benner    
       
   
 
   Regulamentul disciplinar al Federatiei Romane de Volei
 

CUPRINS

CAPITOLUL I       - JURISTICTIA SPORTIVA SI AUTORITATEA DISCIPLINARA A FRV

CAPITOLUL II      - DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL III     - SANCTIONAREA SPORTIVILOR

CAPITOLUL IV    - SANCTIUNI PENTRU SPORTIVII LOTURILOR NATIONALE

CAPITOLUL V     - SANCTIUNI PENTRU MEMBRII SECTIILOR DE VOLEI, CONDUCATORI, ALTE
                                  PERSOANE OFICIALE, ANTRENORI, MEDICI, etc.

CAPITOLUL VI    - SANCTIUNI PENTRU ANTRENORI

CAPITOLUL VII   - SANCTIUNI PENTRU ANTRENORII LOTURILOR NATIONALE

CAPITOLUL VIII  - SANCTIUNI PENTRU ARBITRI

CAPITOLUL IX    - DISPOZITII PROCEDURALE

CAPITOLUL X     - ACTE DE PROCEDURA

CAPITOLUL XI    - DESPRE ÎNTÂMPINARI, MEMORII, RECLAMATII SI ALTELE ASEMENEA

CAPITOLUL XII   - DESPRE APEL

CAPITOLUL XIII  - DESPRE RECURS

CAPITOLUL XIV  - RAPORTURILE ÎNTRE SECTIILE DE VOLEI SI SPORTIVII PROPRII

CAPITOLUL XV   - DESPRE INTERDICTII

CAPITOLUL XVI  - DESPRE CONTRAVENTII SI INFRACTIUNI ANTIDOPING

CAPITOLUL XVII - DISPOZITII FINALE

I. JURISTICTIA SPORTIVA SI AUTORITATEA DISCIPLINARA A FRV

Art.1 - Jurisdictia sportiva
(1) Membrii FRV, membrii acestora precum si oficialii, consimt sa nu aduca în fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu FRV sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie sa supuna oricare din aceste litigii jurisdictiei Federatiei.
(2) În legatura cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliati trebuie sa introduca în statutele proprii o prevedere conform careia atât ei, cât si membrii lor nu pot supune litigiile sportive cu FRV sau cu un membru al acesteia unei instante judecatoresti, având obligatia sa epuizeze toate mijloacele legale ale jurisdictiei sportive pentru solutionarea diferendelor respective si, în acest sens, sa le înainteze jurisdictiei Federatiei. În cadrul competentelor sale, Federatia trebuie sa supravegheze ca membrii FRV si membrii acestora sa respecte aceasta obligatie si sa fie responsabili de consecintele pe care le are nerespectarea ei.
(3) Membrii FRV si membrii acestora trebuie sa respecte cu strictete deciziile luate de organele de jurisdictie ale Federatiei.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) de mai sus constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu amenda de la 100- 1000 Euro.

Art. 2 – Autoritatea disciplinara. Dispozitii introductive.
(1) Autoritatea disciplinara în activitatea voleibalistica se exercita deplin si legitim potrivit:
•  competentelor date de legislatia educatiei fizice si sportului pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al FRV si al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de sport volei de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport, respectiv Ministerul Tineretului si Sportului.
•  Statutelor si regulamentelor Federatiei române de volei, Asociatiilor Judetene de Volei si a Municipiului Bucuresti.
(2) Potrivit art. 49, alin.(2) din Legea nr. 69/2000, prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de catre Federatia Româna de Volei pentru cluburile de volei, pentru Asociatiile Judetene de Volei si a Municipiului Bucuresti.
(3) Asociatiile Judetene de Volei si a Municipiului Bucuresti, îsi vor prevedea modalitatile de exercitare a autoritatii disciplinare în statutele si regulamentele proprii, în raport cu competentele delegate prin regulamentele si Statutul FRV .
(4) Puterea disciplinara da titularilor legitimi prevazuti la art.4 alin.(1), facultatea de a investiga si dupa caz, de a sanctiona persoanele fizice si juridice în culpa.
(5) Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
•  un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator activitatilor voleibalistice, gradat, în functie de gravitatea faptelor;
•  diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii în aplicarea sanctiunilor, interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savârsite anterior momentului comiterii faptei în cauza;
•  stabilirea cauzelor sau împrejurarilor care înlatura, atenueaza, agraveaza, duc la suspendarea sau stingerea sanctiunii;
•  existenta unui sistem procedural coerent, în care sunt bine stabilite competentele privind cercetarea si judecarea faptei, gradele de jurisdictie care urmeaza sa fie parcurse; procedurile disciplinare se desfasoara cu respectarea si garantarea dreptului la aparare;

Art. 3 - Masuri disciplinare - Generalitati.
(1) Comportamentul nesportiv, nerespectarea Statutului, regulamentelor, hotarârilor si normelor FRV/CEV/FIVB de catre membrii afiliati si membrii acestora, precum si de catre oficiali sunt sanctionate în plan disciplinar.
(2) Exercitarea autoritatii disciplinare de catre FRV, va forma obiectul de reglementare al Regulamentului Disciplinar.
(3) Prezentul Regulament Disciplinar stabileste „scara” masurilor disciplinare aplicabile membrilor FRV, functie de gravitatea faptei în cazul savârsirii de abateri dupa cum urmeaza:
•  avertisment;
•  anularea rezultatelor meciurilor;
•  rejucarea meciurilor;
•  penalizare cu puncte;
•  pierderea jocului prin forfait;
•  suspendare terenului propriu;
•  organizarea de jocuri fara accesul publicului;
•  organizare de jocuri într-o alta localitate;
•  retrogradarea într-o categorie competitionala inferioara •  excluderea din competitiile în curs si/sau viitoare.
(4) Prezentul Regulament Disciplinar stabileste deasemenea „scara” masurilor disciplinare aplicabile persoanelor fizice implicate în activitatea voleibalistica, în cazul savârsirii de abateri. Printre acestea se regasesc:
•  avertismentul;
•  amenda;
•  suspendarea unui anumit numar de meciuri pentru o perioada determinata sau nedeterminata;
•  suspendarea din functia detinuta în activitatea voleibalistica pe o durata determinata sau nedeterminata;
•  excluderea din activitatea competitionala sau voleibalistica, în general.

Art. 4 - Competenta solutionarii abaterilor
(1) Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor în cauza revine:
•  în prima instanta - comisiei de disciplina judetene, Comisiei de disciplina;
•  în apel – Comisiei de Disciplina sau Comisiei de apel a FRV, pentru apelurile împotriva hotarârilor pronuntate în prima instanta;
•  în recurs – Comisiei nationale de Disciplina Sportiva (CNDS) de pe lânga Agentia Nationala pentru Sport (ANS).
(2) Dispozitiile alin.(1) se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Comisiei de Disciplina.

Inapoi

II. DISPOZITII GENERALE

Art.5.(1) Consiliul Director al FRV redacteaza “Regulamentul Disciplinar”.
(2) Regulamentul disciplinar se aproba de Adunarea Generala a FRV.
(3) Prezentul Regulamentul disciplinar reglementeaza abaterile si sanctiunile disciplinare, instantele disciplinare ale Federatiei si competentele lor, procedura disciplinara, modul de solutionare a cauzelor si adoptarea deciziilor de sanctionare a celor vinovati, precum si toate celelalte institutii juridice necesare pentru realizarea autoritatii disciplinare de catre FRV.
(4) Întelesul termenilor din prezentul Regulament se comleteaza cu dispozitiile capitolului I din Regulamentul Comisie de Disciplina. Definitii si abrevieri:
Federatia Româna de Volei - FRV
Comisia de disciplina – CCD
Comisia de disciplina judeteana sau a municipiului Bucuresti - CDJ
Sportiv – orice sportiv legitimat la un club sportiv legal constituit sau component jucator al lotului national cu activitate în volei,
Arbitru – orice persoana fizica care a dobândit si detine aceasta calitate în conformitate cu prevederile Statutului FRV si a Regulamentului de organizare si functionare a arbitrilor de volei (ROAV).
Antrenor – orice persoana fizica care a dobândit si detine aceasta calitate în conformitate cu prevederile Statutului FRV si a Regulamentului de organizare si functionare al antrenorilor.
Observator - orice persoana fizica care a dobândit si detine aceasta calitate în conformitate cu prevederile Statutului FRV si a Regulamentului de organizare si functionare al observatorilor.
Oficial – orice persoana fizica care are calitatea de angajat sau colaborator al unui club sportiv, a sectiei de volei a unui club sportiv sau a unei echipe de volei apartinând unuia sau mai multor sectii de volei sau cluburi precum si orice persoana care are calitatea de antrenor, arbitru, observator sau o alta calitate în cadrul FRV sau a AJV (AMBV) (de ex. membru al Consiliului Director al FRV, al unei comisii sau colegiu al FRV, angajat sau colaborator al FRV, etc).
Sectie de volei – sectia de specialitate volei a unei structuri sportive,
Echipa de volei – structura de joc apartinând uneia sau mai multor sectii de volei a unuia sau mai multe cluburi sportive membre ale FRV, precum si structura de joc formata din mai multi sportivi legitimati pentru practicarea voleiului de plaja.
Etapa de suspendare – pentru campionatul de volei de sala se întelege data la care se desfasoara un anumit meci iar pentru volei de plaja etapa se considera a fi un turneu.
Comisia Nationala de Disciplina Sportiva – CNDS – organism cu atributii administrativ juridictionale organizat pe lânga Autoritatea Nationala pentru Sport (ANS)

Art.6(1) Stabilirea faptelor, determinarea abatarii (lor) si aplicarea sanctiunii (lor) se face tinându-se seama de:
a) gravitatea faptei (lor) savârsite;
b) circumstantele agravante;
c) circumstantele atenuante;
d) starea de recidiva;
e) limitele sanctiunii prevazute pentru fiecare abatere;
f) abaterile concurente, prin contopirea sanctiunilor, aplicându-se sanctiunea cea mai grava cu un plus care nu poate depasi 1 si ½ din maxima cea mai ridicata.
(2) Se va tine seama de situatia primei abateri si de comportarea generala anterioara.

Art.7 . (1) Pot fi aplicate ca regula generala, urmatoarele sanctiuni:
a) pentru sectiile de volei afiliate si echipele lor din cluburi, unitati de învatamânt si orice organizatie cu activitate voleibalistica :
•  avertisment;
•  amenzi;
•  ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu de la o etapa la 1 an;
•  suspendarea din activitatea competitionala de 1 etapa la 6 luni;
•  retrogradarea echipei;
•  excluderea din competitie;
•  radierea sectiei.
b) pentru membrii sectiilor de volei afiliate, conducatorii, oficialii, medici etc., activisti voluntari ai acestora sau/si organelor centrale sau locale ale F.R.Volei :
•  avertisment;
•  amenzi;
•  suspendaea de la 1 etapa la 2 ani din activitatea sportiva;
•  excludere.
c) pentru sportivii legitimati :
•  avertisment;
•  amenzi;
•  ridicarea dreptului de joc (suspendare) de la 1 etapa la 2 ani;
•  excluderea din viata sportiva.
d) pentru arbitrii :
•  avertisment;
•  amenzi;
•  ridicarea dreptului de a mai conduce jocuri de la 1 etapa la 2 ani (în competitiile locale sau nationale).
•  suspendarea de la orice activitate de la 1 etapa la 2 ani;
•  retrogadarea;
•  excludere;
•  alte sanctiuni prevazute de regulamentul de organizare si functionare al arbitrilor si regulilor de joc. e) pentru antrenori :
•  avertisment;
•  amenzi;
•  suspendarea de la 1 etapa la 2 ani (interdictie de a conduce echipa la jocuri oficiale si amicale si de a lua loc pe banca de rezerve din incinta terenului (salii de joc);
•  alte sanctiuni prevazute de regulamentul de organizare si functionare al antrenorilor de volei.
f) toate sanctiunile se vor pronunta pe etape de campionat, luni sau ani;
g) toate sanctiunile de mai sus se vor aplica pentru abateri savârsite la toate jocurile publice oficiale si amicale din tara si strainatate în situatia care cei în cauza au fost în orice mod sub egida F.R.Volei.
(2) Sanctionarea oficialilor
2.1. Comisia de Disciplina poate hotarî suspendarea, cu efect imediat si interdictiile prevazute în regulamentul disciplinar, a “oficialilor” legati prin Statutul si regulamentele FRV, pentru nerespectarea abuziva si repetata a acestora, precum si pentru încalcarea disciplinei si eticii sportive.
2.2. Pentru abateri grave, oficialii pot fi exclusi din activitatea voleibalistica de catre Comisia de Disciplina a FRV.
2.3. Excluderea unui oficial se poate pronunta numai cu majoritate absoluta a voturilor tuturor membrilor Comisiei de Disciplina.

Inapoi

III. SANCTIONAREA SPORTIVILOR

Art.8 . Sportivii legitimati care se vor prezenta la jocurile oficiale (sau competitii amicale organizate cu arbitri) în tinuta si echipati neregulamentar , vor fi sanctionati dupa cum urmeaza:
•  avertisment;
•  amenzi;      20 euro
•  suspendare -1-4 etape.
Art.9 . Nerespectarea normelor F.R.Volei privind intrarea si iesirea ordonata la începutul si sfârsitul jocului (setului) va determina sanctionarea capitanului de echipa si a jucatorilor vinovati, dupa cum urmeaza:
•  avertisment;
•  amenzi;     20 euro
•  suspendarea de la 1-2 etape.
Art.10 . Neprezentarea sportivilor unei echipe la salutul final dupa terminarea jocului va determina aplicarea de sanctiuni celor vinovati si capitanului de echipa, dupa cum urmeaza:
•  avertisment;
•  amenzi;      20 euro
•  suspendarea de la 1-3 etape.
Art.11 . Sportivii care vor avea abateri de la normele eticii sportive în relatiile cu adversarii sau coechipierii sai înaintea, în timpul jocului si dupa terminarea unui joc oficial (sau amical cu public) se vor sanctiona dupa cum urmeaza:
•  avertisment;
•  amenzi;      50 euro
•  suspendare de la 1 etapa pâna la 2 luni;
•  suspendare de la 2-4 luni;
•  suspendare de la 4-12 luni.
Art.12 . Sportivii care se vor abate de la normele eticii sportive în relatiile cu arbitrii, organele federale sau a publicului spectator, înaintea, în timpul si dupa terminarea jocului, se vor sanctiona dupa cum urmeaza:
•  amenda;       100 euro
•  suspendarea de la 2 etape la 6 luni; sau 700 euro
•  suspendarea de la 1-2 ani; sau 1500 euro
•  excludere.
Art.13 . Sportivii care prin comportarea lor vor provoca scandaluri înainte, în timpul sau dupa terminarea jocului, în afara terenului sportiv, în localurile publice etc., se vor sanctiona dupa cum urmeaza:
•  suspendare de la 3 luni la un an; sau 1000 euro
•  suspendare de la 1-2 ani; sau 1500 euro
•  excludere.
Art.14 . Sportivii care vor fi gasiti de catre Comisia Centrala de Competitii ca au semnat doua acorduri la Cluburi Sportive diferite , se vor sanctiona cu suspendare 1 an.
Art.15 . Sportivii care vor lua parte la jocurile oficiale în stare de suspendare , vor fi sanctionati cu:
•  suspendare dubla fata de cea anterioara;
•  excludere din competitie;
•  suspendare pâna la 2 ani.
Art.16 . Sportivul dovedit a participa la jocurile oficiale prin substituire, ca si capitanul echipei în cauza vor fi sanctionati dupa cum urmeaza:
•  amenzi;        500 euro
•  suspendare de la 2-4 luni;
•  suspendare de la 4-8 luni;
•  suspendare de la 8-12 luni.
Art.17 . Sportivii ce sunt legitimati si care vor participa la jocurile publice oficiale sau amicale pentru alte echipe , vor fi sanctionati cu:
•  amenzi;          500 euro
•  suspendarea de la 2-6 luni;
•  suspendarea de la 6 luni la 2 ani.
Art.18 . Sportivii descalificati din joc, vor fi sanctionati dupa cum urmeaza:
•  suspendare 1 etapa;
•  suspendare 2 etape.
Art.19 (1) În situatia cand descalificarea unui sportiv este urmare a unor abateri prevazute la art.21-23, acestia vor fi sanctionati corespunzator prevederilor acestor articole.
(2) Sportivii si oficialii echipelor penalizate, eliminati si descalificati vor fi sanctionati dupa cum urmeaza (sumele sunt platibile in lei la crsul zilei in care se face plata):
a). penalizare pentru oficialii echipelor de la orice categorie si pentru jucatorii echipelor din DIVIZIA A si DIVIZIA B: 5 EURO
b). penalizare pentru jucatorii echipelor din Campionatele nationale de juniori, cadeti si sperante: 1 EURO
c). eliminare pentru oficialii echipelor de la orice categorie si pentru jucatorii echipelor din DIVIZIA A si DIVIZIA B: 10 EURO
d). eliminare pentru jucatorii echipelor din Campionatele nationale de juniori, cadeti si sperante: 2 EURO
e). descalificare pentru oficialii echipelor de la orice categorie si pentru jucatorii echipelor din DIVIZIA A si DIVIZIA B: 25 EURO
f). descalificare pentru jucatorii echipelor din Campionatele nationale de juniori, cadeti si sperante: 3 EURO.
(3) Toate amenzile vor fi achitate nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la data desfasurarii meciului, urmand ca in 2 zile sa se transmita la F.R. Volei dovada achitarii amenzii respective. La turnee, amenzile vor fi achitate inaintea urmatorului joc, la delegatul F.R.V. 
(4) Sportivul sau oficialul se considera suspendat pana in momentul achitarii amenzii. Jocurile sustinute de echipa care trece pe foaia de arbitraj sportivi sau oficiali suspendati prin aplicarea paragrafului anterior, vor fi omologate de catre C.C.C. cu 0:3 (0-75), fara punct in clasament.

Inapoi

IV. SANCTIUNI PENTRU SPORTIVII LOTURILOR NATIONALE

Art.20.(1) Sportivii în perioada activitatii de orice natura la loturile reprezentative, sunt supusi prevederilor Regulamentului de fata competenta în prima instanta revenind Comisiei centrale de disciplina.
(2) De asemenea în acesta perioada pentru abateri disciplinare, sportivii se vor sanctiona dupa cum urmeaza:
a). întârziere nemotivata la actiunile lotului - avertisment;
b). absenta nemotivata de la 1-3 zile : suspendarea 1-4 etape în campionatul intern;sau amendă de 300 euro
c). absenta nemotivata de la 4-10 zile : suspendare 4-6 etape si retragerea indemnizatiei pe 3 luni; sau amendă de 500 euro
d). absenta nemotivata de la 11-20 zile sau mai multe : retragerea indemnizatiei pe un an, suspendarea pe un an competitional nou sau amenzi;     1000 euro
Pentru absentele nemotivate la activitatile lotului sau în cantonamente sportivii vor achita contravaloarea zilelor de cantonament la care au absentat nemotivat. Echipa tehnica de coordonare a respectivului lot va înainta FRV un raport cuprinzând toate detaliile privind abaterile disciplinare precum si a sumelor de recuperat.
RECIDIVA la lit.a)-d) se sanctioneaza cu dublarea pedepsei.
e). întârzierea la antrenamentele lotului : amendă  50 euro
f). nerespectarea programului de antrenamente si administrativ: avertisment sau amenda 50 euro.
RECIDIVA
la lit.e)-f): suspendare 1-2 etape sau amenda se dublează
g) manifestari necorespunzatoare, abateri de la normele eticii sportive : suspendare 1-4 etape sau amendă 300 euro
RECIDIVA : suspendarea pe 2-8 etape si retragerea indemnizatiei pe 3 luni; sau amendă de 1500 euro
 h) lipsa de interes în pregatire si/sau in joc: suspendare pe 1-6 etape sau amendă 700 euro
RECIDIVA : suspendare pe 2-10 etape si retragerea indemnizatiei pe 3 luni,  sau amendă de 1500 euro
i) parasirea nemotivata a lotului : suspendare pâna la finalul campionatului, suspendare 1 an calendaristic sau amenda 1500 euro
RECIDIVA : suspendarea pe 2 ani si excluderea din lot; sau amedă 3000 euro.
j) nerespectarea antrenorului si a indicatiilor acestuia se sanctioneaza cu: suspendare pe 2-4 etape si retragerea indemnizatiei pe acest interval; sau amendă de 300 euro
k) lipsa de respect fata de persoanele oficiale prin manifestarile reprobabile : suspendare 2-4 etape si retragerea indemnizatiei pe acest interval; sau amendă de 300 euro
RECIDIVA la lit.j) –k): suspendare pe 8 etape si retragerea indemnizatiei pe acest interval;  sau amendă de 500 euro
(3) Sportivii din loturile reprezentative care nu predau echipamantul si materialul sportiv ce le-au avut în dotare, la data fixata, se sanctioneaza dupa cum urmeaza :
a) întârzierea predarii pâna la 48 de ore – avertisment sau amendă 10 Euro;
b) întârzierea predarii de 48 ore pâna la 5 zile: suspendare 2 etape;
c) pentru întârziere mai mare de 5 zile - suspendarea pâna la predarea sau achitarea contravalorii echipamentului si/sau o amenda egala cu contravaloarea acestui
(4) Sportivii din loturile naționale reprezentative care refuză convocarea la lot, se sancționează:
- suspendarea 1 an sau amendădă de 15000 euro.
RECIDIVĂ: suspedare pe 3 ani sau amendă de 15000 euro.
(5) Sportivii vor fi evaluati la convocarea la lot, prin parcurgerea unor probe practice stabilite de C.C. Antrenori.
Nepromovarea acestor probe duce la sancționarea sportivului cu suma de 1000 euro.
(6) Cluburile sportive care nu permit jucătorilor să se prezinte la loturile naționale vor fi amendate cu suma de 10000 euro.
RECIDIVA: amendă cu suma de 15000 euro.
Inapoi

V. SANCTIUNI PENTRU MEMBRII SECTIILOR DE VOLEI, CONDUCATORI, ALTE
PERSOANE OFICIALE, ANTRENORI, MEDICI, etc.

Art.21. Pentru nerespectarea locului oficial ori pe banca de rezerve :
a) avertisment;
b) amenda;         100 euro
c) suspendare pe 1-3 etape;
d) suspendare pe 3-6 etape.
RECIDIVA la lit.a)-d) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.
Art.22 . Pentru proteste la deciziile arbitrilor, pentru comportari nesportive care duc la instigarea publicului spectator precum si pentru comportamente care genereaza stari conflictuale între galerii sau între galerii si oficiali soldate cu loviri sau alte violente :
a) avertisment;
b) amenzi;          700 euro
c) suspendare pe 2-4 etape;
d) suspendare pe 4-8 etape;
RECIDIVA la lit. a)-d) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.
Art.23 . Pentru injurii aduse arbitrilor, precum si pentru amenintarea acestora înainte, în timpul si dupa terminarea jocului :
a) amendă.  1500 euro
b) suspendare 1 luna;
c) suspendare 2-3 luni;
d) suspendare 3-6 luni.
RECIDIVA la lit.a)-c) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.
Art.24 . Pentru lovirea sau alte violente asupra arbitrului înainte, în timpul si dupa terminarea jocului :

  1. amendă.    5000 euro
  2.  suspendare 6 luni la 1 an;
  3.  suspendare 1-2 ani;
  4.  excludere din activitatea voleibalistica.
    RECIDIVA la lit.a)-c) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se poate aplica o pedeapsa pâna la excluderea din activitatea voleibalistica.

Art.25 . (1) Pentru retragerea echipei de pe teren în timpul jocului, pentru manifestare de pasivitate fata de o asemenea comportare a echipei, precum si pentru nerespectarea hotarârilor arbitrilor :
a) amenda. 3000 euro
b) suspendare 2-4 etape;
c) suspendare 1-3 luni;
d) suspendare 3-6 luni;
(2) Pedepsele de la lit. b)-c) sunt alternative cu amenda.
(3) RECIDIVA la lit. a)-d) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.

Art.26 Pentru instigarea sportivilor la practica unui joc nesportiv, lipsit de fair-play: 
a) suspendare pe 2-4 etape; 
c) suspendare 2-8 luni. 
RECIDIVA – gradual sau suspendare 1-2 ani.
Art.27 Pentru folosirea neregulamentara a sportivilor la jocuri oficiale :
a) suspendare 1-6 luni;
b) suspendare pe 6-12 luni;
c) suspendare pe 1-2 ani.
RECIDIVA – gradual sau suspendare 1-2 ani. Pentru recidiva la lit.c) se poate aplica pedeapsa excluderii din activitatea voleibalistica pe o perioada de 2-4.
Art.28 Pentru încercarea de influentare a arbitrului si a rezultatului final al jocului: 
a) suspendare pe 3-12 luni;
b) suspendare pe 1-2 ani;
c) excludere.
RECIDIVA – gradual pentru antecedente lit.a) si b). Excludere definitiva din activitatea voleibalistica.
Art.29 .
a) Comportarea nesportiva în relatiile cu jucatori si oficialii proprii sau adversi se sanctioneaza cu suspendare 4 etape-6 luni sau amendă 700 euro
b) pentru faptele de violenta la adresa jucatorilor sau oficialilor proprii, ai echipei adverse sau ai FRV pedeapsa este – suspendare 6 luni -1an sau amendă 1000 euro
c) manifestari necorespunzatoare, abateri de la normele eticii sportive: suspendare 4 etape-6 luni sau amendă 300 euro - 700 euro.
d) lipsa de respect fata de persoanele oficiale prin manifestarile reprobabile: suspendare 6 luni - 1an sau amendă de 1000euro


Art.30 . (1) Persoane oficiale, conducatori, arbitrii, membrii sectiilor de volei, medici, maseurii, în afara sanctiunilor prevazute la art.3 si a prezentului titlu, atunci când în calitate oficiala însotesc o echipa reprezentativa sau de club la jocuri, turnee, tabere, cantonamente, în tara si în strainatate si comit abateri, se considera circumstanta agravanta si se sanctioneaza prin cumul cu pedeapsa pentru abaterea savârsita cu:
a) întârziere: avertisment, amenda;         100 euro
b) lipsa nemotivata 1-3 zile: interzicerea de a mai face parte din delegatie, pentru actiunea respectiva si amenda;      500 euro
c) neprezentare: se ia dreptul de a mai conduce sau face parte dintr-o delegatie, în tara sau strainatate, pe 1 an si amenda. 1000 euro
Art.31 (1) Pentru nerespectarea uneia din obligatiile prevazute în art.15 din Statutul F.R.Volei membrii, oficialii acestora sau ai FRV se sanctioneaza de catre Comisia de Disciplina cu suspendare de la 6 luni la 1 an sau amenda. 1000 euro
(2) Pentru cazuri de abateri repetate sau concurente Comisia de Disciplina poate pronunta interdictii referitoare la activitatea membrilor, a oficialilor acestora sau ai FRV.
(3) Pentru abateri grave si repetate oficialii membrilor sau ai FRV pot fi exclusi din activitatea voleibalistica de catre Comisia de Disciplina a FRVolei.
Inapoi

VI. SANCTIUNI PENTRU ANTRENORI

Art.32.(1) Antrenorii se sanctioneaza pentru abateri disciplinare în conformitate cu prevederile prezentului regulament precum si în cazuri de nerespectare cu intentie a obligatiilor din regulamentului antrenorilor.
(2) De asemenea antrenorii se sanctioneaza pentru abaterile urmatoare:
•  absenta nemotivata la actiunile Comisiei Municipale sau judetene de volei si a colegiului de antrenori : suspendare 1 etapa; amenda.     50 euro
•  absenta nemotivata la sedintele teoretice si practice ale colegiului judetean de antrenori : suspendare pe 2 etape; amenda.         50 euro      
•  absente nemotivate repetate la actiunile comisiei sau colegiului de antrenori : suspendare pe 8 etape; amenda.          50 euro      
RECIDIVA: sanctiunile se dubleaza.
d) lipsa totala de activitate : suspendare pe 1 an.
(3) Antrenorul care nu ia parte la actiunile sau cursurile teoretice si practice organizate de F.R.Volei si colegiul central al antrenorilor, se sanctioneaza cu:
a) avertisment;
b) amenda contravaloarea a 1-5 etape;    500 euro
c) suspendare pe 1-3 luni;
d) suspendare pe 3-6 luni;
(4) Antrenorii în timpul jocurilor sau turneelor interne sau internationale se sanctioneaza conform prevederilor Titlului V.
Inapoi

VII. SANCTIUNI PENTRU ANTRENORII LOTURILOR NATIONALE

Art. 33 . (1) Abaterile antrenorilor în perioada activitatii la loturile reprezentative se sanctioneaza în conformitate cu prevederile prezentului regulament si al regulamentului antrenorilor:
•  întârziere nemotivata: avertisment, sau amendă 100 euro
•  absente nemotivate 1-3 zile: suspendare pe 6 etape de la echipa de club pe care antreneaza, sau amendă 300 euro
•  absente nemotivate 4-10 zile: suspendare pe 8 etape, sau amendă 500 euro
 
•  absente nemotivate 11-20 zile sau mai mult: suspendare 1 an, sau amendă 1000 euro
•  neprezentare nemotivata la lot:excludere din lot și amendă 1500 euro
(2)
În caz de recidiva, sanctiunile se dubleaza putând ajunge la excludere din corpul antrenorilor.
(3) Parasirea nejustificata a lotului national sau refuzul nejustificat de a antrena: suspendare 2 ani si interzicerea de a mai antrena orice lot reprezentativ, pe timp nedeteminat.
(4) Dispozitiile alin.(1)-(3) se aplica si celorlalti componenti ai colectivului tehnic al lotului respectiv (ex. medic, etc).

Inapoi

VIII. SANCTIUNI PENTRU ARBITRI

Art.34 Abaterile comise de arbitri se sanctioneaza potrivit dispozitiilor prezentului Regulament si ale Regulamentului de organizare si functionare al arbitrilor de volei din România.

Art.35 Observatie:- absenta nemotivata pentru (prima data) la sedintele C.J.A. si C.C.A. (cu exceptia membrilor C.C.A.).

Art.36 Avertisment: - recidiva la observatie.
•  netrimiterea în termenele stabilite de forul competent a foilor de arbitraj, a rapoartelor de arbitru sau de observator (când au fost solicitate).
•  netrimiterea în termenul stabilit de catre C.J.A., a documentelor privind programarea arbitrilor pentru jocurile repartizate de catre C.C.A.

Art.37. Recidiva la avertisment sau amenzi - Suspendare 2 etape.

Art.38. Suspendare 4 etape, amenzi pentru:
•  Neaplicarea prevederilor din normele în vigoare sau a instructiunilor F.R.Volei.
•  Conduita incorecta în relatiile cu jucatorii, antrenorii, conducatorii echipelor, persoanelor oficiale, publicului, etc. purtând discutii neprincipiale sau manifestând dispret la adresa acestora, înainte, în timpul sau dupa joc, în teren, sala sau vestiar.

Art.39. Suspendare 6 etape pentru:
•  recidiva la suspendare 4 etape;
•  stirbirea autoritatii arbitrilor care conduc jocul prin discutarea deciziilor acestora, de catre un arbitru (spectator).

Art.40. Suspendare 2 luni competitionale si amenzi pentru:
- recidiva la 6 etape;
- dezavuarea organelor de conducere a activitatii arbitrilor.

Art.41. Suspendare 3 luni competitionale si amenzi pentru:
•  recidiva la suspendare 2 luni;
•  substituire arbitrilor, cu sau fara încuvintarea C.J.A., în acest caz sanctiunile aplicându-se tuturor vinovatilor;
- utilizarea statiei de amplificare pentru a discredita jucatorii, antrenorii, alti oficiali sau incitarea publicului pentru crearea starii de dezordine.

Art.42 . Suspendare 6 luni competitionale :
•  ca recidiva la suspendare 3 luni;.
•  participarea in stare de ebrietate la sedintele organizate de C.J.A., A.J.V., C.C. A., sau F.R.V.
•  dezavuarea în public sau înscris a conducerii F.R.V. sau a organismelor Ministerului Tineretului si Sporturilor;
•  în calitate de spectator a avut o atitudine jignitoare la adresa arbitrilor care conduc jocul.
•  a arbitrat jocuri sau turnee oficiale sau amicale fara acordul CCA sau FRV,
•  declaratii insultatoare sau calomnioase formulate în presa sau massmedia cu privire la oficiali.

Art.43 Prezentarea la jocul la care a fost delegat sau conducerea jocului în stare de ebrietate - Suspendare 2 ani.

Art.44 . Excluderea din corpul de arbitri pentru:

•  a comis fapte incompatibile cu demnitatea de cetatean al României;
•  s-a facut vinovat de acte incompatibile cu morala sportiva;
•  a savârsit fapte constituind infractiuni, ca:
•  pretinderea si încasarea unor sume de bani mai mari decât baremurile (indemnizatiile) legale;
•  beneficierea de orice fel de avantaje de la o echipa în scopul de a o favoriza.
d) nerespectarea dispozitiilor privind interdictia de afiliere la alte structuri (asociatii fundatii) care privesc activitatea de arbitraj de volei si nu sunt recunoascute de catre FRV.

Art.45 . În cazul comiterii unor abateri care nu sunt prevazute în regulamentul Comisiei de disciplina, colegiile judetene ale arbitrilor sau Colegiul central al arbitrilor dupa caz, vor propune Comisiei de Disciplina introducerea unor noi abateri si sanctiuni corespunzatoare.

Art.46 . (1) Sportivii legitimati, arbitri, antrenorii, persoane oficiale, care spectatori fiind la un joc oficial au atitudine necuvincioasa, apostrofeaza pe arbitru sau participa la incidente sau la interventia publicului pe terenul sportiv (sala), vor fi asimilati cu cei care participa la jocuri oficiale si sanctionati ca atare conform Titlului V din prezentul regulament.

Inapoi

IX. DISPOZITII PROCEDURALE

Art.47 . (1) Sanctiunile prevazute mai sus cu exceptia radierii, excluderii si retrogradarii (pentru echipe, jucatori, arbitri) se aplica atât de organele teritoriale cât si de cele centrale ale F.R.Volei.
(2) Radieri, excluderi, retrogradari se vor aplica numai de Comisiile si Colegiile centrale ale F.R.Volei, pentru cazuri administrative si tehnice, iar ca sanctiune disciplinara numai de catre Comisia de disciplina.

Art.48 . (1) Asupra deciziilor de sanctionare se poate face apel sau recurs la organul federal ierarhic superior.
(2) Pâna la rezolvarea recursului, sanctiunea aplicata ramâne valabila daca comisia care judeca calea de atac nu suspenda executarea acesteia pâna la judecarea fondului pricinii.
(3) În situatia când se prezinta date sau probe noi, necunoscute la data aplicarii sanctiunii, decizia de sanctionare poate fi suspendata de organul federal competent, pâna va judeca apelul sau recursul.

Art.49 . (1) Orice abatere cu exceptia radierii, retrogradarii, excluderii, se va considera prescrisa, dupa un termen de 2 ani, în afara cazului când nu a survenit recidiva.
(2) Termenul prescriptiei executarii sanctiunii decurge din ziua comiterii abaterii iar cel al excluderii sanctiunii de la data hotarârii definitive.
(3) În cazul recidivei termenul de 2 ani începe sa curga de la data ultimei abateri.
(4) Persoana sau membrul FRV care au fost sanctionati sunt reabilitati de drept , dacaa nu au mai savârsit alte abateri, dupa trecerea unui interval de:
a) 1 an de la executarea pedepsei pentru savarsirea unei abateri pentru care pedeapsa este avertisment- suspendare 6 luni;
b) 2 ani de la executarea pedepsei pentru savarsirea unei abateri pentru care pedeapsa este mai mare de suspendare 6 luni sau amenda mai mare de echivalentul a 8 etape.

Art.50 . (1) Sanctiunile date sportivilor, persoanelor oficiale, arbitrilor, antrenorilor, sectiilor de volei în baza prezentului regulament, sunt executorii în conditiile prezentului regulament.
(2) Fac exceptie situatiile în care se prezinta date noi care nu au fost cunoscute la data aplicarii sanctiunii, când se poate solicita revizuirea cazului.

Inapoi

X. ACTE DE PROCEDURA

Art.51 . Nerespectarea STATUTULUI F.R.VOLEI SI A REGULAMENTULUI de fata, a dispozitiilor sale disciplinare si a reguliilor de joc savârsite de sportivi, antrenori, arbitri, medici, sectiile de volei si membrii acestora si persoanele oficiale ale F.R.Volei, litigiile de natura tehnica, administrativa, financiara, organizatorica dintre sectiile de volei, într-un cuvânt orice cauza devenind din activitati de volei, se va rezolva de catre organele F.R. Volei, conform normelor procedurale mentionate în prezentul Regulament.Competenta este determinata de nivelul si natura competitiei ori actiunii si de nivelul forului organizator.

Art.52 . Actiunea poate fi deschisa fie de oficiu fie în urma unei Cercetari (contestatii, întâmpinare, memoriu, reclamatie etc.) adresata organelor F.R.Volei, competente, de catre cei în cauza. Rapoartele de arbitraj si cele ale observatorilor federali, precum si cele ale organelor F.R.Volei, sunt socotite din oficiu, pe baza lor putându-se aplica prevederile regulamentare.

Art.53 . (1) Organele competente sa solutioneze în prima instanta toate cazurile aratate la articole precedente sunt comisiile de disciplina judetene sau a municipiului Bucuresti, în limita competentei lor teritoriale si derivând din activitatea volebalistica proprie, mentionate în Statutul si prezentul regulament sau Comisia de Disciplina a FRV.
(2) În cazul în care în functie de volumul activitatii, în unele judete nu s-au putut înfiinta subcomisii de disciplina, functia acestora va fi îndeplinita de Comisia de disciplina.
(3) În cazul abaterilor comise de membrii Comisiilor si Colegiilor centrale, cercetarea si judecarea se va face de catre Comisia de disciplina a F.R.V.

Art.54 . (1) Organele F.R.Volei, astfel competente sunt în drept de a cerceta si judeca în toate aceste cazuri, exceptând situatia când cei vinovati sunt membrii acestei comisii.
(2) În aceste cazuri subcomisiile de disciplina sau comisiile respective înainteaza cauza organului imediat superior, care va decide.

Art.55 . (1) Asupra conflictelor de competenta eventuala pâna la nivel judetean si interjudetean inclusiv, decide Comisia de Disciplina.
(2) În acelasi mod se rezolva conflictele de competenta între organele teritoriale si celelalte comisii si colegii din subordinea F.R.Volei.
(3) Conflictul de competenta între Comisia de Disciplina si celelalte comisii si colegii centrale se solutioneaza de catre Consiliul Director.
(4) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu dispozitii referitoare la competenta stabilite în Regulamentul Comisiei de Disciplina.

Art.56 . Orice problema de procedura, alta decât cea de aplicare prin asemanare a dispozitiilor Codului de procedura penala sau civila dupa caz, neprevazuta în prezentul regulament se va propune spre aprobare Consiliului Director de catre Comisia de Disciplina.

Inapoi

XI. DESPRE ÎNTÂMPINARI, MEMORII, RECLAMATII SI ALTELE ASEMENEA

Art.57 . Sectiile de volei ale cluburilor, membrii conducerii acestora, sportivii legitimati, antrenorii, arbitrii, observatorii membrii organelor F.R. Volei, precum si alte persoane di activitatea voleibalistica pot adresa întâmpinari, memorii reclamatii sau contestatii, în orice cauza în legatura cu voleiul în situatia când acestea privesc activitatea lor sau interesul dezvoltarii voleibalului si sunt prevazute în Statutul F.R.Volei si prezentul regulament.

Art.58 . Orice întâmpinare, memoriu, reclamatie sau contestatie trebuie sa cuprinda:
•  numele si prenumele, domiciliul si calitatea din punct de vedere sportiv ale autorului;
•  obiectul cererii cu indicatii lamuritoare a tuturor motivelor si cu expunerea problemelor si a probelor pe care se întemeiaza;
•  când se va cere dovada cu martori, se vor da numele si adresa martorilor.

Art.59 . Întâmpinarile, memoriile, reclamatiile sau contestatiile, se introduc la organul de specialitate al comisiei competenta teriotrial si/sau dupa natura cauzei.

Art.60 . (1) Întâmpinarile, memoriile, reclamatiile si contestatiile de orice fel, trebuie introduse în termen de maxim 2 ani de la data faptei, exceptând situatiile prevazute cu alte termene de constestatie în Regulamentul de fata sau în alte Regulamente ale competitiilor oficiale.
(2) Dovada introducerii în termen a acestora se poate face cu adeverinta eliberata de organul respectiv sau numarul de înregistrare, sau cu recipisa oficiului postal, când acestea au fost expediate prin posta.
(3) Pentru abaterile disciplinare care sunt în legatura cu un joc oficial sau amical termenul de sesizare este de 15 zile de la data jocului.

Art.61 . (1) Întâmpinarile, memoriile, reclamatiile sau contestatiile, se vor înainta în atâtea exemplare câte parti sunt implicate în cauza si vor fi însotite de toate actele necesare.
(2) Pentru completarea actelor se va putea acorda un singur termen.

Art.62 . Organul competent sa solutioneze memoriul sau reclamatia va dispune citarea partilor, a martorilor propusi si a oricarei alte persoane, în termen de 15 zile de la primirea documentelor.

Art.63 . (1) Partile interesate îsi vor putea sustine interesele fie personal, fie prin delegati special împuterniciti din cadrul cluburilor sau sectiilor de volei respective, fie prin memorii scrise.
(2) Delegatii vor prezenta împuternicirea scrisa.
(3) Membrii organelor F.R. Volei, nu pot presta serviciul de delegati.
(4) În cazul absentei partilor legal citate, judecarea se face în lipsa.

Art.64 . Dupa verificarea îndeplinirii formalitatilor de mai sus, organul F.R.Volei competent trece la examinarea cauzei, dând cuvântul partilor si persoanelor propuse ca martori administrând toate probele din dosar.

Art.65 . (1) Dupa audierea martorilor si a partilor interesate, organul F.R.Volei de judecata, în sedinta, va examina sub toate aspectele cauza si va hotar&acirc.
(2) Dispozitiile prezentului articol de completeaza cu dispozitiile referitoare la hotarâri din Regulamentul Comisiei de Disciplina.
(3) În cazul în care Comisia de Disciplina are rolul de comisie de investigare a abaterilor de dreptul muncii savârsite de personalul angajat al FRV se vor aplica dispozitiile Codului Muncii (Lg.nr.53/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). În acest caz persoana sanctionata se va adresa cu contestatie la sectia a VIII-a de litigii de munca si contencios administrativ muncii a Tribunalului mun. Bucuresti în termenul stabilit de Codul Muncii .

Inapoi

XII. DESPRE APEL

Art.66 (1) Dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la apel se aplicabile.
(2) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile privind competenta comisiilor de a judeca apeluri precum si caracterul hotarârilor stabilite conform prezentului Regulament si Regulamentului Comisiei de Disciplina.

Inapoi

XIII. DESPRE RECURS

Art. 67 . (1) Împotriva hotarârilor cu caracter disciplinar ale organelor F.R.Volei în mod exceptional si pentru motive sau probe care nu au putut fi aduse sau administrate în fond sau apel se poate face recurs de catre partile nemultumite care au figurat în cauza, în termen de 15 zile de la comunicarea în scris a hotarârii.
(2) Se poate înainta recurs si pentru motive privind nerespectarea dispozitiilor Statutului FRV, a dispozitiilor privind citarea sau competenta materiala de solutionare a litigiului.
(3) Competenta materiala de solutionare a recursului este stabilita conform Regulamentului Comisiei de Disciplina.
(4) În cazul unor hotarâri cu caracter administrativ ori tehnic, de competenta organelor F.R.Volei, de resortul Comisiilor si Colegiilor centrale de specialitate, se aplica procedura prevazuta la art.51.

Art.68 . Pâna la solutionarea recursului, sanctiunile aplicate ramân valabile. Comisia de Apel sau dupa caz Consiliul Director poate suspenda executarea pentru motive temeinice.

Inapoi

XIV. RAPORTURILE ÎNTRE SECTIILE DE VOLEI SI SPORTIVII PROPRII

Art.69 . Se stabilesc urmatoarele norme procedurale privind sanctionarea sportivilor de catre cluburile sau sectiile de volei ale cluburilor:
•  sanctiunile împotriva sportivilor proprii legitimati, se aplica dupa o prealabila cercetare cu citarea celor în cauza;
• sanctiunea trebuie comunicata acestora, Comisiei de Disciplina si organului F.R.Volei care organizeaza competitia la care participa sectia de volei respectiva, în termen de 7 zile de la luarea hotarârii.

Art.70 Sportivii pot ataca cu apel hotarârea de sanctionare cu contestatii la organul F.R.Volei competent în termen de 7 zile de la primirea comunicarii, în care caz organul federal competent va fixa termenul de judecata, va cita partile si va hotarâ.

Art.71 Hotarârile organului federal pot fi atacate cu recurs la organul federal imediat superior în termen de 7 zile de la pronuntarea lor. Partile lipsa la termenul de judecata sunt datoare a se informa personal de hotarârea luata.

Art.72 În cazul când organul federal competent nu primeste nici o contestatie din partea sportivului sanctionat în termen de 7 zile de la data comunicarii clubului sau sectiei de volei respective, va analiza si decide asupra sanctiunii propuse, tinând cont de prevederile legale, comunicând partilor interesate, ori va dispune cercetarea cazului.

Art.73(1) Sanctiunile aplicate de catre sectia de volei a clubului, împotriva sportivilor proprii, fara respectarea celor de mai sus, se vor considera ca nule de drept.
(2) Sanctiunile aplicate de catre sectia de volei a clubului împotriva sportivilor proprii cu exceptia prevazuta la art.74 devin executorii de la data pronuntarii fara a mai fi necesara o ratificare a acestora de catre Comisia de Disciplina.
(3) Litigiile de natura contractuala dintre sportive si cluburi sunt de competenta instantelor de judecata în conformitate cu dispozitiile dreptului comun.
(4) Comisia de Disciplina poate media conflictul la cererea unei din partile dintr-un litigiu contractual în prealabil procedurii în fata instantelor de judecata.
(5) Hotarârea de mediere a Comisiei de Disciplina are caracter consultative fata de partile în litigiul contractual, hotarârea instantei de judecata fiind obligatorie.

Art.74 Sanctiunile aplicate de catre sectiile de volei din cluburi, împotriva sportivilor proprii, componenti ai loturilor nationale, nu vor deveni executorii decât daca vor fi ratificate de catre organul federal competent, chiar în lipsa unui recurs al sportivului (ei) sanctionat (a).

Art.75 Sectiile, cluburile si unitatile scolare, pot aplica urmatoarele sanctiuni sportivilor proprii legitimati, în functie de natura abaterilor savârsite de catre acestia, cu respectarea normelor procedurale prevazute mai sus.
a) Pentru parasirea nejustificata si fara acordul clubului, a sectiei în afara perioadelor si procedurii de transferari :
•  suspendare de la 2-4 luni;
•  suspendare de la 4-8 luni;
•  suspendare de la 8-12 luni.
b) Pentru neparticiparea la antrenamente si jocuri oficiale la sectiile de volei pentru care este legitimat :
•  avertisment;
•  amenda;
•  suspendare de la 1-4 etape;
•  suspendare de la 1-3 luni;
•  suspendare de la 3-6 luni.
c) Pentru lipsa de atasament fata de culorile clubului, indolenta în joc, lipsa de combativitate :
•  avertisment;
•  amenda;
•  suspendare de la 1-3 luni;
•  suspendare de la 3-6 luni;
•  suspendare de la 6-12 luni.
d) Pentru atitudine si comportament nesportiv în relatiile cu persoane oficiale ale clubului, F.R.V., A.J.V. si M.T.S. :
•  suspendare de la 1-3 luni;
•  suspendare de la 3-6 luni;
•  suspendare de la 6-12 luni.
e) Pentru sustragerea de obiecte si materiale sportive de la un club:
•  suspendare de la 3-6 luni;
•  suspendare de la 6-12 luni;
•  suspendare de la 1-2 ani, daca fapta nu constituie infractiune.
f) Pentru contributie la cedarea jocului, existând dovezi concrete în acest sens :
•  suspendare 1-2 ani;
•  excludere din viata sportiva.
g) Pentru fapte condamnate de legile tarii, pe baza hotarârii judecatoresti definitive:
•  suspendare de la 6 luni la 2 ani;
•  excludere din viata sportiva.
h) Pentru abateri savârsite în timpul jocului oficial sau amical se aplica sanctiunile prevazute în prezentul regulament.

Art.76 Recidiva se va lua în considerare numai în cazul când abaterile anterioare au fost cercetate si sanctionate de organele competente ale F.R.Volei.

Art.77 Sanctiunile aplicate de cluburi, sportivilor proprii, cu respectarea normelor prevazute la articolele respective din prezentul regulament, nu vor putea fi luate în discutie pentru eventuala reducere sau anulare decât în baza cererii bine motivate, prezentate de unitatea sportiva care a cerut aplicarea sanctiunii.

Inapoi

XV. DESPRE INTERDICTII

Art.78 În vederea prevenirii sau a înlaturarii pe viitor a unor situatii litigioase organele cu atributii jurisdictionale pot aplica masuri cu titlul de interdictie.

Art.79 Masurile cu caracter de interdictie au rolul de întari efectele sanctiunii si se cumuleaza cu aceasta sau se executa dupa executarea pedepsei stabilite în scopul prevenirii unor abateri ulterioare.

Art.80 Interdictiile sunt:
a) interdictia de a mai participa la antrenarea unui lot national;
b) interdictia de a mai arbitra jocurile la care participa o anumita echipa pe o perioada de 1-6 etape,
c) interdictia de a mai reprezenta o echipa în jocuri oficiale pentru 1etapa – 2ani.
d) interdictia de a participa în calitate de spectator la jocurile de volei pentru 1 etapa- 2 ani.
e) interdictia de a mai însoti sau reprezenta lotul reprezentativ pentru 1 etapa-2 ani sau pe termen nelimitat pentru abateri deosebit de grave.
f) interdictia de a mai avea calitatea de medic al unei echipe de volei pentru 1 an – durata nelimitata pentru administrarea cu buna stiinta de substante interzise sportivilor sau alte abateri de la regulamentul antidoping. Prezenta interdictie se poate aplica si componentilor echipei tehnice a respectivei echipe sau oficialilor acesteia corespunzator calitatii acestora, în cazul în care au stiut, au ordonat sau nu au luat nici o masura pentru sanctionarea persoanelor care au fost de acord cu administrarea de substante interzise, a persoanelor care s-au dopat.
g) interdictia de a mai practica voleiul pe o perioada între 1 etapa - pe termen nelimitat pentru sportivii care îsi administreaza substante interzise sau care consuma substante halucinogene sau droguri.
h) interdictia de a mai reprezenta o echipa sau un club în relatiile cu FRV sau alte organisme interne si internationale de volei pentru oficialii, sportivii, antrenorii sau arbitrii care au formulat declaratii calomnioase sau amenintari, dovedite ca atare, împotriva FRV sau a organelor de conduce a acesteia.
i) interdictia de a mai avea calitatea de observator la meciurile unei echipe pe o perioada de 6 etape - 2 ani.

Art.81(1) Interdictiile se aplica de catre Comisia de Disciplina pentru lit.a)-g) si i) si de catre Consiliul Director pentru lit.h).
(2) În cazul în care o interdictie se regaseste cu titlul expres de sanctiune în prevederile prezentului regulament se aplica numai dispozitiile respectivului articol si nu se dubleaza pedeapsa cu aceeasi interdictie prevazuta de art.80.

Inapoi

XVI. DESPRE CONTRAVENTII SI INFRACTIUNI ANTIDOPING

Art.82(1) În cazul savârsirii de catre un sportiv a unei abateri disciplinare sau contraventii legate de nerespectarea dispozitiilor legale privind dopajul Comisia de Disciplina va aplica dispozitiile din legile speciale.
(2) În cazurile prevazute de legile speciale în care sunt savarsite infractiuni legate de dopaj competenta de sesizare a organelor de cercetare si urmarire penala apartine FRV prin Comisia de Disciplina.
(3) Pentru orice alte fatpe legate de dopaj se aplica dispozitile si regulile procedurale prevazute de legislatia speciala în materie.

Inapoi

XVII. DISPOZITII FINALE

Art.83(1) Dispozitiile prezentului Regulament disciplinar intra în vigoare de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a FRV în conformitate cu dispozitiile art.31.2 lit.F.3) din Statutul Federatiei Române de Volei.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentului Regulament disciplinar îsi înceteaza aplicabilitatea Regulamentul Comisiei de Disciplina aprobat de Adunarea Generala a FRV în anul 2001.
(3) Neexecutarea culpabila sau refuzul de a executa sau a urmari executarea unei sanctiuni pronuntate de catre organele cu atributii administrativ-jurisdictionale ale FRV de catre un membru al FRV constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu amenda de la 100-1000 Euro.

 

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo