbitru va fi preluata de un arbitru din lotul divizionar prezent la teren;
b) in absenta celui de-al doilea arbitru, functia lui va fi preluata de un arbitru din lotul divizionar prezent la teren;
c) in absenta ambilor arbitri delegati, jocul va fi condus de doi arbitri din lotul divizionar prezenti la teren ;
d) in situatiile mentionate mai sus si in ipoteza ca la teren nu sunt prezenti arbitri din lotul divizionar pentru a-i inlocui pe arbitrii absenti, vor fi folositi arbitri calificati, prin exceptie de la art.35 ;
e) desemnarea arbitrilor care ii vor inlocui pe arbitrii absenti se va face, in ordine, in cazul ca sunt prezenti la joc, de catre : presedintele FRV, secretarul general FRV, membru al comisiei de programari, observator federal, membru al CCA, arbitrul delegat (cu acordul scris al celor doi antrenori), sau daca absenteaza ambii arbitrii, prin acordul scris al antrenorilor celor doua echipe.
Art. 40
CJA cu sprijinul AJV vor aduce la cunostinta arbitrilor delegärile nominale la jocurile de volei in timp util, dar nu mai mult de 2 zile de la primirea lor.
Inapoi

CAPITOLUL VI

DREPTURILE SI INDATORIRILE ARBITRILOR DE VOLEI

Art. 41
Arbitrii de volei au urmätoarele drepturi:
a) sa arbitreze jocuri oficiale si amicale de volei la care sa fie delegati conform cu valoarea probata si cu gradul de dificultate al jocului respectiv ;
b) sa poarte echipamentul si ecusonul avizat de CCA;
c) sa aiba acces gratuit la orice meci de volei organizat de FRV sau de unul din membrii afiliati ;
d) sa primeascä indemnizatia de abitraj si sume pentru transport, masä si cazare ;
e) sa fie promovati in categoria de clasificare superioara sau intr-un lot divizionar  superior conform prezentului regulament;
f) sa participe in sedinte organizate pentru analizarea activitatii arbitrilor;
g) sa fie cooptati in organele de conducere ale arbitrilor la nivel national si teritorial ;
h) sa conteste deciziile pronuntate impotriva lor de cätre organele de conducere ale arbitrilor si ale FRV;
i) sa se adreseze organelor superioare, verbal sau in scris, in orice problemä care priveste activitatea voleibalisticä;
j) sa poarte discutii la sfarsitul meciului cu observatorul prezent la meci asupra prestatiei lor ;
k) sa fie informati in legatura cu notele si calificativele primite in rapoartele de observare, iar in caz de suspendare sa primeasca o copie a raportului.
Art. 42
Arbitrii de volei  au urmätoarele indatoriri:
a) sä aibä o conduitä demnä, civilizata, responsabilä in societate si pe terenurile de sport, sa fie exemplu pentru toti participantii la competitiile sportive;
b) sa fie corecti si cinstiti, sa respinga orice  incercare de influentare pe care trebuie sa o sesizeze organelor de conducere a activitatii voleibalistice ;
c) sä cunoascä regulamentul jocului de volei, regulamentul de organizare si functionare a activitatii arbitrilor de volei din România, regulamentele si normele FRV cu privire la desfäsurarea competitiilor de volei;
d) sä fie la curent cu interpretarea oficialä a acestor regulamente si normative si sä le aplice cu perseverentä si intransigentä;
e) sä-si ridice continuu nivelul cunostintelor in domeniul arbitrajului jocului de volei, conducand jocuri de antrenament ale sectiilor de volei din cadrul cluburilor si asociatiilor sportive locale, studiind publicatiile, cärtile de specialitate, precum si participand la cursurile de perfectionare pe plan local sau national;
f) sä aibä o atitudine principialä fatä de jucätori, antrenori, conducätorii echipelor, colegii arbitri, fata de publicul spectator si organele coordonatoare, sa nu comenteze in public sau mass-media prestatia colegilor;
g) sä transmitä foile de arbitraj, rapoartele, informärile sau referatele solicitate de CCA sau FRV in termenele stabilite de acestea;
h) sa nu refuze sa arbitreze anumite jocuri si nici sa manifeste preferinte pentru un teren, localitate, joc sau  categorie;
i) sä participe efectiv la munca din cadrul AJV sau a comisiilor centrale de volei si sa acorde sprijin CJA in toate problemele in care sunt solicitati;
j) sä participe la toate sedintele sau actiunile organizate de CJA (prezenta membrilor  CCA la sedintele CJA nu este obligatorie);
k) sä participe la colocviile, consfatuirile, lectiile practice sau alte forme organizate in scopul perfectionärii activitätii de arbitraj si sa sustina testele teoretice si examinarile  practice solicitate de catre CCA, anual sau ori de cate ori este nevoie ;
l) in cazul in care este arbitru unu la un meci oficial in care apar aspecte deosebite (neprezentari de echipe, arbitri sau lipsa asistentei medicale, contestatii asupra arbitrajului sau asupra dreptului de joc, penalizari sau eliminari, intreruperi ale jocului, comportamente nesportive s. a.), sa le  transmita telefonic secretarului CCA, la sfarsitul meciului ;
m) sa poarte in mod obligatoriu, la jocurile pe care le arbitreaza, echipamentul si ecusonul stabilite de CCA ;
n) sa prezinte la inceputul fiecarui an competitional prin intermediul AJV-urilor avizul medical care sa poarte mentiunea « apt pentru arbitraj » ;
o) sa faca deplasarea la jocurile la care sunt delegati astfel incat sa fie prezenti in sala cu minimum 1 (una) ora inainte de ora oficiala de incepere a meciului ; arbitrii trebuie sa ia toate masurile pentru a se prezenta la meci in cea mai buna forma fizica si psihica, fiind pe deplin raspunzatori fata de eventualele evenimente medicale suferite.
Inapoi

CAPITOLUL VII

RECOMPENSE SI SANCTIUNI

Art. 51
La propunerea colegiilor respective, pentru comportare meritorie si activitate deosebitä, arbitrii de volei indiferent de categoria de clasificare vor putea fi recompensati astfel:
 • evidentierea in sedinte de arbitri sau sedinte CDFRV;
 • acordarea de diplome, insigne, cupe etc.;
 • premieri in spiritul reglementarilor oficiale.
Art. 52
Pentru abaterile de la indatoririle preväzute in Regulamentul jocului de volei, ROFAV si in alte acte normative ale FRV, arbitrii pot fi sanctionati in raport cu gravitatea faptelor si a consecintelor ce s-au produs cu:
 • avertisment;
 • suspendare;
 • retrogradarea in cadrul lotului divizionar;
 • excluderea din lotul divizionar;
 • excluderea din corpul de arbitri.
Art. 53
Repetarea abaterii se socoteste ca recidiva numai in cazul producerii in acelasi an competitional. In caz de recidivä se va recurge la dictarea unor sanctiuni superioare celor aplicate la prima abatere.
Art. 54
 • Suspendärile se aplica in etape. Etapele de suspendare se considera astfel :
 • pentru arbitrii din lot A – etapele de diviza A1 si CupaRomaniei ;
 • pentru arbitrii din lot B – etapele din divizia B(A2) ;
 • pentru arbitrii din lot C – etapele din diviziile de Juniori, Cadeti, Sperante ;
 • turneul este considerat o etapa.
 • In perioada suspendarii nu se poate arbitra la nici o alta categorie si in nici o functie (principal sau auxiliar), la nici un nivel (local sau divizionar). Sanctiunea care nu se finalizeaza intr-un an competitional se continua in urmatorul.
Art. 55
 • Suspendarile se inscriu obligatoriu de cätre CJA in fisa personalä de evidentä si, in cazul dictarii de catre CJA, vor fi comunicate CCA in maximum 10 zile de la luarea deciziei.
 • De asemenea si sanctiunile dictate de catre CCA vor fi transmise la CJA.
 • Stabilirea duratei sanctiunilor se va face in conformitate cu ANEXA la prezentut regulament.
Art. 56
Abaterile arbitrilor de volei de la regulamentul de joc, de competitii si ROAV al FRV vor fi analizate de CCA sau CJA, in functie de nivelul competitiei la care s-au produs.
Art. 57
Abaterile disciplinare ale arbitrilor de volei vor fi cercetate de comisiile de disciplinä, in limitele competentelor stabilite prin Statutul de organizare si functionare al FRV si  ROFA.
Art. 58
Pentru abaterile (conform cu art. 52) sävarsite in activitatea desfasuratä pe plan national si international (la competitiile organizate de FRV), sanctiunile impotriva arbitrilor, indiferent de categoria de clasificare, vor fi dictate de CCA si vor fi aplicate atat pe plan national cat si local.
Art. 59
 • Pentru abaterile (conform cu art. 52)  sävarsite in activitatea desfasuratä pe plan judetean sanctiunile impotriva arbitrilor, indiferent de categoria de clasificare, vor fi dictate de cätre CJA sau AJV si vor fi aplicate pe plan local.
 • Sanctiunile dictate de CJA arbitrilor din lotul divizionar pot fi extinse pe plan national, la cererea AJV si in urma validarii de CCA.
Art. 60
 • Arbitrii de volei au dreptul sa conteste deciziile de sanctionare impotriva lor in termen de 10 zile de la comunicarea oficialä a sanctiunii (poate fi fax, posta, prin delegat).
 •  Dupä acest termen contestatiile nu vor mai fi luate in considerare.
Art. 61
 • Contestatiile se vor adresa in scris forurilor conducätoare ale activitatii voleibalistice dupa cum urmeaza :
 • la AJV, pentru sanctiunile dictate de CJA ;
 • la Comisia De Apel, pentru sanctiunile ratificate sau dictate de CCA sau de Comisia de Disciplina.
 • Taxa de contestatie este de doua ori valoarea indemnizatiei de arbitraj la jocul de referinta.
 • Aceasta taxa se va achita in contul FRV.
 • Neplata taxei de contestatie duce la anularea contestatiei.
 • In cazul in care contestatia se dovedeste a fi valida se va returna arbitrului suma achitata.
Art. 62 Sanctiunile ramase deifnitive si dictate, in conformitate cu prevederile acestui capitol, impotriva arbitrilor de volei nominalizati in lotul divizionar vor fi operate in fisele personale si vor fi luate in considerare la programarea pe plan national si local.
Inapoi

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

Art. 63
Carnetele de arbitru se elibereazä de cätre FRV, prin CCA, la propunerile AJV si cuprind numele, prenumele, foto, categoria de clasificare si data obtinerii acesteia.
Art. 64
Uniforma si ecusonul arbitrilor de volei se propun de cätre CCA si se aproba de catre CDFRV devind obligatorii la toate jocurile oficiale sau amicale indiferent de functiile in care arbitrii oficiazä.
Art. 65

 • Uniforma de arbitru se compune din:
  - incaltaminte sport (culoare de baza alba);
  - pantalon lung ;
  - curea ;
  - bluza cu maneca lunga sau scurta, cu guler si mansete;
  - vesta ;
  - ecuson ;
 • Culorile partilor de echipament sunt hotarate de CCA.
 • Este interzis sa existe pe echipament alte reclame sau inscriptii decat cele aprobate de CCA, exceptand cele ale producatorului de echipament.
 Art. 66
CJA au obligatia de a comunica in scris CCA toate modificarile survenite pe parcursul anului competitional in evidenta arbitrilor (promoväri, schimbäri de date personale), pentru a fi operate in fisele personale ale acestora.
Art. 67
Arbitrii de volei, nominalizati in lotul divizionar care :
a) isi anunta indisponibilitatea pentru o perioada de timp mai mare de un an competitional
sau
b) nu sustin sau nu promoveaza testul teoretic (si/sau nici reexaminarea)
vor fi exclusi din lotul divizionar.
Art. 68
 • Arbitrii exclusi conform art. 67 isi vor mentine categoria de clasificare, dar reintrarea in lotul divizionar se face conform art. 30 (testare teoretica si examinare practica).
 • Arbitrii incadrati la acest articol sunt exceptati de la conditiile de varsta prevazute pentru accesul in lot.
Art. 69
 • Activitatea arbitrilor de volei inceteazä in urmätoarele cazuri:
a) solicita in scris retragereav din activitate ;
b) inactivitate nemotivatä pe o perioadä de timp neintreruptä mai mare de doi ani;
c) excluderea din corpul de arbitri ;
d) declararea ca inapt medical.
 • Arbitrii care isi inceteazä activitatea in conformitate cu punctele a) si c) isi pierd calitatea de arbitru de volei.
Art. 70
Arbitrii care implinesc varsta de 56 ani isi inceteazä activitatea in lotul divizionar dar isi pästreaza calitatea de arbitru si categoria de clasificare, putand fi folositi ca:
 • arbitri principali (unu sau doi) sau auxiliari in cadrul activitatii organizate de AJV;
 • arbitri auxiliari in cadrul meciurilor organizate de FRV;
 • lectori la cursurile de arbitri de volei ;
 • observatori.
Art. 71
Arbitrii de volei, care solicita avizul pentru a activa ca arbitri pe perioade limitate in alte tari care au federatii nationale afiliate FIVB, au obligatia de a prezenta un raport de activitate la revenirea in tara, situatie in care li se va considera continuitate in activitatea de arbitraj.
Art. 72
Arbitrii apartinand altor federatii nationale afiliate FIVB si stabiliti temporar pe teritoriul Romaniei au dreptul de a conduce jocuri in tara noastra cu recomandarea federatiei nationale de provenienta, cu avizul CCA si cu aprobarea CDFRV, in urma sustinerii unor teste teoretice si a unor examinari practice.
Art. 73
Pentru situatiile care nu sunt preväzute in prezentul regulament CCA are dreptul sä ia mäsuri corespunzätoare, care vor deveni efective numai dupa ratificarea lor de catre CDFRV.
Art. 74
Prezentul Regulament inträ in vigoare la data aprobarii sale de catre CD al FRV
Inapoi

A N E X A

Abaterile savarsite de catre arbitrii de volei in activitatea lor se sanctioneaza conform art.52 din "Regulamentul de organizare si functionare a arbitrilor de volei", dupa cum urmeaza:

I. AVERTISMENT
a) neconsemnarea sau inscrierea gresita a unor elemente din rubricile de pe foaia de arbitraj a jocului, fara ca aceasta sa produca consecinte ;
b) echipament neregulamentar (lipsa, incomplet, murdar) sau aspect fizic neglijent ;
c) prezentarea la teren, in echipament regulamentar, cu mai putin de 30 minute inainte de ora de incepere a meciului dar nu mai tarziu decat inceputul incalzirii oficiale ;
d) neindeplinirea atributiilor cu caracter administrativ ce revin functiei in care a fost programat, prevazute in regulamentele de joc sau de desfasurare a competitiei ;
e) pentru neverificarea foii de arbitraj  de catre arbitri principali, fapt care a condus la modificarea punctajului real intr-un set sau mai multe, fara insa a se fi  schimbat castigatoarea setului respectiv in conditii regulamentare ;
f) imposibilitatea prezentarii carnetului de arbitru la cererea primului arbitru si/sau a observatorului (delegatului) FRV ;
g) neindepliniriea indatoririlor de la articolul 14 literele d-k, sanctiunea aplicandu-se individual presedintelui CJA;
h) neindeplinirea indatoririlor, asa cum sunt detaliate la art.42, in cazul in care nu este specificata alta sanctiune.

II. SUSPENDARE 1- 2 ETAPE
a) recidiva la punctul I ;
b) greseli in completarea foii de arbitraj de catre arbitrul scorer, care au consecinte asupra punctajului dar nu  schimba castigatoarea unuia sau a mai multor seturi in conditii regulamentare ;
c) evaluarea arbitrilor auxiliari cu "SUFICIENT" si/sau cu nota sub 7,00;
d) neaplicarea corecta a prevederilor regulamentului de joc cuprinse in capitolele   “Instalatii si Echipamente” , “Participanti” , “Actiuni de joc”, “Intreruperi si Intarzieri”,  “ Conduita participantilor”  precum si in regulile referitoare la “Corpul  de Arbitri”, “Proceduri” si la cele referitoare la “Primul arbitru”, “Al doilea arbitru”, “Asistentii de Linie”, “Asistentul scorer”  si “Semnalizari oficiale”;
e) prezentarea la terenul de joc dupa inceperea incalzirii oficiale, fapt ce nu-i va mai permite sa arbitreze;
f) refuzarea unei programari;
g) neindepliniriea indatoririlor de la articolul 14 literele b-c, sanctiunea aplicandu-se individual presedintelui CJA;
h) arbitreaza aflandu-se sub incidenta articolului 38;
i) desi a inlocuit un arbitru care se prezinta la joc dupa inceperea incalzirii oficiale (articolul 39), ii permite totusi acestuia sa arbitreze.

III. SUSPENDARE 3- 4 ETAPE
a) recidiva la punctul II ;
b) in cazul in care se prezinta la joc dupa inceperea incalzirii oficiale si totusi arbitreaza (va fi penalizat si arbitrul inlocuitor care i-a permis totusi sa arbitreze conforn pct. II litera i) ;
c) evaluarea arbitrilor principali cu "SUFICIENT" si/sau cu nota sub 7,00 ;
d) greseli in completarea foii de arbitraj care au condus la  schimbarea castigatoarei unui set  dar nu a schimbat echipa castigatoare a meciului in conditii regulamentare;
e) nesesizarea si neluarea pe loc a masurilor regulamentare de catre cel de al doilea arbitru in cazul comiterii de greseli in completarea foii de arbitraj care au condus la schimbarea castigatoarei unui set dar care nu au schimbat echipa castigatoare a meciului in conditii regulamentare;
f) conduita incorecta in relatia cu jucatorii, antrenorii, conducatorii echipelor, persoanelor oficiale, publicului etc. purtand discutii neprincipiale sau manifestand dispret la adresa acestora, inainte, in timpul,  sau dupa joc, in teren, sala sau vestiar.

IV. SUSPENDARE 5-6 ETAPE
a) recidiva la punctul III ;
b) neprezentarea la jocul la care a fost delegat;
c) neaplicarea corecta a prevederilor regulamentului de joc din cap. “Conduita participantilor”, fapt care are ca urmare producerea unor acte de indisciplina grave;
d) evaluarea arbitrajului prestat cu 'INSUFICIENT” si/sau cu nota sub 6,00 la o observare (corelat cu cap.IX);
e) stirbirea autoritatii arbitrilor care conduc jocul prin discutarea deciziilor acestora, in mass-media sau din calitatea de spectator.

V. SUSPENDARE 2 LUNI COMPETITIONALE
a) recidiva la punctul IV cu exceptia lit. d) ;
b) semnalizari sau interventii eronate repetate din partea arbitrilor auxiliari pentru inducerea in eroare a arbitrilor principali unu sau doi  consemnate in raportul de observare al partidei sau, in lipsa acestuia, intr-un raport al arbitrilor principali;
c) parasirea de catre arbitri a competitiei sau a meciului la care au fost desemnati fara asentimentul delegatului oficial sau, in lipsa acestuia, a arbitrului unu ;
d) parasirea de catre arbitrul unu a jocului in care oficiaza fara asentimentul delegatului oficial. Daca la meci nu este desemnat un delegat oficial parasirea de catre arbitrul unu a meciului se sanctioneaza numai daca nu exista motive obiective bine intemeiate care sa-l puna in imposibilitatea conducerii jocului ;
e) modificarea sau completarea exemplarului original al foii de arbitraj dupa terminarea jocului in vederea ascunderii unor erori sau a inducerii in eroare a celor indreptatiti sa verifice foaia de arbitraj ;
f)  dezavuarea in public a organelor de conducere a activitatii arbitrilor.

VI. SUSPENDARE 3 LUNI COMPETITIONALE
a) recidiva la punctul V ;
b) pentru substituire fara acordul colegiului care i-a nominalizat la acel meci atat pentru arbitrii inlocuiti cat si pentru arbitrii inlocuitori. Daca inlocuirea se face cu incuvintarea CJA, desi nu aceasta ii delegase, atunci sanctiunea se va aplica tuturor celor vinovati.

VII. SUSPENDARE 6 LUNI COMPETITIONALE
a) recidiva la punctul VI;
b) participarea la sedintele organizate de CJA, AJV, CCA sau FRV dupa consumarea de bauturi alcoolice sau droguri;
c) dezavuarea in public sau in scris a conducerii FRV sau MTS;
d) pentru arbitrul care in calitate de spectator are o atitudine jignitoare la adresa arbitrilor care conduc jocul;
e) pentru arbitrarea de jocuri oficiale sau amicale organizate de FRV fara sa aiba acordul CCA;
f) nu comunica CCA statutul sau fata de o echipa in conformitate cu art. 38;
g) declaratii insultatoare sau calomnioase formulate in presa sau mass-media cu privire la oficiali ai FRV sau CCA.

VII. SUSPENDARE 1 AN
a) recidiva la punctul VII ;
b) greseli in completarea foii de arbitraj, fapt care conduce la imposibilitatea stabilirii in conditii regulamentare a echipei castigatoare;
c) nesesizarea si neluarea pe loc a masurilor regulamentare de catre arbitrii principali in cazul comiterii de greseli in completarea foii de arbitraj care au condus la schimbarea echipei castigatoare a unui meci sau au condus la lmposibilitatea de stabili in mod regulamentar o echipa castigatoare;
d) pentru arbitrul unu sau doi daca prin interpretarea eronata a regulamentului de joc sau necunoasterea acestuia se modifica castigatoarea meciului sau nu se poate stabili in mod regulamentar un castigator.

VIII. SUSPENDARE 2 ANI
a) avantajarea intentionata si dovedita a unei echipe ;
b) pentru arbitrul care se prezinta la joc sau conduce meciul dupa consumarea de alcool sau droguri.

IX. RETROGRADAREA IN CADRUL LOTULUI DIVIZIONAR

 • daca in conducerea jocurilor, in mod repetat, da dovada de pregatire practica si teoretica necorespunzatoare nivelului de lot din care face parte;
 • comiterea unor abateri sanctionate cu suspendare, cumulate sau nu, mai mari de 3 luni sau 8 etape in cadrul unui an competitional ;
 • daca a fost notat cu doua calificative "SUFICIENT' si/sau nota sub 7,00, in acelasi an competitional ;
 • daca a fost notat cu 'INSUFICIENT' si/sau sub nota 6,00.

X. EXCLUDERE DIN LOTUL DIVIZIONAR
a) evaluarea cu "INSUFICIENT" si/sau nota sub 6,00 a arbitrajului prestat, la doua jocuri in acelasi an competitional;
b) comiterea unor abateri grave sanctionate cu suspendare, cumulate sau nu, mai mari de 6 luni sau 12 etape in cadrul unui an competitional;
c) inactivitate mai mare de 1 an competitional (activitatea in alta tara, in conditiile prezentului regulament, este considerata continuitate);
d) nepromovarea testului teoretic periodic sau a reexaminarii, in conditiile regulamentului;

XI. EXCLUDERE DIN CORPUL DE ARBITRI
a) recidiva la pct. VIII sau pct. X;
b) a comis fapte incompatibile cu demnitatea de cetatean al Romaniei;
c) s-a facut vinovat de acte incompatibile cu morala sportiva;
d) arbitrul a fost condamnat penal printr-o hotare judecatoreasca ramasa definitiva.

NOTA : Excluderea din corpul de arbitri de volei este o sanctiune maxima, ce se dicteaza in cazuri extrem de grave. Dictarea unei astfel de masuri face imposibila revenirea in randul arbitrilor de volei, indiferent de perioada de timp care s-a scurs de la hotararea de excludere.

XII. DIVERSE SANCTIUNI

 • Sanctiunile care implica retrogradari sau excluderi se vor aplica de :
  • CCA in cazul abaterilor de ordin tehnic sau administrativ.
  • Comisia de Disciplina in cazul abaterilor  disciplinare.
Pentru situatiile care nu sunt preväzute in prezentul regulament CCA are dreptul sä ia mäsuri corespunzätoare, care vor deveni efective numai dupa ratificarea lor de catre CDFRV.

Inapoi

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo